تعبیر گوش در خواب ، بریدن گوش در خواب

معنی بیرون آمدن چیزی از گوش من آرزو داشتم گوش را از موم پاک کنم گوش درد گوش سوراخ گوش من را قطع می کند یا گوش گوش را نجوا می کند از گوش خارج می شود

نماد گوش و شنوایی انسان در خواب

 1. دیدن ناشنوایی در گوش نشانگر فساد دین ، ​​پرهیز از حقیقت یا از بین رفتن راحتی است
 2. دیدن گوش بریده یا کنده شده نشانگر مرگ همسر یا بستگان است
 3. دیدن گوش کثیف نشانه شنیدن اخبار است
 4. دیدن خوردن خاک گوش نشانگر ارتکاب بی اخلاقی است
 5. دیدن بوی بدی که از گوش بیرون می آید بیانگر گمراهی و شاید خشم خداوند است
 6. دیدن شنیدن با چشم و نگاه با گوش نشان می دهد که خواب بیننده دختر خود را وادار به گناه می کند
 7. دیدن چهار گوش فرد بیانگر چهار همسر یا چهار دختر بدون مادر است
 8. دیدن اینکه انگار فردی یک گوش دارد ، نشانگر نداشتن خویشاوند است
 9. دیدن نیمی از گوش نشانگر مرگ همسر یا ازدواج با دیگری است
 10. دیدن حلقه حلق آویز شده روی گوش نشانگر ازدواج دختر است
 11. اگر شخصی مخالفانی داشته باشد و گوشهای زیادی را در خواب ببیند ، این نشان می دهد که با چندین حکم قضاوت خواهد شد
 12. دیدن نوری که از گوش خارج می شود نشانگر هدایت است
 13. دیدن گوش های بریده فساد در این سرزمین را نشان می دهد
 14. اما اگر رویابین ببیند که گوش حیوان دارد ، این نشانگر کمبود و از بین رفتن موقعیت و سرگردانی ذهن است.
 15. دیدن گوش پادشاه نشانگر این است که شما برای پادشاه یا فرد بعدی جاسوسی می کنید
 16. دیدن صدا و شنوایی خوب نشان از صحت دین و یقین دارد
 17. قرار دادن آن در گوش در خواب بیانگر مرگ یا مueذن شدن است
 18. دیدن اینکه یک گوش شما از گوش دیگر بلند شده نشان دهنده شایعات و صحبت های زیادی در مورد شما است
 19. تمیز کردن گوش برای یک زن بیانگر شنیدن خبرهای خوب است
 20. خروج مورچه ها و شپش از گوش در خواب بیانگر مرگ است

تعبیر گوش در خواب ، بریدن گوش در خواب

تعبیر گوش در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا