تعبیر دیدن گربه در خواب ابن سیرین


تعبیر دیدن گربه در خواب ابن سیرین

گربه نر در خواب دزد و فریبکار است و نماد خیانت و بیگانگی است.

و اما گربه ماده نشانه خوش شانسی است و در خواب نوید نیکی می دهد

گربه گرسنه نشانه بدی است و نشان دهنده نیاز یا فقر است

بچه گربه ها در خواب نشانه خوبی هستند و خبرهای خوشحال کننده ای مانند موفقیت، ازدواج و بارداری را به گوش می رسند.

گربه های سفید در خواب

دیدن گربه سفید در خواب به معنای خدمتکار شخص خیانتکار است یا ممکن است به معنای دزد در بین اعضای خانواده باشد.

اگر گربه سفید ماده باشد، زن فریبنده ای است که بیننده خواب را دستکاری می کند و به او آسیب می رساند

تعبیر گاز گرفتن یا خاراندن گربه سفید بیانگر این است که بیننده خواب بیمار خواهد شد

اگر گربه سفید وحشی باشد، این نشان می دهد که امسال پر از غم، اندوه و خستگی خواهد بود.

گربه های سیاه در خواب

گربه سیاه فردی شرور با نیت بد و در خواب بیمار و فریبکار است

گربه خاکستری در خواب

خیانت یکی از اعضای خانواده و صدای گربه در خواب بیانگر ماجراجویی، ریسک و گاهی موفقیت است

اگر در خواب ببیند گربه ای وارد خانه شده است، بیانگر این است که دزد وارد خانه شده است و ممکن است این دزد یکی از اهل خانه باشد.

دیدن گربه در خواب بیانگر چشم حسود و غالباً نشان دهنده چشم زنان است. گربه در خواب نمادی از شرم و خیانت است و گاهی گربه در رویا به زنی تعبیر می شود که مشتاق تربیت فرزندان است و مشتاق تنبیه و تنبیه آنهاست.

اگر یک گربه شخصی را خراش دهد، این نشان می دهد که دشمنی وجود دارد که سعی دارد به شما آسیب برساند و ممکن است نشان دهنده مردی بدون اخلاق، شرور و ریا باشد.

دیدن گربه نر در خواب تعبیر حضور دزد یا فریبکار و نماد خیانت، بیگانگی، فریب، حیله گری و بدشانسی است.

دیدن گربه در خواب بیانگر خوش اقبالی و حکایت از آمدن خیر است

اگر شخصی در خواب خود را در حال خوردن گوشت گربه ببیند، بیانگر آن است که بیننده خواب خواهد آموخت و جادو خواهد کرد.

اما اگر شخصی خود را در خواب ببیند که گربه می فروشد، بیانگر این است که این شخص خرج می کند یا پول خود را از دست می دهد یا کار یا پروژه خود را از دست می دهد و اعلام ورشکستگی می کند.

اگر شخصی در خواب خود را در حال تبدیل شدن به گربه ببیند، این نشان می دهد که بیننده خواب زندگی ناامنی دارد و از استراق سمع شدن در تمام مدت رنج می برد.

اگر شخصی در خواب گربه ایرانی ببیند، بیانگر این است که این شخص پول خود را خرج چیزهای خوب می کند

اگر در خواب ببیند که گربه ای به او حمله می کند، بیانگر آن است که بین بیننده خواب و یکی از اعضای خانواده اش نزاع پیش می آید.

دیدن گربه در خواب فردی حیله گر و غیر جدی عاشق و فریبکار و خیانتکار است.

اما دیدن گربه در خواب زن متاهل به معنای شکست در عشق است

دیدن گربه در خواب زن باردار خوب است و نشان دهنده وجود فرزند پسر است

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا