تعبیر بسته نرم افزاری در خواب – دیدن بسته نرم افزاری در خواب

ناف در خواب – بینایی از یک بسته نرم افزاری در خواب ابن سیرین – تعبیر دیدن ناف برای زن باردار – تعبیر بقجه در خواب
تعبیر بسته نرم افزاری در خواب دیدن بسته نرم افزاری در خواب

این در خواب یک راز است ، بنابراین هرکس ببیند که کیفی یا کیفی را که در آن پول است به مردی می سپارد ، آن را مخفیانه می سپارد و اگر آن را باز کند ، آن راز را نگه نمی دارد.

تعبیر خواب: سوره – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا