تعبیر خوردن ترشی در خواب دختری رویای خوردن ترشی را در خواب دید

ترشی در خواب توسط ابن سیرین

خوردن ترشی در خواب توسط ابن سیرین

تعبیر ترشی در خواب چیست؟

دیدن ترشی در خواب برای یک زن باردار

الترعشی در خواب توسط ابن سیرین

ترشی در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب درباره شلغم ترشی

تعبیر ترشی در خواب توسط ابن سیرین

اگر خواب دیدن ترشی را در سر داشته باشید ، این پیش گویی می کند که در پروژه های خیالی ، بی فایده و غیرمردمی گیر خواهید افتاد.

اما اگر دختری خواب ببیند که خیارشور می خورد ، این پیش بینی می کند که در کار خود بی حال ، غیر بلند پرواز و فعال خواهد بود.

اما اگر او خواب ببیند که ترشی دیده است ، این نشان می دهد که او در عشق با مشکلات و موانعی روبرو خواهد شد که پیروزی و خوشبختی به دنبال خواهد داشت.

اما اگر او خواب ببیند که می خواهد ترشی بخورد ، این پیش بینی می کند که بسیاری از رقبای حسود وجود خواهند داشت که می توانند این کار را انجام دهند مگر اینکه او در امور خود مراقب باشد.

دیدن ترشی در خواب یک نامزدی ناموفق و مشکلات در عشق و ستم پیش بینی می کند.

اگر در خواب ترشی می بینید یا می خورید ، این نشان دهنده مقداری اضطراب و ترس از مشکلات پیش رو است. در غیر این صورت ، ترشی ها ممکن است دارای مفهوم جنسی از ضمیر ناخودآگاه باشند

تعبیر دیدن ترشی در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا