دیدن آب در خواب


تعبیر ابن سیرین به دیدن آب در خواب

آب به معنای اسلام، علم، زندگی، باروری و رفاه است، زیرا در همه چیز حیات وجود دارد

چنان که خداوند متعال فرمود: «و اگر در راه ثابت قدم می‌ماندند، آب فراوان می‌نوشیدیم تا در آن بیازماییم».

شاید به منی اشاره کرده است که خداوند متعال آن را آب نامیده و اعراب آن را آب فراوان می نامند و دلالت بر پول دارد زیرا کسی به دست می آورد که از چاه یا آبشار آب خالصی نوشیده و آخرش را جذب نکرده است. کافر بود و به علم می‌رسید، اگر چه خوب بود، و طلب علم می‌شد، اما عالم اگر تاجر باشد، به حلال نمی‌رسید، مگر اینکه چیزی باشد که آب را خراب کند و در حرامش وارد شود. اعمال معصیت‌آمیز، مانند نوشیدن آن از خانه‌های اهل ذمه، اگر مریض شود یا رزقش کم شود یا عقیده‌اش تغییر کند، هر کس به اقتضای سرنوشتش دارد و مانند آن او از

ظرفی که در آن مادر در ظرفی آب حمل می کند و اگر فقیر باشد از مالی بهره می برد و اگر مجرد باشد ازدواج می کند و اگر متاهل باشد زن یا مادرش آن را از او حمل می کند. کسی است که آب ظرف یا زن یا خادم خود را از چاه خود یا وزیر یا خویشاوندانش خالی کرده و آبی که از خانه ها می گذرد و داخل خانه می شود در آن خیر نیست. اگر این یک سنت در بین مردم است، وسوسه از نظر عشق، اسارت، بیماری یا بیماری همه گیر به آنها وارد شده است، و اگر در خانه شخصی این اتفاق افتاد، من به موضوع آن رسیدگی می کنم.

همین طور اگر در خانه ای ناودان ها جاری شود یا چشمه ها در آن بترکد، به این معناست که چشم ها بر مرگ مریض یا وداع مسافری یا بدی ها و گمانه زنی ها در میان ساکنان آن یا مصیبتی که پیش می آید گریه کند. در آن، مانند بیماری یا قدرت، جریان یا رکود آب در یک منطقه نشان دهنده تجمع مردم و جاری شدن آن در مکان ها، فراوانی و غلبه خانه ها و خانه ها از چشم زمین است. یا جریان آنها آفتی است از جانب خداوند متعال بر اهل آن مکان، یا طاعون فراگیر یا شمشیر ویرانگر اگر خانه ها ویران شود و مردم در آن غرق شوند، وگرنه عذابی است از سوی حاکم یا اپیدمی بیماری همه گیر.

تعبیر ابن شاهین به دیدن آب در خواب

دیدن آب در خواب به جنبه های زندگی، معیشت، آسایش، طهارت، منفعت، لطف، آرامش، مرگ، تباهی، فریب، غم، فرزند، عدالت، نزاع، غنیمت، مقدار پول و ارزانی تعبیر می شود.

الکرمانی گفت آب گرم ضعیف و حزن انگیز است و هر که ببیند در جامه آب گرفت از مال و دنیا او کم می شود و هر که ببیند در ظرف شیشه ای نو آب گرفت و نوشید. زنش آبستن می شود و اگر بشکست مادر می میرد و بچه به دنیا می آید و اگر غیر از این باشد مردود می شود چون برکت ایجاد می کند و هر که ببیند یک جا دارد فنجانی در دست دارد تا از هر جایی که آب جاری است یا راکد است آب بنوشد، در این صورت به مصیبت و گرفتاری مبتلا می شود.

تعبیر النابلسی دیدن آب در خواب

آب در خواب زندگی نیکو و خوشبختی و پول و غنائم و ازدیاد نیکی را ببیند، ازدواج با خداوند متعال است.

اوست که انسان را از آب آفرید و او را به نسب و ازدواج آفرید.

هر که ببیند آب زلال، فراوان، ارزان، عدالت عادلانه، آب جویدنی، کار سخت در همسایگی، نوشیدن از آن امان از دشمن و سالی پربار برای نوشنده است. شاید اگر دستش را به داخل آب دراز می کرد، پول را برمی گرداند و خودش را گیج می کرد

هر کس ببیند که در جامی به او آب دادند، دلیل بر وجود فرزند است و هر کس ببیند که در جامی آب پاک می نوشد، از پسر و همسرش خیر می شود، زیرا جام از آن است. جوهر زن و آب جنین است. هر که ببیند در آب است، در تلاطم و پریشانی و پریشانی است.

گفته شد که آب راکد در تعبیر به هر حال ضعیفتر از آب جاری است

آب بدبو تلخ و زندگی فقیر است، آب تلخ زندگی تلخ است و آب گرمی که اگر در روز استفاده شود بسیار گرم است عذاب و سختی و عقوبت است.

شب ها وحشت جن و آب شور، زحمت در محله ها و آب متعفن، هرج و مرج، پول حرام.

آب سیاه خانه ای را که در آن است خراب می کند، پس نوشیدن آن باعث ترس در چشمان او می شود

آب زرد مرض است و اگر ببیند که آب پادشاه در زمین بشقاب یا غار شده است، خداوند متعال آنچه را که به این پادشاه عطا کرده است تغییر داده است، چون شکرگزاری نکرد و او را از کار نیک باز داشت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا