تعبیر خواب شمشیر، جنگیدن و رقصیدن با آن در خواب برای مفسرین بزرگ.

شمشیر در طول زمان به عنوان نماد قدرت شناخته شده است و اغلب در جنگ ها و بحران ها برای دفاع از خود استفاده می شود و در گذشته توسط مردان معروف به قدرت و شجاعت و تعبیر خواب شمشیر استفاده می شد. با توجه به حالت بیننده خواب اعم از زن متاهل، حامله، مجرد و یا مرد متفاوت است و تعبیر کنندگان خواب بسیاری هستند که تعبیر خواب شمشیر را می گذارند، مانند ابن سیرین و نابلسی.

تعبیر خواب شمشیر ابن سیرین

 • ابن سیرین وجود شمشیر در خواب را دلیل بر اقتدار تعبیر کرده و دلالت بر این دارد که بیننده صاحب پسری خواهد شد و همچنین وجود شمشیر در خواب را نشانه عزت و افتخار دانسته است.
 • ابن سیرین در مورد دیدن شمشیر در خواب تعبیر دیگری به مردان اختصاص داده است، زیرا ابن سیرین اشاره کرده است که وجود شمشیر دلیل بر قدرت مرد است.
 • وجود شمشیر در خواب زنان مطلقاً به وجود شخصی تعبیر می شد که از او محافظت کند و قلعه ای تسخیر ناپذیر داشته باشد و خطر را از او دور کند زیرا نماد امنیت و موفقیت نیز می باشد.
 • ابن سیرین نیز موارد زیادی از تعبیر خواب شمشیر را در خواب بیان کرده است، مثلاً هر که ببیند شمشیر می سازد، به این معناست که نوعی شکوه می کند، مقام جدیدی به دست می آورد یا به موفقیت بزرگی می رسد.
 • و هر که ببیند بر زمین شمشیر می کشد، این بدان معناست که حیثیت و تسلط خود را بر کارها از دست می دهد.
 • و اما هر که ببیند شمشیر می شکند، به گفته ابن سیرین، این نشان می دهد که مقام خود را از دست می دهد.
 • همچنین ابن سیرین اشاره کرد که شمشیر به معنای فرزند ذکور است، لذا اشاره کرد که شمشیری که از آهن ساخته شده است نشان می دهد که نوزاد قوی و شجاع خواهد بود.
 • و اگر شمشیر زرد بود، این نشان می دهد که او با مقام بلند و مال فراوان ثروتمند می شود، اما اگر این شمشیر از چوب بود، کودک منافق خواهد بود.
 • ابن سیرین اضافه کرد که اگر شمشیر از سرب ساخته شده باشد، این نشان می دهد که نوزاد دختر می شود.
 • اما در صورتی که شمشیری که بیننده در خواب دیده از سفال ساخته شده باشد، بیانگر آن است که بیننده خواب از نخبگان جامعه و افراد صاحب نفوذ بهره های فراوان و فراوانی خواهد برد.

:

تعبیر خواب شمشیر برای زنان مجرد

 • دانشمندان وجود شمشیر در خواب یک زن مجرد را دلیلی بر این امر تعبیر کردند که زندگی او از همه جنبه هایش پر از خیر و خوبی خواهد بود، چه در زندگی عملی و چه در زندگی عاطفی، به ویژه به این دلیل که در گذشته شمشیر به عنوان یک شمشیر تعبیر می شد. نماد غرور و افتخار
 • وجود شمشیر در خواب یک زن مجرد ممکن است دلیلی بر حضور مرد صالح در زندگی او با قدرت و اعتبار باشد، هر که ببیند در کنار شمشیر خوابیده است، نشان دهنده این است که با مردی ازدواج خواهد کرد که دارای قدرت و اعتبار زیاد
 • و هر کس ببیند که مردی شمشیر را در غلاف می‌گذارد، «که غلافی است که شمشیر در آن است»، نشانه آن است که به زودی ازدواج می‌کند.
 • و اما زدن شمشیر در خواب، علامت ظلم است، زن مجردی که در خواب مردی را خنجر بزند، دلیل بر آن است که به آن مرد ظلم خواهد کرد.

تعبیر خواب شمشیر در خواب برای زن متاهل و باردار

 • وقتی زن شوهردار در خواب ببیند شمشیر می‌خرد، بیانگر آن است که به شغل یا پول زیادی دست می‌یابد، شمشیر در خواب زن متأهل، بیانگر معاش و خیر است.
 • اگر یک زن متاهل در خواب با کسی شمشیر دوئل کند، این نشان دهنده برتری او در بسیاری از زمینه ها است.
 • شمشیر همیشه مظهر حقیقت و عدالت بوده است، پس هر که نگران شد و شمشیر را در خواب دید، نشانه پایان قریب الوقوع این غم و ظهور حق است.
 • و اما تعبیر ظاهر شدن شمشیر در خواب زن حامله، نشانه اطمینان و آرامش و پسر شدن نوزاد است.

تعبیر دیدن رقص با شمشیر در خواب

 • رقصیدن در خواب معمولاً یکی از چیزهایی است که امیدوارکننده نیست، زیرا معمولاً دلیلی بر نگرانی و غم است.
 • در مورد کسانی که با شمشیر می رقصند تعبیر دیگری دارد زیرا بیانگر افزایش موفقیت و درخشش و کسب مدرک عالی است و اگر بیننده خواب زن باشد شمشیر نشان دهنده سخاوتمندی شوهر است. و دارای خصوصیات اخلاقی بالا

معنی شمشیر طلایی یا نقره ای در خواب

 • رنگ طلایی شمشیرها معمولاً به پسر بزرگ اطلاق می شود، اما اگر به رنگ طلایی و با زمرد و مروارید گلدوزی و تزیین شده بود، نشان دهنده مقام بلند و سلطان بزرگ است و تزیینات نشان دهنده زیبایی این سلطان است.
 • و اگر شمشیر نقره بود، این نشان دهنده پول فراوان و خوبی است.
 • ولى هر كه در خواب به شمشير نقره كشته شود، نشانه زيان زياد و اتلاف روزى است.
 • در مورد شمشیرهای مسی، دیدن آنها در خواب منفور است و نویدبخش نیست.

تعبیر دیدن شمشیر امام علی بن ابی طالب

 • موارد زیادی وجود دارد که شمشیر ذوالفقار امام علی بن ابیطالب (ع) در خواب ظاهر می شود و علمای تفسیر این موارد را تعبیر کرده اند.
 • مثلاً هر کس ببیند که شمشیری در خواب مانند شمشیر امام علی بن ابیطالب (ع) در خواب داشته است، بیانگر مقام بلندی است که به دست خواهد آورد و مقام عالی او در علم.
 • و اما هر کس ببیند که با شمشیر امام علی بن ابیطالب (ع) دوئل می‌کند، نشان می‌دهد که او مردم را رهبری می‌کند و برای اداره امور اطراف او جمع می‌شوند.
 • و هر کس ببیند که شمشیر ذوالفقار بر او زده می شود، این خواب نشانه آن است که از گناهان خود به درگاه خداوند توبه کند و از او طلب آمرزش کند.
 • و اما اگر شمشیر را در خواب به او می دهد پیامبر برگزیده صلی الله علیه و آله و یا حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه باشد، این نشان از مقام و منزلت بلند و بلند مرتبه است. .

تفاوت دیدن شمشیرهای قدیمی با شمشیرهای جدید در خواب

 • علمای تعبیر به این نکته اشاره می‌کنند که هر که در خواب شمشیرهای کهنه را ببیند، محتاج احساسات و لطافت با شریک زندگی‌اش است.
 • همچنین، شمشیرهای قدیمی نشان می دهد که میل فوری برای تغییر و تجدید وجود دارد و خاطرات دردناکی وجود دارد که هنوز در درون او باقی مانده و ناتوانی فرد در غلبه بر آنها.
 • و اما شمشیرهای جدید در خواب، اشاره به قدرت و غرور و نیز کسب مقام و منزلت دارد و نیز بیانگر تفاوت بزرگ در جهت بهتر شدن سلامت بیننده است.

تعبیر خواب شمشیر سنگین در خواب و عوارض آن

 • شمشیر سنگین در خواب بیانگر این است که خواب بیننده وظایف بسیاری را به دوش می کشد که تحمل یا کنترل آنها برای او دشوار خواهد بود.
 • این شمشیر سنگین ممکن است اشاره ای به موقعیت جدید باشد، اما آماده شدن برای این مقام و تحمل بارهای آن برای بیننده دشوار خواهد بود.
 • همچنین نشان دهنده عدم اعتماد به نفس بیننده و ناتوانی او در بیان و دفاع از خود است.

تعبیر دیدن شمشیر آویزان در آسمان در خواب

شمشیر در چنین رؤیاهایی نماد غرور، تعالی، عزت، قدرت و کنترل است، علاوه بر آن محافظت و مراقبت خداوند از او.

تعبیر خواب اصابت شمشیر و ارتباط آن با جدایی از عزیزان

 • اگر بیننده ببیند که با شمشیر می زند، شمشیر شکسته است و این نشان دهنده جدایی پدر یا عمویش است.
 • و هر که ببیند شمشیر به او زده شده و اثری رخ نداده و اثری از خود باقی نگذاشته است، بیانگر این است که به کسی دستور می دهد، ولی این دستور اجرا نشده است.
 • و چون بیننده خواب ببیند که با شمشیر به عضوی از بدن یکی از آنها زد و آن را از بدن خود جدا کرد، نشانه آن است که دستور جدایی فرزندان صادر می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا