تعبیر خواب سیاه کردن مو در خواب

تعبیر خواب سیاه کردن مو در خواب بسیاری از علما مانند ابن سیرین، النابلسی، ابن شاهین و امام صادق، خواب ها را با معانی و معانی مختلفی تعبیر کرده اند که برخی از آنها را به خیر و برخی از آنها را به بدی تعبیر می کنند از فردی به فرد دیگر با توجه به وضعیت بیننده خواب و همچنین با توجه به وضعیت بینایی متفاوت است.

مطالب این مقاله

تعبیر خواب سیاه کردن مو در خواب

 • اگر در خواب ببیند که موهای خود را سیاه می کند، بیانگر بروز اختلاف و مشکل بین او و نزدیکانش است و خداوند اعلم.
 • دیدن رنگ کردن مو در خواب بیانگر تغییر در وضعیت بیننده خواب است.
 • اگر در خواب ببیند موهای خود را قرمز رنگ می کند، بیانگر افسردگی، غم و تنهایی است.
 • تعبیر خواب سفید کردن مو در خواب

 • اگر مجردی در خواب ببیند که موهای خود را سفید می کند، بیانگر این است که با دختری ازدواج می کند که با معیشت او مطابقت ندارد و خداوند اعلم دارد.
 • اگر انسان در خواب ببیند که موهای خود را سفید می کند، نشان دهنده تعهد او به عبادت و اطاعت است در صورتی که بیننده خواب، مذهبی باشد.
 • تعبیر خواب ارغوانی کردن مو در خواب

 • اگر زنی در خواب ببیند که موهای خود را ارغوانی رنگ می کند، بیانگر نزدیک بودن نامزدی یا ازدواج او در صورت مجرد است.
 • اگر متاهل باشد نشان دهنده ثبات، راحتی و تفاهم خانواده است.
 • اگر مردی ببیند که موهایش را ارغوانی می کند، در امور عملی با مشکل مواجه می شود.
 • تعبیر خواب رنگ کردن مو با حنا

 • اگر زنی در خواب ببیند که موهای خود را با حنا رنگ می کند، بیانگر برآورده شدن آرزوها و آرزوهایی است که در پی رسیدن به آن بوده است.
 • اگر زن متاهلی در خواب ببیند که موهای خود را با حنا رنگ می کند، بیانگر ثبات زندگی زناشویی اوست.
 • دیدن خواب رنگ کردن مو با حنا در خواب بیانگر موفقیت در زندگی تحصیلی و شغلی است.
 • تعبیر خواب رنگ کردن مو در خواب برای زن مجرد

 • وقتی دختر مجردی در خواب ببیند که موهای خود را رنگ می کند، بیانگر نزدیک بودن ازدواج او است انشاءالله.
 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند موهای خود را رنگ می کند، بیانگر نزدیکی مجالس شادی و عروسی است.
 • اگر زن مجردی در خواب ببیند که موهای خود را رنگ می کند، بیانگر تغییر اوضاع و احوال او است.
 • تعبیر خواب رنگ کردن مو در خواب برای زن متاهل

 • اگر زن متاهلی خواب ببیند که موهای خود را رنگ می کند، بیانگر مال و نعمت فراوان است.
 • اگر زن متاهلی در خواب ببیند که موهای خود را رنگ می کند، بیانگر ثبات زندگی زناشویی اوست.
 • خواب رنگ کردن مو برای زن متاهل بیانگر خیر و خوشی و معاش است.
 • تعبیر خواب رنگ کردن مو در خواب برای زن باردار

 • اگر زن باردار در خواب ببیند که موهای خود را رنگ می کند، نشان دهنده نزدیک شدن زمان تولد است.
 • دیدن رنگ کردن مو در خواب زن حامله بیانگر زایمان آسان اوست.
 • اگر زن حامله ای در خواب ببیند که موهای خود را رنگ می کند، بیانگر خیری است که بعد از زایمان به بیننده می رسد و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب رنگ کردن مو در خواب برای مرد

 • وقتی مردی در خواب ببیند موهای خود را رنگ می کند، بیانگر افزایش روزی و مالی است.
 • اگر مردی در خواب ببیند موهای خود را رنگ می کند، بیانگر آن است که بیننده خبرهای خوش و شادی خواهد شنید.
 • رؤیای رنگ کردن موهایش برای مرد بیانگر رهایی از غم و اندوه و از بین رفتن پریشانی است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا