تعبیر خواب گوشواره در خواب

تعبیر خواب گوشواره یکی از زینت های زنانه محسوب می شود، اما دیدن آن در خواب چه تعبیری دارد، چه برای متاهل ، زن باردار یا مجرد و همچنین برای مرد مجرد، مرد یا بیمار و تفاوت در تعبیر بینایی بسته به نوع گوشواره.

مطالب این مقاله

تعبیر خواب گوشواره در خواب

 • رؤیت خرید گوشواره، رؤیت نیکو است که بیانگر آن است که بیننده مال زیادی به دست می آورد و به معنای افزایش و افزایش روزی است.
 • این رویت نیز حاکی از بازگشت فرد غایب از سفر است.
 • اگر بیننده در خواب ببیند که کسی که می‌شناسد در خواب به او گوشواره داده است، بیانگر این است که آن شخص در واقع بیننده را دوست دارد و به دنبال کمک به او است و در مصیبت‌ها در کنارش قرار می‌گیرد و برای او آرزوی خوشبختی و خیر می‌کند.
 • دیدن خودت که به یک بیکار گوشواره طلا می دهی، مژده ای است که خداوند به او فرصت طلایی خواهد داد و در آینده ای نزدیک شغل بسیار خوبی خواهد داشت.
 • تعبیر خواب گوشواره در خواب برای زن متاهل

 • اگر زن شوهردار ببیند که از شوهرش گوشواره ای هدیه می گیرد، این بینش حکایت از افزایش روزی دارد.
 • اگر ببیند که گوشواره دارد، نشان دهنده بارداری اوست.
 • اگر زن متاهلی ببیند که گوشواره را از گوشش در می آورد، نشان دهنده اختلاف و مشکلات زیادی بین او و همسرش است.
 • اما اگر بیند حلقه هایش گم شده است، یعنی طلاق او از شوهرش.
 • تعبیر خواب گوشواره در خواب برای زن باردار

  اگر زن شوهردار ببیند که گوشواره بر سر دارد یا گوشواره را به او داده است، نشانگر جنسیت نوزاد است، نشان دهنده تولد پسر است، در حالی که گوشواره نقره ای است تولد یک دختر

  تعبیر خواب گوشواره برای زن مجرد

 • گوشواره ای به زن مجردی که در خواب توسط مردی خوش تیپ که لباسش تمیز است به او گوشواره می دهد، نشان از ازدواج او با یک جوان خوب و شایسته دارد.
 • اگر دختر مجردی در خواب گوشواره ای از نقره ببیند، بیانگر این است که به زودی نامزد می کند.
 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که گوشواره طلا به سر دارد، بیانگر ازدواج اوست.
 • گوشواره آهنی به معنای ارتکاب خطاهای بسیار، گناهان و معصیت های بسیار است.
 • اگر زن مجردی ببیند که گوشواره اش گم شده و از طلا ساخته شده است، دلیل بر این است که خبر بدی به او می رسد.
 • تعبیر خواب گوشواره در خواب برای مرد

 • اگر مردی ببیند که گوشواره نقره بر سر دارد، نشان دهنده این است که خبرهای خوشی خواهد شنید.
 • اگر مردی ببیند که گوشواره نقره ای دارد، نشان دهنده این است که او دارای فرزند دختر است.
 • اگر مردی ببیند که گوشواره طلا می خرد، بیانگر وسعت روزی اوست.
 • اگر مردی خود را در گوشواره طلا ببیند، این نشان می دهد که او پسر به دنیا خواهد آورد.
 • اگر مردی ببیند که گوشواره مروارید بر سر دارد، بیانگر آن است که خیر و مال فراوان به دست می آورد.
 • اگر مردی در خواب ببیند که گوشواره دارد، بیانگر حفظ قرآن است.
 • اگر مردی در خواب گلوی گم شده ببیند، بیانگر سردرگمی او در تصمیم گیری است.
 • شوهری که در خواب به همسرش گوشواره می دهد، این نشان می دهد که شوهر پول فراوانی به دست می آورد و بنابراین زن از آن خوشحال می شود و از او چیزهای زیادی دریافت می کند.
 • تعبیر خواب گوشواره در خواب برای فرد مجرد

 • اگر جوان مجردی در خواب ببیند که یک گوشواره طلا را گم می کند، نشان دهنده دوستی او با افراد بد بسیاری است.
 • همچنین به معنای درگیری و مشکلات بین بیننده خواب و اعضای خانواده او است.
 • تعبیر خواب گوشواره برای شخص بیمار

  اگر بیمار ببیند که گوشواره طلا می خرد، نشان دهنده بهبودی او از بیماری است.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا