تعبیر خواب کلم

تعبیر خواب کلم در خواب این خواب یک خواب مرموز به حساب می آید، اما بیشتر رویاها بر اساس جزئیات موجود در خواب تعبیر می شوند در سطور زیر در مورد مهمترین چیزهایی که در رویا ذکر شده است.

مطالب این مقاله

تعبیر خواب کلم برای یک زن مجرد

در مورد دیدن کلم در خواب دختر مجرد تعابیر زیادی شده است، از جمله:

 • اگر دختر مجردی در خواب کلم ببیند، دلیل بر گوشه گیری است و دختری است که درون گرایی را ترجیح می دهد و ترجیح نمی دهد از اسرار خود با دیگران صحبت کند.
 • اگر در خواب خود را در حال خرید کلم ببیند، دلیل بر هوش و ذکاوت دختر و برخورداری از روابط اجتماعی خوب است.
 • در مورد دیدن کلم در حال پختن در خواب دختر مجرد، این خواب نشان دهنده بدی ها و نگرانی ها است، یا ممکن است بیانگر ازدواج او با فردی ظالم باشد، یا نشان دهنده حضور فرد خسیسی در زندگی او باشد.
 • اگر دختر مجردی در خواب خود را در حال خوردن کلم ببیند، دلیل بر خیر و برکت بزرگی است که در زندگی دختر وجود دارد.
 • دیدن کلم فروخته شده در خواب یک زن مجرد نشان دهنده مشکلات بزرگ در خواب او است و ممکن است نشان دهنده ناتوانی او در رسیدن به رویاهای واقعی باشد.
 • تعبیر خواب کلم برای زن متاهل

  اگر زن شوهردار در خواب کلم ببیند از چیزهایی است که تعابیر دیگری دارد از جمله:

 • دیدن کلم در خواب زن متاهل بیانگر مشکل در بدست آوردن پول است.
 • یا می‌تواند نشانه‌ای از مشکلی باشد که یک زن در برخورد با شوهرش در نتیجه رفتار او با آن مواجه است.
 • این امکان وجود دارد که این خواب شاهدی بر تسکین شدید پس از یک حالت ناامیدی باشد که او تجربه کرد.
 • اگر زن متاهل در خواب کلم بخرد، بیانگر آرزوهایی است که در زندگی برآورده خواهد کرد.
 • یا خواب خرید کلم ممکن است بیانگر این باشد که او همسر خوبی است و خانواده خود را بسیار دوست دارد.
 • پختن کلم نیز خواب نیکویی برای زن متاهل است که حکایت از خیر و معاش زیاد دارد.
 • خوردن کلم بدون پختن در حالی که سبز بود مژده ای بود از جانب خداوند متعال برای او که حاملگی نزدیک است و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب کلم برای زن باردار

  ممکن است زن باردار کلم را در خواب ببیند و همچنین معانی و تعابیر زیادی دارد که مهمترین آنها به شرح زیر است:

 • اگر زن حامله ای در خواب کلم ببیند، بیانگر آن است که دوران بارداری که طی خواهد کرد، انشاءالله برایش راحت خواهد بود.
 • از آنجایی که خواب بیانگر آن است که این زن پسر به دنیا خواهد آورد، زایمانی آسان و بدون خستگی خواهد بود.
 • خواب ممکن است نشان دهنده ثروت زیادی باشد که با آمدن نوزاد جدید نصیب خانواده خواهد شد.
 • کلم سبز در خواب یک زن باردار نشان دهنده گذار او از مرحله ای به مرحله جدید است و این مرحله جبران دوره قبل او خواهد بود.
 • اگر زن حامله در خواب کلم بخرد، بیانگر رزق و روزی فراوانی است که نصیب او و شوهرش می شود و شاید هم دلالت بر فداکاری شوهرش در کار و این باشد که خداوند متعال به او رزق و روزی و آینده ای زیبا را نصیب او خواهد کرد. عزیزم و خداوند متعال و داناست.
 • خرید کلم ممکن است بیانگر این باشد که زن باردار هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی آسوده است و در طول دوران بارداری قبل هیچ مشکلی نداشته است و خداوند متعال و دانا است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا