تعبیر خواب انگور به روایت النابلسی

تعبیر خواب انگور به روایت النابلسی از آنجایی که در واقع خواب است که تعبیر شما را می طلبد، اکنون نتیجه تعابیر صحیحی که به دنبال آن هستید و از منابع معتبر در علم تفسیر به دست خواهید آورد. تعبیر دیدن انگور در خواب به روایت النابلسی برای تعبیر این خواب به نکات زیر توجه کنید تا تعبیر آن را کامل بدانید.

مطالب این مقاله

تعبیر خواب انگور به روایت النابلسی

 • اگر مردی متاهل در خواب انگور ببیند، بیانگر آن است که همسرش پسری را آبستن می کند و خداوند داناتر است.
 • انگور در خواب نیز بیانگر شادی، فراوانی خیر و برکت است.
 • همچنین دیدن انگور در خواب بیانگر افزایش مال و روزی است ان شاء الله.
 • تعبیر خواب انگور به روایت امام صادق علیه السلام

 • اگر در خواب ببیند که انگور می چیند و به کسی می خورد، بیانگر آن است که از بیننده در خواب بهره ای می برد.
 • اما اگر در خواب ببیند که خوشه انگور می چیند و چند عدد می خورد و در خواب می اندازد، بیانگر تغییر حال او به وخامت است.
 • می گفتند خوردن انگور در فصل آن حاکی از خیر و برکت و پول و جلال و اعتبار و مال است.
 • تعبیر خواب انگور قرمز

 • انگور قرمز در خواب نشان می دهد که بیننده خواب از یک کار یا پروژه خاص پول به دست می آورد.
 • وقتی انسان در خواب ببیند انگور قرمز می خورد، بیانگر رفاه و زندگی شاد و مرفه است.
 • همچنین اگر ببیند به سختی انگور می خورد، نشان دهنده خستگی و بدبختی و تلاش است.
 • تعبیر خواب انگور سبز

 • اگر زن متاهل در خواب انگور سبز بخورد، بیانگر آن است که به زودی پولی به او خواهد رسید.
 • همچنین اگر زن حامله در خواب انگور سبز بخورد، بیانگر سلامتی خود و جنین است.
 • انگور سبز در خواب بیانگر برآورده شدن آرزوها و آرزوهایی است که بیننده خواب به دنبال آن است.
 • انگور سبز نشان دهنده شکوه، شادی، نیکی، برکت و پیروزی است.
 • انگور سبز در خواب مرد نشان دهنده موفقیت در کار و کسب درآمد زیاد است.
 • تعبیر خواب انگور سفید

 • برخی از علما انگور سفید را در خواب به منفعت و حسن فصل و خارج از فصل تعبیر کرده اند.
 • انگور سفید در خواب نیز نشان دهنده جلال و حیثیت و مقام بلند است و خداوند اعلم.
 • انگور سفید در خواب بیانگر باران و خوبی و مژده ای است که با خود شادی می آورد.
 • تعبیر خواب انگور

 • دیدن انگور در خواب به عنوان نشان دهنده روابط عاطفی موفق تعبیر شد.
 • دیدن انگور در خواب نیز بیانگر امرار معاش و مال بسیار است.
 • همچنین انگور در خواب بیانگر شادی، تجمل و زندگی راحت است.
 • تعبیر خواب انگور ابن سیرین

 • ابن سیرین خواب انگور را در خواب به معنای خلاص شدن از تمام بیماری هایی که بیننده خواب به آن مبتلا می کند تعبیر کرده است.
 • انگور در خواب نیز بیانگر ثروت، خوشبختی و خوشبختی است.
 • انگور در خواب بیانگر برآورده شدن آرزوها، آرزوها و اهدافی است که بیننده خواب به دنبال آن است.
 • اگر انسان در خواب انگور ببیند و این شخص مجرد باشد، بیانگر نزدیک بودن عقد اوست.
 • تعبیر خواب انگور ابن شاهین

 • ابن شاهین خواب انگور را در خواب به سود و خوبی پس از خستگی و بدبختی تعبیر کرده است.
 • خوردن انگور سیاه نیز نشان دهنده دشواری زندگی و تغییر شرایط است.
 • و اما خواب انسان که انگور قرمز می خورد، بیانگر برآورده شدن حاجت و ادای قرض است و خداوند داناتر است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا