تعبیر خواب ازدواج در خواب

تعبیر خواب ازدواج در خواب همه ما ممکن است خواب هایی ببینیم که باعث ترس و وحشت ما می شود و گاهی اوقات حالتی از خوش بینی و امیدواری در ما ایجاد می کند، بنابراین به دنبال تعبیر خواب هایی که می بینیم، می گردیم. تعبیر خواب ازدواج در خواب دانشمندانی مانند ابن سیرین، النابلسی و ابن شاهین خواب ها را با تعابیر مختلف تعبیر کردند.

مطالب این مقاله

تعبیر خواب ازدواج در خواب

 • دیدن ازدواج در خواب بیانگر شراکت، خوشبختی و شادی است.
 • برخی از علما نیز تعبیر کرده اند که دیدن ازدواج در خواب، بیانگر غم و اندوه است.
 • گفته می شد ازدواج در خواب، بیانگر این است که بیننده در صورتی که فرد نیکوکار و با تقوا باشد، مقامی بلند و مهم خواهد داشت.
 • خواب دیدن ازدواج در خواب بیانگر نزدیک بودن مدت است در صورتی که این ازدواج با شخص ناشناس باشد و خداوند داناتر است.
 • تعبیر خواب ازدواج به روایت ابن سیرین

 • ابن سیرین نکاح را در خواب تعبیر کرده است که بیانگر مال فراوان و رزق فراوان و نیک بختی است.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که با زنی مرده ازدواج کرده است، بیانگر برآورده شدن آرزویی است که فکر می کرد برآورده نمی شود.
 • اگر متاهلی در خواب ببیند که دوباره ازدواج کرده است، بیانگر این است که برای به دوش گرفتن مسئولیت های فراوان زندگی تلاش می کند.
 • مثلاً اگر در خواب ببیند که با چهار زن ازدواج کرده است، بیانگر برآورده شدن آرزوها و آرزوهایی است که به دنبال رسیدن به آن است و همچنین بیانگر آن است که به مقامی والا و والا خواهد رسید.
 • تعبیر خواب ازدواج به روایت النابلسی

 • اگر در خواب ببیند که با خواهرش ازدواج کرده و این شخص مجرد است، بیانگر آن است که به عمره یا حج می رود و خدا داناتر است.
 • وقتی دختر مجردی در خواب ببیند که با برادر یا پدرش ازدواج کرده است، خواب بیانگر آن است که بیننده از کسی که دیده، منفعت یا ارثی خواهد گرفت.
 • همچنین اگر زن مجردی ببیند با فردی که دوستش دارد ازدواج می کند، نشان دهنده این است که با او ازدواج نمی کند و مشکلات زیادی در زندگی خود خواهد داشت.
 • اگر مرد متاهلی در خواب ببیند که همسرش با دیگری ازدواج می کند، بیانگر ثروت و معاش فراوان است.
 • تعبیر خواب ازدواج برای یک زن مجرد

 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که ازدواج می کند، بیانگر این است که به زودی ازدواج خواهد کرد.
 • ازدواج در خواب یک زن مجرد بیانگر این است که او از تمام مشکلاتی که بر سر راه زندگی او قرار دارد خلاص خواهد شد.
 • مثلاً اگر دختر مجردی در خواب ببیند که ازدواج می کند ولی داماد را نمی بیند، بیانگر این است که نامزدی او نزدیک است، ولی نامزدی زیاد طول نمی کشد و خداوند اعلم دارد.
 • دانشمندان ازدواج در خواب را برای زن مجرد به خوش شانسی تعبیر کرده اند و همچنین بیانگر خوشبختی، شادی و برآورده شدن آرزوهاست.
 • تعبیر خواب ازدواج با فرد ناشناس در خواب برای زن مجرد

 • وقتی زن مجردی در خواب می بیند که با مردی ناشناس ازدواج می کند، بیانگر مال فراوان و امرار معاش فراوان است.
 • برای یک زن مجرد، خواب ازدواج با مرد ناشناس نیز بیانگر این است که خداوند او را از هر بدی و آسیب حفظ می کند.
 • ازدواج با مرد ناشناس در خواب یک زن مجرد نشان دهنده اضطراب و ترس او از آینده است.
 • برای یک زن مجرد، خواب ازدواج با مردی ناشناس نشان دهنده شخصی است که او دوستش دارد و مدام به ازدواج با او فکر می کند.
 • تعبیر خواب ازدواج با فرد شناخته شده در خواب برای زن مجرد

 • رویای ازدواج با یک فرد شناخته شده در خواب دختر مجرد، بیانگر این است که او از مشکلات، نگرانی ها و غم های زندگی خود خلاص می شود.
 • اگر زن مجردی در خواب ببیند با کسی که در خواب می شناسد ازدواج کرده است، بیانگر این است که این شخص او را تحسین می کند اما این تحسین را پنهان می کند.
 • وقتی زن مجردی در خواب ببیند با فردی که در خواب می شناسد ازدواج کرده است، بیانگر این است که با انتقاد خانواده یا نزدیکان خود مواجه خواهد شد.
 • تعبیر خواب ازدواج برای زن متاهل

 • اگر زنی متاهل در خواب ببیند که شوهرش او را به عقد دیگری در می آورد، بیانگر سودهای زیادی است که شوهرش به دست می آورد.
 • ازدواج در خواب برای زن متاهل بیانگر تجمل، خوشبختی و خوبی است.
 • ازدواج زن متاهل در خواب بیانگر این است که پسرش اگر پسری داشته باشد به زودی ازدواج خواهد کرد.
 • می گفتند ازدواج زن شوهردار در خواب، بیانگر آن است که پسری به دنیا می آورد و با او مهربانی می کند.
 • تعبیر خواب ازدواج برای زن باردار

 • ازدواج در خواب زن باردار نشان دهنده نزدیک شدن موعد زایمان اوست.
 • ازدواج در خواب، اگر زن حامله ببیند، بیانگر برآورده شدن خواسته های او در مورد جنسیت نوزاد است، اگر بخواهد مذکر باشد، و اگر بخواهد ماده خواهد بود. زن است و خداوند به آنچه در رحمهاست داناتر است.
 • دیدن ازدواج در خواب زن باردار بیانگر مسئولیت پذیری است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا