دیدن در در خواب، چوبی یا آهنی، از ابن سیرین و ابن شاهین

دیدن در در خواب، چوبی یا آهنی، از ابن سیرین و ابن شاهین

در در خواب تعابیر زیادی دارد و اشاره به حال بیننده و وضعیتی است که در در خواب است اعم از باز یا بسته و چوب یا آهن و در این مقاله به بحث خواهیم پرداخت تعبیر دیدن درب در خواب با تمام معانی و جهاتی که دارد، نظرات مفسران برجسته در تعبیر خواب در را ذکر می کنیم.

دیدن در در خواب توسط ابن سیرین

ابن سیرین می گوید که در خواب به مرد خانه اشاره می کند و آستانه در به زن اشاره دارد و گفته اند هر که در خواب دری نو ببیند، نشانگر دوره جدیدی از زندگی است. رویایی، و یک تغییر خوشایند در زندگی او.

و هر که در خواب ببیند که در خانه را عوض می کند، بیانگر تغییر وضعیت زندگی بیننده است.

تعبیر خواب به سختی در را باز می کند:

و هر که در خواب ببیند که در بسته است و به سختی آن را باز می کند، نشان از سختی امرار معاش یا تأخیر در برخی کارها و نشانة بدشانسی است و گفته اند که او. دیر ازدواج کرد

تعبیر خواب در باز:

و هر که در خواب ببیند که در بر او باز است، دلالت بر آسایش نزدیک و روزی وسیع دارد، و چه بسا دلالت بر رونق داد و ستد بازرگانان باشد، و نیز گفته اند که نشانه سفر است و فرصت های شغلی خوب

تعبیر خواب شکستن در یا درآوردن آن:

و هر که در خواب ببیند که در را به زور می شکند یا در خانه اش را سخت می شکند، بیانگر نزاع های قضایی در زندگی اوست.

تعبیر خواب دزدیدن درب خانه:

می گفتند ربودن درب خانه در خواب نشان دهنده حال بد روحی بیننده خواب است و همچنین می گفتند که نشانه شکست و ناامیدی است و دیدن درب خانه شکسته است. نشان از وجود برخی اختلافات و مشکلات بین خانواده است.

رویای درب خانه در حال سوختن:

و هر که ببیند در خانه سوخته است، این رؤیت ناپسند است و دلالت بر آن دارد که مصیبت بزرگی بر صاحب آن خانه خواهد آمد.

تعبیر رؤیت در ابن شاهین

 • ابن شاهین در خواب را به زن تعبیر کرده است و هر کس در خواب را باز ببیند، دلالت بر خیر و برکت بسیار دارد.
 • و هر کس در خواب ببیند که در خانه اش باز شده است، بیانگر آن است که مال زیادی به دست می آورد و برای فرزندانش ذخیره می کند.
 • و هر کس ببیند که در خانه اش سوخته یا کسی آن را شکسته است، بیانگر آن است که مصیبت بزرگی برای صاحبان خانه پیش می آید و خداوند متعال و دانا است.
 • و هر کس ببیند که حلقه در را حرکت داده یا در را زده و برای او باز کرده است، نشانه آن است که خداوند متعال دعا و دعای او را مستجاب می کند.
 • و هر که ببیند در نو می سازد پس علی را بیان می کند که از زنی خواستگاری می کند و گفته شد که در خواب در خواب را طلاق می دهد.
 • و گفته شد که اگر در خواب ببیند که از وصال دری جدید می خواهد، با دختر باکره ای ازدواج می کند و هر که ببیند چیزی ندارد که در را با آن ببندد. با زنی که ازدواج کرده است ازدواج کنید.
 • و گفته شد که هر که در خانه خود را با دو انگشتر ببیند، دلالت بر این دارد که اهل خانه او دیگری را دوست دارند، پس از آن بر حذر باشد.
 • و هر كه بيند انگشتر در خانه خود را بريد، بيانگر آن است كه او صاحب بدعت است.

دیدن در در خواب آهن و چوب

 • دیدن خانه آهنی در خواب، اشاره به شوهر قوی و خانه امن دارد و گفته شده است که اگر در خواب در آهنی را محکم بسته ببینید، بیانگر قدرت بیننده خواب و توانایی او در رسیدن به آرزوهایش است. خواب می بیند، و همچنین نشان می دهد که او مصمم و مداوم است.
 • می گفتند دروازه آهنی نشان دهنده رزق و روزی فراوان و دروازه آهنی بزرگ نشان دهنده قدرت و پیشرفت استوار برای رسیدن به اهداف و جاه طلبی ها است.
 • در چشم انداز در آهنی نیز گفته شد که اگر در آهنی بسیار کوچک بود، این نشان از مشکلات شدیدی است که بیننده در امر امرار معاش و رسیدن به اهداف خود با آن مواجه خواهد شد.
 • و اما در چوبی در خواب، اشاره به مرد صالح و نیکوکار است و ممکن است اشاره به دوستی جدید باشد.
 • همچنین گفته شد که در چوبی در خواب، محافظی است از حسادت و سحر و برای صاحب خواب خوشبختی می کند و او را به افزایش روزی و خوشی مژده می دهد.

تعبیر دیدن در جدید در خواب

 • هرکس در خواب دری جدید ببیند، بیانگر آن است که تغییراتی که در زندگی صاحب خواب برای صاحب خواب پیش می آید و وارد مرحله جدیدی می شود، چه با پیشرفت در کار، چه با یک پروژه ازدواج برای مجرد و آن گفته می شود که او برای کار به جای دیگری سفر می کند.
 • اگر زن متاهل دری نو ببیند، نشانه حاملگی اوست و پسر بودن نوزاد، اگر دختری مجرد در خواب ببیند، نشانه شوهر خوب است.
 • درب نو در خواب نیز به شفای بیماری ها و برخورداری از تندرستی و تندرستی اشاره دارد.

تعبیر دیدن در کهنه در خواب

 • اگر مردی در خواب در کهنه ای ببیند، علامت آن است که به شغل قبلی خود باز می گردد یا به کاری که قبلاً ترک کرده بود برمی گردد.
 • و اگر زن مطلقه در قدیمی را ببیند، این بدان معنی است که او دوباره به شوهر سابق خود باز خواهد گشت.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که در قدیمی شکسته شده است، نشانه ی احساس شکست در زندگی، احساس ناامیدی و ناامیدی است.
 • و گفته شد دیدن دری کهنه ولی سالم و سالم، بیانگر این است که چه در زمینه کاری، چه در محیط خانوادگی و چه در زندگی عاطفی، اوضاع خوب خواهد شد.

: تعبیر خواب در باز و بسته در خواب و تعابیر رایج

تعبیر دیدن در بسته در خواب

 • هر کس در خواب ببیند که وارد خانه اش می شود و در را می بندد، نشانه آن است که او مردی قوی است که از خود و اهل بیت خود دفاع می کند و گفته اند که نشانگر دوری انسان از گناه است. ، و اینکه از خدا بترسد و تا حد امکان از گناهان و بدعت ها و بدعت ها دوری کند.
 • گفته شده است که در خواب بستن درب را نشان دهنده تمام شدن کارها و بیانگر ازدواج برای مجرد است و دیدن شخصی که می خواهد در را ببندد اما به سختی می آید دلیل بر بروز مشکلات و اختلافاتی بین او و اوست. همسر
 • و هر که ببیند در خانه اش بسته است، نشانگر این است که شخصیتی درونگرا و منزوی از مردم است.
 • و گفته شد که اگر انسان درب مسجد را بسته ببیند، بیانگر کوتاهی او در نماز است و تا زمانی که خود را مسئول بداند و به واجبات دینی پایبند باشد و به خدا نزدیک شود، هشدار دهنده است. خداوند متعال.
 • و هر کس در خواب ببیند که در دربار بسته است، بیانگر آن است که به او ظلم شده و کسی حقش را از او گرفته است.
 • و هر کس مریض باشد و ببیند درب بیمارستان بسته است، بیانگر ناتوانی پزشکان در یافتن شفای حال اوست و امر به دست خداوند متعال است، پس باید برای بهبودی بسیار دعا کند. و پایان بیماری
 • همچنین گفته شد که دیدن قفل در، نشان از دفع مردم و برخورد تند بیننده است.

تعبیر خواب در باز در خواب

 • گفته می شد که باز شدن در در بینایی، افزایش روزی بیننده است، اما اگر درها بیش از حد معمول در خواب باز شود، بیانگر وجود مشکلات و تباهی در زندگی بیننده است.
 • و اگر ببیند که در به کوچه باز است، دلالت بر آن دارد که خیر بیننده به سوی بیگانگان می رود، ولی اگر به داخل خانه باز باشد، بیانگر آن است که اهل بیت بیننده از خیر او برخوردار می شوند. ، و اینکه هر چه بیننده از رزق و روزی و خیر می گیرد به آنها باز می گردد.
 • و هر که ببیند در آسمان دری باز است، دلالت بر اجابت دعا و خیر بسیار به بیننده دارد و چه بسا دلالت بر خشم خداوند نسبت به بیننده به سبب گناهان و گناهان فراوان او باشد. ، و این با توجه به اعمال بیننده خواب و اعمال او در زندگی واقعی او توضیح داده می شود.
 • و هر کس ببیند که شخصی در را به روی او می گشاید، ممکن است نشانه آن باشد که صاحب خواب چیزهای جدیدی یاد می گیرد که در زندگی به او سود می رساند و در زمینه کاری او سود می برد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا