تعبیر سنگ در خواب دیدن سنگ و سنگ در خواب

مطالب: راه رفتن روی سنگهای دریا در خواب ، یک دختر مجرد ، یک زن متاهل باردار ، در حال سقوط ، پرتاب سنگ به یک شخص ، سنگریزه های سفید.

تعبیر سنگ در خواب دیدن سنگ و سنگ در خواب

سنگ در خواب

 1. این نشان دهنده زنانی است که صبر زیادی دارند و ارزش های خود را در طول زندگی ثابت کرده اند
 2. دیدن یک سنگ نشان دهنده استحکام ، استواری و طول عمر است و همچنین می تواند نشان دهنده فراموشی باشد
 3. رویای سنگ در خواب در بسیاری از موارد نشانگر بد اخلاقی است ، اما از جنبه مثبت ، می تواند موقعیت طولانی مدت یا همسر صبوری را نشان دهد که با هر آنچه در مقابلش است اعتقاد زیادی به خود دارد.
 4. اگر خواب بیننده سنگهایی را در بالای کوهها ببیند ، این منظور مردان با قلب سخت است و سنگها در بیشتر موارد نشان دهنده ظلم ، سهل انگاری و افراد نادان است که نمی دانند از این زندگی چه می خواهند و به دیگران رحم نمی کنند در آنچه آنها انجام می دهند یا می خواهند.
 5. اگر سنگ در خواب از آسمان سقوط کرد ، پس خواب بیننده باید بداند که انسانها جنگ و جنگ را می پذیرند. هر که از صخره ای بالا رود و مجرد باشد ، ازدواج می کند و هر که به صخره ای برخورد کند و از آن آب بیاید ، و فقیر باشد ، ثروتمند می شود.
 6. هرکسی که در خواب سنگی را صعود کند و سعی کند آن را از جای خود خارج کند ، هرچه بزرگتر باشد ، مبلغ بیشتری نیز دریافت خواهد کرد.
 7. اگر بیننده خواب در خواب ببیند که خانه خود را از سنگ تراشیده می کند ، این نشانه شکوه و عظمت است که از آن بهره مند خواهد شد ، علاوه بر امید و امنیتی که در آینده از آن برخوردار خواهد شد.
 8. اگر بیننده خواب متاهل است یا در شرف ازدواج است و خواب می بیند که خانه خود را از سنگ تراشیده می کند ، این نشانگر حفظ خانواده ، موفقیت در ازدواج و حسن انجام روابط است.
 9. هرکس در خواب ببیند که محل سنگهای تراشیده شده آجرهای گلی است ، این نشانگر از دست دادن و عدم دستیابی به اهداف تعیین شده از قبل است ، علاوه بر تغییر شرایط و تجارت و حتی وقوع طلاق.
 10. هر کسی در خواب ببیند که گورهای مرمر به سنگهای تراشیده شده تبدیل شده اند ، این نشانگر تغییر در وضعیت کارها و تجارت است که مردگان وقف کرده اند ، یا تغییر در وضعیت وراث او که می خواهند تغییرات زیادی ایجاد کنند.
 11. سنگ سیاه در خواب به طور کلی نشان دهنده حج است که نشانگر این است که خواب بیننده باید به حج سالانه برود.
 12. اگر بیننده خواب در خواب ببیند که دارد سنگ سیاه را برش می دهد ، این نشان دهنده لجاجت و چسبیدن به عقیده او و تمایل او به موافقت مردم با عقیده او بدون هیچ اعتراضی است.
 13. هر کسی در خواب ببیند که مردم سنگ سیاه را گم کرده اند و به دنبال آن می گردند و به سرعت آن را پیدا می کنند ، این نشانگر سوicion ظن بیننده خواب نسبت به افراد اطراف خود و اطمینان او به این است که او تنها کسی است که در مسیر درست قرار دارد.
 14. سنگ سیاه در خواب رازی را نشان می دهد که بیننده خواب آن را می داند و از خانواده و دوستان نزدیک خود پنهان می کند.
 15. سنگ سیاه در خواب نماد تنها نظر و تصمیمات رویاپرداز است ، خصوصاً اگر در خواب ببیند که سنگ سیاه را بیرون کشیده و آن را با خود برده است.
 16. هرکسی که دید سنگ سیاه را بلعیده است ، این نشان می دهد که او در مقابل دیگران یک مانع خواهد بود و سعی دارد آنها را از ایمان خود دور کند.
 17. هرکسی در خواب ببیند که سنگ سیاه را می بوسد ، این نشانگر احترام او به والدین ، ​​همسر و خانواده اش است ، یا شاید نشان دهنده خدمات بزرگی است که وی به افرادی که مسئول او هستند ارائه می دهد.
 18. هرکس در خواب ببیند که موفق به حمل سنگ تراشیده شده است ، این نشان می دهد که بر دشمنان خود پیروز خواهد شد. اما اگر ببیند که نتوانسته سنگ را بلند کند ، یا سنگ از دست او افتاده است ، این نشانگر از دست دادن وی به دشمنان و پیروزی آنها بر او است.

تعبیر خواب درباره یک سنگ – YouTube
https://www.youtube.com/watch؟v=t3TBVBPibbU

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا