تعبیر نیزه در خواب دیدن نیزه در خواب

تعبیر خواب در مورد تیر و کمان

تعبیر خواب در مورد چاقو خوردن با نیزه از پشت
تعبیر نیزه در خواب دیدن نیزه در خواب

دیدن نیزه در خواب بیانگر جنگ ، مشاجره و مشاجره است و بیانگر چالشی برای عزت و منفعت نامشروع و پیروزی بیننده بر مخالفانش است ، و نیزه ها در مقام دولت معادل پادشاه هستند و نیزه ها نشان می دهند مودب و مصلح منافقین و مردم کج اندیشی ، و نیزه ها متوجه وظایف بزرگ و غنایم بزرگ و نیزه در خواب یک عود از یک عود و دست من از یک کانول است و دست من از خطا ، و نیزه یک زن یا یک کودک ، یا شهادت حقیقت ، یا یک سفر است. هر کس که ببیند که در دست او نیزه است ، او یک پسر پسر دارد و اگر نیزه دارای سنان باشد ، پس پسر او یک سرپرست مردم است ، و نیزه شکسته است دلیل آن پسر است ، و هر شکستگی که هیچ جبرانی نداشته باشد ، هیچ سودی ندارد.

و هرکس ببیند: در حالی که سوار است نیزه ای در دست اوست ، او در سلطنت و قدرت سلطان است. اگر نیزه به سلطان منسوب شود و سپس شکسته شود ، از حیث اختیار او حادثه ای رخ می دهد ، و اگر منسوب شود. برای یک برادر ، این یک فاجعه در او است. این در صورتی است که شکسته شود و پرتاب شود و قابل ترمیم نیست ، و اگر می توان آنجا را ترمیم کرد بیماری است که از آن معالجه شده است ، یا او بر انزوا نظارت می کند و سپس ترمیم می کند ، و از دست دادن دندان مرگ برادر یا پسرش است ، و نیزه نیز به همین ترتیب ، و نیزه یک برادر یا مالک است که از صاحب خود دفاع می کند.
و هر كه بیند: در حالی كه در بازار با آن قدم می زند نیزه ای دارد ، پسری نر به دنیا می آورد و اگر آن را پشت در خود بگذارد یا آن را با دست بپوشاند ، زن او كنیزكی به دنیا می آورد. ، و نیزه بدون آهن برای زن باردار یک دختر است و رزق و روزی آن دختر دختران با تعداد نگه داشتن نیزه است اگر بیننده او را حساب کند.
و هرکس ببیند: سلطانی که نیزه ای به او تحویل داده است ، پس به او حکمی می بخشد ، و اگر نیزه پرچمدار است ، دولت شهرت دارد.
و هر که بیند: شخصی او را با نیزه می زند ، آنگاه با زبان به او آسیب می رساند و به احترام او او را می زند.
و اگر فرشته ای دید که نیزه او به قدری بلند است که از حد مجاز فراتر رفته است ، پس نسبت به رعایا ظلم می کند.
و هر كه ديد: كه او را با نيزه زخم خورده اند و از او خون خواسته شده است ، در اين صورت پاداش آن چه را كه از او زد ، خواهد بود ، و گفته شد كه بدن او صحيح خواهد بود و پولش زياد خواهد شد ، و اگر او غایب است ، او به سلامت به خانواده اش برمی گردد
و هرکس ببیند که توسط نیزه زخمی شده و زخمها شدید است ، بنابراین فرد مجروح پول غیرقانونی به مجرم وارد می کند ، و اگر نیزه گوشت یا عضوی را برید ، و در دست مجرم قرار گرفت ، آن را آلوده می کند از پول زخمی که در دین منفور است.
و هر که خواب ببیند: اینکه با نیزه خود با دشمنان جنگید ، آنگاه پول حرام دریافت خواهد کرد

پرتاب نیزه – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا