تعبیر خواب چانه در خواب

تعبیر خواب چانه در خواب بسیاری از علما خواب های زیادی از جمله النابلسی و ابن سیرین را تعبیر کرده اند که هر خواب تعابیر متعدد و متفاوتی دارد و در این مقاله می خوانیم: تعبیر خواب چانه در خواب اگر تعبیر به خیر یا شر شود و تعبیر رؤیت از شخصی به شخص دیگر بر حسب رؤیت و نیز بر حسب حال بیننده فرق می کند.

مطالب این مقاله

تعبیر خواب چانه در خواب

 • خواب چانه در خواب را به منزله جلال و منزلت و مقام بلند تعبیر کردم.
 • همچنین چانه در خواب بیانگر معاش، شادی، ثروت و نیکی است.
 • دیدن چانه در خواب بیانگر تحقق رویاها، آرزوها و آرزوهایی است که بیننده خواب در پی آن بوده است.
 • تعبیر خواب ریش به روایت ابن سیرین

 • اگر در خواب کودکی چانه ببیند، بیانگر بیماری این کودک است.
 • اما اگر در خواب ببیند که یک طرف چانه اش مو ظاهر می شود، بیانگر این است که این بیننده کار خود را از دست می دهد یا مقداری از مال خود را از دست می دهد، و الله اعلم.
 • اگر انسان ببیند که موهای ریشش از دو طرف ظاهر می شود، نشان دهنده غم و اندوه و نگرانی است.
 • اما اگر در خواب ببیند که موی ریش او در بازارها فروخته می شود، بیانگر آن است که مرتکب گناهی شده است، پس باید به سوی خدا برگردد و توبه کند.
 • تعبیر خواب چانه در خواب برای زن مجرد

 • وقتی دختر مجردی در خواب مردی را با چانه بلند می بیند، بیانگر تمایل و علاقه او به طلب علم است.
 • خواب چانه برای دختر مجرد نشان دهنده تمایل او به رابطه و ازدواج است.
 • اگر در خواب مرد غریبی با ریش بلند ببیند، نشانگر نامزدی یا ازدواج او به زودی است.
 • اگر زن مجردی در خواب ببیند که چانه پدرش را گرفته است، بیانگر پایبندی به اصول پدر و حفظ آبرو و آبروی اوست.
 • تعبیر خواب چانه در خواب برای زن متاهل

 • وقتی زن متاهل در خواب می بیند که روی چانه موهایش نمایان است، بیانگر آن است که مشکلات و مشکلاتی بر سر راه زندگی او وجود دارد.
 • چانه در خواب زن متاهل نیز بیانگر دعوا و اختلافات فراوان بین او و شوهرش است.
 • اگر زن شوهردار در خواب ببیند که شوهرش ریش خود را می تراشد، بیانگر جدایی او از اوست و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب چانه در خواب برای زن باردار

 • اگر زن باردار در خواب ببیند که شوهرش چانه خود را لاغر می کند، نشان دهنده تغییر وضعیت او به سمت بهتر شدن است.
 • اما اگر زن باردار ببیند که شوهرش به طور کامل ریش خود را می‌تراشد، این نشان می‌دهد که از تمام گرفتاری‌ها و دردهای بارداری خلاص می‌شود.
 • اگر زن حامله در خواب ببیند ریش دارد و ریشش را می تراشد و زیبا می شود، بیانگر آن است که زن به دنیا می آورد و خداوند به آنچه در رحم است داناتر است.
 • تعبیر خواب چانه در خواب برای مرد مجرد

 • اگر مرد مجردی در خواب ببیند که ریش خود را می تراشد، بیانگر نزدیک بودن نامزدی یا ازدواج اوست.
 • برای یک مرد مجرد، چانه در خواب نیز نشان دهنده از بین رفتن نگرانی، پریشانی و اندوه است.
 • اگر در خواب خود را ببیند که چانه خود را لاغر می کند، بیانگر تغییر حال او به سوی بهتر است.
 • تعبیر خواب چانه در خواب برای مرد متاهل

 • اگر مرد متاهلی در خواب ببیند که ریش خود را می تراشد، بیانگر آن است که مقداری پول از دست می دهد یا شغل خود را از دست می دهد.
 • اما اگر مرد متاهلی در خواب ببیند که همسرش ریش خود را می تراشد، بیانگر آن است که بین آنها درگیری و اختلاف پیش می آید و ممکن است موضوع به جدایی بینجامد.
 • تعبیر خواب تراشیدن مرده در خواب

 • خواب چانه در خواب تعبیر شد که خواب بیننده از این مرده سود زیادی خواهد برد.
 • رؤیای تراشیدن ریش مرده در خواب نیز بیانگر عصبانیت او از بیننده خواب است، زیرا او رفتار نادرست و توهین آمیزی انجام داده است و خدا داناتر است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا