تعبیر ضربه دستی در خواب توسط ابن سیرین

هنگام دیدن ضرب و شتم با دست بر روی صورت ، شلاق ، پوست یا چوب بر روی بدن و خون برای زنان باردار ، دختران مجرد و متاهل
تعبیر ضرب و شتم در خواب برای یک زن باردار

تعبیر همسر در خواب همسرش را کتک می زند

همچنین در ماهیت حالت بینایی بودن زن یا مرد بودن زن متفاوت است زیرا مرد یکی از ویژگی های خشونت و ضرب و شتم او بر خلاف ماده است و قضیه زن با بارداری یا دختر باکره متفاوت است ، در خواب مجرد یا متاهل است که به آن ضربه می زند یا کسی با دست ، چوب یا سر به صورت او می زند و موارد زیر شامل هر دو جنس مرد و زن است ، مگر اینکه جنسیت در بینایی مشخص شده باشد.

تفسیر مواردی که او به شخص برخورد می کند

ابن سیرین می گوید اگر بیننده خواب ببیند دارد به شخصی با شمشیر می زند ، این دلیل بر پیروزی و تسلط بیننده در برخی از مسائل زندگی او است. اگر او شخص را بشناسد ، در یک نقشه بر او غلبه خواهد کرد که این شخص برای او ایجاد خواهد کرد ، اما اگر او را نشناسد ، این پیروزی بر پریشانی و مسئله ای دشوار است. زندگی با صبر و خرد بیننده قطع می شود ، در خواب برای همه جنسها ، زن و مرد ، ضرب و شتم نشانگر تغییر در زندگی و حرکت به سمت مسئله ای جدید ، خانه جدید یا روشی جدید در زندگی بعدی است.

دانشمندان تفسیر خاطرنشان كردند كه كتك زدن یادآور مجازات گناهكار و گناهكار است ، و این توبه به توبه است و كتك زدن با شلاق نشان دهنده كلمه بد و كلماتی است كه در سمت راست كسی كه زده شد گفته شد. به تنهایی پاهایش را می لغزد یا دین خود را خراب می کند و مرتکب گناه می شود و بدعت می کند و هر که به سر شخصی برخورد کند ، می خواهد این شخص کار خود را رها کند ، یا رئیس دانش او دوست دارد که بیننده باشد از جای خود برداشته شده است.

در مورد کسی که به مردی که می شناسد برخورد کند ، این نشان می دهد که او علیه او دعا می کند ، و ضربه زدن به شخص مرده نشان می دهد که بینا گناهی مرتکب شده است که برای آن باید طلب بخشش یا تلاش و تفکر خود را برای انجام آن انجام دهد ، و در اینجا مسئله هشدار نسبت به اوست ، و هر کسی ببیند که او دارد با شلاق یا شلاق یا آنچه از پوست ساخته شده به کسی می زند. اگر او را بشناسد ، این شخص گناهکار است ، یا به او می آموزد که چگونه معامله ، آداب و زندگی.

و اما کسی که می بیند دارد به حیوانی ضربه می زند ، اگر این حیوان درنده باشد یا به بیننده آسیب برساند ، این برای شخصی که بیننده را اذیت می کند یا از بین رفتن پریشانی و پریشانی او است ، نظم و انضباط است. حیوان خانگی بود و در خواب به بیننده صدمه ای نرساند ، سپس بیننده حقوق دیگران را نقض می کند یا آنها را تحت فشار قرار می دهد ، و دیدی که به افرادی برخورد می کند که آنها را نمی شناسد ، زیرا آنها این را نشان می دهد کسی جمع می شود علیه او برخورد کند و برای او فتنه و فتنه ایجاد کند.

تعبیر مواردی که در خواب او را کتک می زنند

موافقان به اتفاق آرا موافقت می کنند که کسی که به دست ، چوب ، چوب یا هر چیز دیگری غیر از شمشیر ضربه می خورد ، همیشه در تعبیر خواب خود خوب می یابد ، و اگر فرشته یا شخصی که با چوب یا چوب موضع گرفته است به او برخورد کند روی صورت یا دستها ، سپس این شخص او را می پوشد و بیننده از پشت سر او سود می برد ، و اگر او را از پشت بخورد ، او بدهی را از طرف او پرداخت می کند ، یا بیننده از پول او سود می برد ، یا اگر او را به سر او بزند ، بینا تقاضایی را پیدا می کند که مدتها منتظر آن بوده و برآورده می کند.

تعبیر ضربه دستی در خواب توسط ابن سیرین

و در صورتی که شخصی ببیند شخصی به چشم او می زند ، بیننده از دین و زندگی بی خبر است و از غفلتی که در آن زندگی می کرد بیدار می شود و هر کسی در خواب ببیند گویی کسی او را نمی شناسد او را کتک می زند با شلاق و از خون بینا بیرون نیامده است ، این نشان می دهد که او پول ممنوع را بدست آورده است ، اما اگر او بداند چه کسی او را با شلاق می زند ، این برای منافع بیننده سودا است ، و اگر خون از او وارد شود ضرب و شتم با شلاق یا جلاد از شخصی که او را نمی شناسد ، این خود دلیلی بر افراط در بدعت ها و گمراهی است و او باید توبه کند و به آیین خود بازگردد.

و اگر بیننده خواب ببیند که گره خورده یا گره خورده یا گره خورده است و کسی او را کتک می زند ، پس به دلیل عمل زشتی که در حق دیگران انجام داده ، سخنان زشتی را می شنود و هرکسی که در خوابش یک صد ضربه شلاق یا بیشتر زده شود ، این نشانگر زنا است یا کوشش او برای انجام این کار ، هر کسی که فقط با چهل نفر مورد ضرب و شتم قرار گرفته باشد. او الکل می نوشد یا آن را می نوشد و باید از چیزهای حرام دوری کند و هر کسی یک مرده را کتک بزند ، او بدهی خود را پرداخت می کند ، و هر کسی ببیند کسی بدون درد و خون او را می زند ، این نشان دهنده سهولت تهیه لباس زمستانی است.

تعبیر ضرب و شتم در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا