تعبیر صالحین در خواب – دیدگاه صالحان در خواب

تعبیر خواب درباره صالحان
پدر و مادر صالح
صالحین در خواب ، تعبیر خواب ، معنای خواب توسط ابن سیرین
تعبیر اصحاب صالح در خواب
تعبیر صالحان در خواب دید صالحان در خواب

هر كه در خواب محبوب خداي متعال را ببيند ، آن يك زندگي سنت است و نيكان به اصحاب خود توصيه مي شوند و مبارك هستند. و هرکس ببیند که او به شخصی صالح تبدیل شده است ، پس از سنت و گروه خود می ترسد ، و برخی از نگرانی های دنیایی با توجه به جایگاه آن فرد صالح ، او را تحت تأثیر قرار می دهد ، سپس دشمنان خود را پیروز می کند. و هر کس که برخی از مردگان صالح را از مردگان در یک شهر زنده ببیند ، مردم آن شهر از ولی خود باروری ، لذت و عدالت می گیرند.

و هرکسی که یکی از مقدسین ، صالحان ، جانشینان و مهربانان را ببیند ، این یک خیر و برکت و امنیت است و گفته شد که او از پریشانی و پریشانی به شادی و خوشبختی خواهد رفت. و هر که خواب ببیند که او با مردان شریف صحبت می کند ، پس از آن او به خوبی و اعتبار در میان مردم دست می یابد

و هرکس “برخی از مردگان صالح را از مردگان در یک شهر زنده ببیند ، آن شهر از سرپرستان خود به مردم خود باروری ، آسایش و عدالت می بخشد و وضعیت رئیس آنها اصلاح می شود.”

ابو یعقوب اسحق بن بدران الفقیه در مکه به ما گفت ، او گفت ، ابراهیم بن محمد به ما گفت ، او گفت ، ابوبکر بن ابی الدنیا به ما گفت ، او گفت: محمد گفت مالک بن ذغام به من گفت ، او گفت ، ” من شنیدم که بکر بن معاذ از طرف عنبسا الخواص ذکر می کند ، که مردی از اولین صندوق وارد مقبره ها شد ، او از کنار جمجمه ای که از بعضی از قبرها دیده می شد عبور کرد ، و او بسیار غصه خورد و آن را در غبار دید ، سپس به راست و چپ چرخید و کسی را ندید و چیزی جز قبر ندید. او گفت ، بنابراین با خودش صحبت كرد و گفت: اگر در مورد بعضی از آنها برای من فاش كند ، از او می پرسم چه می بینم. گفت ، پس در خواب آمد ، و به او گفتند: با برپا كردن قبرها از بالاي آنها فريب نده ، زيرا مردم گونه هاي خود را در خاك خيس كرده اند ، پس هر كه در زمره خوشبختان است در انتظار پاداش خدایا ، و در میان مضطربان از کیفر او بهبود خواهم یافت ، پس از آنچه دیدی بر حذر باش و غافل باش سپس مرد بسیار سخت کار کرد تا اینکه درگذشت

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا