تعبیر خواب پیراهن سفید

تعبیر خواب پیراهن سفید در خواب اغلب دارای معانی و معانی خوبی است، با توجه به اینکه بینش در معنا و تعبیر از حالتی به مورد دیگر متفاوت است و بسته به اینکه بیننده خواب مرد باشد یا زن، ما تمام تعابیری که در تعبیر خواب پیراهن سفید در خواب ذکر شد را برای شما به تفصیل مرور خواهد کرد.

مطالب این مقاله

تعبیر خواب پیراهن سفید

 1. مرد جوانی که در خواب یک پیراهن سفید جدید می خرد، ممکن است نشانه ای از دستیابی به یک شغل جدید و معتبر در روزهای آینده باشد.
 2. دختر مجردی که یک پیراهن سفید تمیز می بیند، نشانه ازدواج این دختر با مرد خوبی است که زندگی شایسته ای را برای او فراهم می کند.
 3. پیراهن سفید در خواب برای یک زن متاهل، خبر تولد فرزندان خوب را می دهد، به خصوص اگر خواب بیننده در زایمان دیر باشد.
 4. پیراهن سفید در خواب مرد نشان می دهد که این مرد به دنبال کسب درآمد حلال از کار فعلی خود است.

تعبیر خواب پیراهن گرفتن از کسی

 1. اگر دختر مجردی ببیند که از مردی که خوب می شناسد پیراهن می گیرد، ممکن است نشانه نزدیک شدن ازدواج با این مرد باشد.
 2. گرفتن پیراهن از شخصی که بیننده خواب دوستش دارد، بیانگر این است که خواب بیننده به موفقیت ها و رویاهایی که به دنبالش است دست خواهد یافت.
 3. زن متاهلی که از شوهرش پیراهن می گیرد نشان دهنده شدت عشق و محبتی است که بین همسران وجود دارد.
 4. اگر زنی مطلقه پیراهن تمیزی از شوهر سابقش بگیرد، نشان دهنده این است که این شوهر تمایل دارد که پس از بهبود شرایطش به خواب بیننده بازگردد.

تعبیر پیراهن تنگ در خواب

 1. پیراهن تنگ در خواب، بیانگر وضعیت اقتصادی تنگی است که بیننده خواب از سر می گذراند.
 2. پیراهن تنگ در خواب یک دختر مجرد نشان می دهد که این دختر با مردی ازدواج می کند که وضع مالی خوبی ندارد.
 3. مرد جوانی که در خواب پیراهنی تنگ به تن دارد، ممکن است نشانه آن باشد که این جوان در کار فعلی خود با بحران ها و مشکلات زیادی مواجه است.
 4. مردی که پیراهن تنگ به تن دارد، این ممکن است برای بیننده هشداری باشد که باید از ارتکاب اعمال حرام و نادرستی که در دوره گذشته انجام داده است دوری کند.

رنگ سفید در خواب برای یک زن متاهل

 1. رنگ سفید در خواب یک زن متاهل به طور کلی بیانگر خبرهای خوشحال کننده زیادی است که این زن خواهد شنید.
 2. اگر خواب بیننده مشکلات و نگرانی هایی داشته باشد، رنگ سفید در خواب او ممکن است نشان دهنده این باشد که این زن از نگرانی و غم خود خلاص می شود.
 3. رنگ سفید در خواب یک زن متاهل ممکن است نشانه آن باشد که زندگی او در دوره آینده به سمت بهتر شدن تغییر خواهد کرد.

تعبیر خواب لباس خواب سفید برای خانم مجرد

 1. دختر مجردی که لباس خواب سفید به تن دارد در خواب نشان دهنده نزدیک شدن به ازدواج این دختر با شریک زندگی است که زندگی خوبی برای او فراهم می کند.
 2. اگر یک زن مجرد لباس خواب سفید بپوشد، این نشان می دهد که این دختر از محافظت، سلامت و رفاه برخوردار خواهد شد.
 3. اگر بیننده خواب به دنبال شغل خوبی است، پوشیدن لباس خواب سفید ممکن است نشانه ای از به دست آوردن شغلی برجسته باشد.
 4. ابن سیرین معتقد است که دختر مجردی که لباس خواب سفید به تن دارد به طور کلی حکایت از خبرهای بسیار خوشحال کننده ای دارد که این دختر در دوره آینده خواهد شنید.

تعبیر رؤیت پیراهن سفید ابن سیرین

 1. ابن سیرین معتقد است که زن حامله ای که پیراهن سفید بر تن دارد، بیانگر زایمان آسان است.
 2. خرید یک پیراهن سفید جدید ممکن است نشانه ای از خرید یک خانه جدید یا یک ماشین جدید توسط بیننده باشد.
 3. یک پیراهن سفید در خواب به طور کلی ممکن است نشانه ای از احساس آرامش و ثبات در زندگی فعلی بیننده باشد.
 4. پیراهن گشاد سفید نشان دهنده دینداری و شخصیت خوب خواب بیننده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا