دیدن شیر در خواب برای زن شوهردار ابن سیرین

دیدن شیر در خواب برای زن شوهردار ابن سیرین

معروف است که دیدن شیر در خواب یکی از خواب هایی است که صاحب آن را دچار وحشت و ترس می کند و نیاز به دانستن تعبیر و تعبیر آن دارد، زیرا شیر یکی از حیوانات درنده ای است که به انسان حمله می کند. و حیوانات و گوشت آنها را بخورند اما دیدن شیر دارای معانی خوب و بد است و بر حسب حال بیننده متفاوت است.در این مطلب تعبیر دیدن شیر در خواب برای زنی که با ابن سیرین ازدواج کرده است را ارائه می دهیم. .

تعبیر دیدن شیر در خواب زن شوهردار ابن سیرین

 • تعبیر ابن سیرین می گوید: دیدن شیر زن شوهردار در خواب، دلیل بر مال و ثروت فراوانی است که آن زن در دوران آینده به دست خواهد آورد.
 • همچنین اگر زن متاهلی ببیند که با شیر نبرد می کند و او را شکست می دهد، نشان دهنده آن است که در زندگی خود پول زیادی به دست می آورد و منافع زیادی به دست می آورد و اگر ببیند که شیر را کشته است، نشان می دهد که تجملاتی که او به دست خواهد آورد و در محل کار ارتقا پیدا می کند و در موقعیت برجسته ای قرار می گیرد.
 • اگر زن متاهل ببیند که شیری به او حمله می کند، این نشان می دهد که در زندگی او دشمنانی وجود دارند که خواهان شرارت هستند و علیه او نقشه می کشند.
 • اگر زنی متاهل را می دید که به او نگاه می کرد و به سمت او پیش می رفت، نشان از حضور حسودی بود که برای او آرزوی بدی می کرد و در همه امور زندگی، اعم از خانواده و کار، از او کینه توز می کرد.
 • اگر زن متاهل ببیند که شیر را از خانه بیرون می کند، نشان دهنده این است که او از قدرت برخوردار است و می تواند از خانه و فرزندان خود محافظت کند.
 • اگر زن شوهردار در خواب شیری را ببیند که با ماده او ازدواج می کند، بیانگر آن است که در زندگی زن شوهر پریشانی شدید است و به زودی خواهد آمد.
 • اگر زن متاهلی در خواب خود را سوار بر پشت شیر ​​ببیند، بیانگر این است که به حاکم کشور نزدیک می شود و منفعت زیادی به دست می آورد و از امتیازات فراوانی برخوردار می شود.

سایر تفاسیر ابن سیرین

 1. می گفتند اگر زن متاهلی ببیند شیری حیوان خانگی وارد خانه اش می شود و مریض می شود، در حقیقت مژده بهبودی از بیماری و رهایی از درد است.
 2. همچنین گفته شده است که اگر زن متاهل خواب با شیر را ببیند، بیانگر قدرت و رهایی از دشمنان است و نشان دهنده آن است که به او خیر بسیار خواهد رسید.
 3. اگر زن شوهردار ببیند که شیر شده است، این خواب به این معناست که ظالم می شود و به کسی ستم می کند و حق او را می گیرد و خداوند متعال و داناست.
 4. اگر زن متاهل ببیند که گوشت شیر ​​می خورد، این نشان دهنده پیروزی او بر دشمنان، غلبه بر مشکلات و رهایی از ترسی است که در دوره قبلی او را تهدید می کرد.
 5. ابن سیرین نیز اشاره می‌کند که دیدن شیر در خواب زن شوهردار، نشان از بد اخلاقی شوهر و ظلم و ستم او به او و بدرفتاری با او دارد.
 6. و اگر زن شوهردار ببیند که شیر به سوی او می آید، ولی به او نگاه نکند و با او مخلوط نشود و به او آسیبی نرساند، نشانگر دشمنی است که از او می ترسد، ولی او به او ضرر نمی رساند مگر با او. احساس ترس تنها چیزی است که او احساس می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا