ابن سیرین در خواب دیدن دندان یا کشیدن دندان

دندان در خواب برای امام صادق

دندانهای سفید در خواب
دندان
مسواک زدن در خواب
ابن سیرین در خواب دیدن دندان یا کشیدن دندان

تعبیر دندان ها در خواب

هرکس ببیند دندان های بالایی اش از دست او افتاده است ، پولی است که برای او تبدیل خواهد شد

هر کس ببیند که او در دام او افتاده است ، پس او فرزند قول متعال است ، و با گهواره با مردم صحبت می کند ، به معنای سنگ

هرکس آن را دید روی زمین افتاد ، این مرگ است

در مورد تعبیر النابلسی از دندان در خواب: این در خواب نشان می دهد که او عمر طولانی تری نسبت به سن و سال خود دارد. اگر ببیند که تمام دندان هایش افتاده است ، عمر طولانی خواهد داشت.

هرکس در خواب ببیند که تمام دندانهایش ریخته است و دیگر آنها را نمی بیند ، در این صورت خانواده اش قبل از او می میرند یا بیمار می شوند ، و هر کس که می بیند دندان های بالایی اش در دست او افتاده است پولی است که برای او بدل می شود.

هر که به دامان او بیفتد ، فرزند ذکور است

هر که به زمین بیفتد ، این یک مصیبت مرگ است ، و هر کس که ببیند دندانهای پایین او افتاده است ، پس از آن او درد ، درد ، توهم و پریشانی خواهد داشت.

هر کس در خواب ببیند که یکی از دندانهایش افتاده است ، پس او همه بدهی های خود را یک باره پرداخت می کند

هرکسی که همه دندانهایش را بیندازد ، همه کسانی که در آن خانه هستند و دوستانش نابود می شوند ، و هرکس ببیند که دندانهایش می افتد در حالی که آنها آنها را با دست می گیرد ، این نشان دهنده مرگ کودکان است. صدمه به برخی از دوستانش.

هر کس در خواب ببیند که چین و چروک او افتاده است ، پس از آن او به نفع یک پسر ، برادر یا خواهر خود و از دست دادن یک دندان در صورت عدم درمان است و آن را در دست خود می گیرد. اگر او یک زن باردار داشت ، پسری نزد او آمد ، گفته می شود که افتادن دندان ها مانعی را نشان می دهد که مانع او برای رسیدن به خواسته های او می شود و گفته می شود که این مدرکی است برای بازپرداخت بدهی ها

هرکس آنچه را که از دندانش افتاده است برداشته باشد ، ممکن است اشتباه گفته باشد ، پشیمان شود و آن را پنهان کند ، و شاید از دست دادن دندان به ارباب مجاهدین نشان دهد که وجود آن ضروری است. و هر که دید دندان هایش افتاده است بیرون و او قادر به خوردن غذا نبود ، پس او فقیر است.

و اما ابن شاهین گفت: هرکس ببیند چیزی از دندانهایش به دامان او افتاده است ، یا آن را در لباسش پز کرده ، یا به دست او افتاده است ، پس از آن به دو صورت تعبیر می شود ، یا قرار دادن یک نگهدارنده یا سود بردن از پول. .

و گفته شد که هرکس دندانهایش را می بیند نشانگر آسیب رساندن به برخی از دوستانش است

هر کس در خواب ببیند که چاله ای به دست او افتاده است یا او آن را در لباس خود پز کرده است ، پس او به نفع یک پسر ، برادر یا خواهر خواهد بود

هرکس ببیند که تمام دندانهایش ریخته و در دست او یا با او قرار گرفته اند ، پس فرزندان اهل آن خانه تکثیر می شوند و تعداد آنها ، و اگر دندان بدون معالجه باشد یک دندان می افتد و او آن را در دست خود گرفت یا آن را در لباس خود پزید ، و اگر او یک کودک باردار داشت ، کودکی نزد او آمد ، در غیر این صورت یک برادر یا بستگان خوب او را قطع می کرد

اگر خون وجود داشت ، این گناه قطع روابط خویشاوندی است ، مگر اینکه او بدهی داشته باشد ، آن را طلب می کند و برای جبران آن تحت درمان قرار می گیرد. گفته شد که افتادن دندان ها مانعی را نشان می دهد که مانع او می شود از آنچه او می خواهد ، و گفته شد که این شاهدی بر تسویه بدهی است.

هرکس آنچه را که از دندانش افتاده برداشت ممکن است نادرست صحبت کرده باشد و پشیمان شود و آن را پنهان کند و شاید بدهکار با توجه به مقدار دیه در شرع بوده است و شاید از دست دادن دندان به صاحبان مبارزه نشان دهد که روزه گرفتن لازمه.

هرکس در یکی از دندان های آسیای خود و یا یکی از دندان های خود درد یا دردی می بیند ، پس سخنان زشت از بستگان خود را می شنود.

تعبیر خلال دندان در خواب

خلال دندان دیدن یک خلال دندان در خواب نشان می دهد که اگر به آنها توجه کنید فریب ها و دسیسه ها به شما آسیب می رسانند. اگر در خواب از خلال دندان استفاده کرده اید ، این پیش بینی می کند که باعث آسیب و آسیب به دوستان خود خواهید شد.
تعبیر ریزش دندان در خواب –

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا