تعبیر خواب خوردن عدس در خواب

تعبیر خواب عدس خوردن ممکن است در خواب ببیند که عدس می خورد که از جمله مواردی است که تعبیر عدس در خواب بستگی دارد عدس پخته یا خام و بسیاری چیزهای دیگر که خواب به آن بستگی دارد، در سطور زیر با تعبیر خواب آشنا می شویم.

مطالب این مقاله

تعبیر خواب خوردن عدس در خواب برای زن مجرد

یکی از خواب هایی که دختر مجرد در خواب می بیند تعابیر زیادی دارد و مهم ترین مطالبی که مفسران و علمای دین در مورد دیدن عدس از دختر مجرد گزارش کرده اند به شرح زیر است:

 • اگر دختر مجردی در خواب عدس پخته ببیند، نشانة آن است که با اعضای خانواده خود در معرض مشکلات و بحران های بیشتری قرار می گیرد و خداوند اعلم دارد.
 • اگر دختری عدس پخته را ببیند اما قرمز یا زرد باشد، این از خواب های خوبی است که حکایت از شنیدن خبرهای خوشحال کننده در آینده نزدیک دارد.
 • اگر دختری ببیند که عدس زرد می‌خرد، دلیل بر این است که به زودی با یک ثروتمند نامزد می‌کند.
 • همچنین دختری که خود را در حال خوردن عدس با نامزدش می بیند گواه این است که این دختر با او دچار مشکلات زیادی خواهد شد.
 • اگر دختر مجردی در خواب عدس زیاد ببیند و نامزد نداشته باشد با یک پولدار ازدواج می کند.
 • اگر زن مجرد در خواب عدس نپخته بیشتر بخورد، دلیل است که غم و اندوه بیشتری در دل او وارد می شود و خداوند متعال عالی و داناست.
 • تعبیر خواب خوردن عدس در خواب برای زن شوهردار

  ممکن است زن شوهردار در خواب ببیند که عدس می خورد، چه عدس پخته باشد و چه نپخته مهم ترین تعبیر عدس برای زن شوهردار این است:

 • اگر زن شوهردار در خواب عدس زیاد ببیند، دلیل است که آن زن بدون خسته شدن، مال زیادی به دست می آورد.
 • اگر زن شوهردار در خواب عدس را تطهیر کند، نشانه آن است که آن زن از زندگی خود رضایت کامل ندارد.
 • اگر زن متاهلی در خواب عدس را با غذای دیگری بپزد، دلیل بر آن است که این زن گرفتار مشکلات زیادی می شود و نمی تواند آنها را حل کند.
 • اگر عدس را در اختیار خانواده قرار دهد، اما بدون تطهیر آن، دلیل بر این است که مشکلات زیادی بین آنها پیش خواهد آمد.
 • افتادن عدس به زمین از جمله مواردی است که نشان دهنده بدبختی های فراوانی است که به طور کلی زنان در معرض آن قرار می گیرند.
 • اگر زن شوهردار در خواب آش عدس پخته بخورد، دلیل بر بهبودی کامل از امراض و نیز حاکی از رزق و روزی فراوانی است که به زن می رسد.
 • تعبیر خواب خوردن عدس در خواب برای زن باردار

  ممکن است زن باردار ببیند که در حال خوردن یا خریدن عدس است که یکی از مواردی است که معانی مختلفی دارد، از جمله موارد زیر:

 • اگر زن باردار در خواب عدس ببیند، بیانگر خیر فراوانی است که به این زن خواهد رسید.
 • اگر زن حامله در خواب مجدّره بخورد، دلیل بر خیر و روزی فراوان است.
 • دانه های عدس در خواب بیانگر این است که زن باردار هنگام زایمان دچار مشکل می شود و خدا بهتر می داند.
 • اگر زن حامله عدس پخته بخورد، دلیل بر این است که زن چیزهای خوب بیشتری می خورد.
 • سوپ عدس در خواب زن باردار یکی از مواردی است که نشان دهنده ایمنی و سلامتی زن است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا