تعبیر چشم در خواب چشم در خواب امام صادق

ما چشم بزرگ ، چشم های سفید ، سیاه و آبی کوچک ، درد چشم آسیب دیده ، لکه های چشم قرمز و خروج چشم آسیب دیده را از جای خود برای شما توضیح می دهیم.

معانی چشم در خواب

 1. چشم ها مطابق دین و چیزهای دیگر تفسیر می شوند ، بنابراین هر کسی که ببیند کور است یا چشمانش بیرون می آید ، پس از او با نافرمانی بزرگ نسبت به او دفع شده است به دلیل گفتن خداوند متعال “پروردگار ، چرا تو مرا کور جمع کن؟ »آیه
 2. و گفته شد که او در این دنیا رزق و روزی گسترده ای بدست خواهد آورد ، به دلیل آنچه مردم در مثل زیر گفتند وقتی فلان خوشحال شد
 3. و گفته شد که او فرزندان خود را از دست می دهد زیرا آنها راحت چشم هستند به دلیل گفتن حق تعالی: “و کسانی که می گویند ، پروردگارا ، ما را از همسران ما عطا کن.” آیه
 4. گفته شد که او نسبت به استدلال خود چشم پوشی می کند و به دنبال نیاز خود است و گفته شد که او دانش کمی دارد ، چیزها را درک نمی کند و تعداد افراد را نمی داند
 5. اگر می بینید که قاطع هستید ، این نشان می دهد که شما فردی خوب و متدین هستید
 6. چشم ها بر اساس رنگ تفسیر می شوند ، چشم سیاه نشانه پایبندی مذهبی به بیننده است و چشم خاکستری به معنای عکس آن است (عدم پایبندی به دین).
 7. چشم آبی به معنای دینی است که در آن بدعت وجود دارد (دین نادرست) و چشم سبز دینی است که در مغایرت با بقیه مذاهب (متفاوت از آنها) است.
 8. هرکس فکر کند دیدگاه تند و تیز دارد با حسن و شواهد کافی بودن مالی و عدم نیاز به دیگران تفسیر می شود
 9. هرکسی ببیند بینایی اش ضعیف است ، این نشان دهنده نیاز او به پول است
 10. هرکس ببیند چشمانش از بین رفته است ، فرزندانش می میرند و اگر به او ظلم شود ، شخصی را پیدا می کند که دست او را بگیرد و اگر کسی که می خواهد سفر کند یا در سفر است ، آن را ببیند ، دلیل بر عدم بازگشت او است. به وطن.
 11. هرکسی که ببیند چشمانش چشم شخص دیگری است ، این گواهی است بر اینکه بینایی او از بین رفته و شخص دیگری او را در این راه راهنمایی می کند.
 12. هرکس ببیند چشمانش به دامان او می افتد ، برادر و پسر و امثال آن می میرند ، و یک انسان پسرش ، معشوق یا دین خود را منصوب کرده است.
 13. هرکس با چشمان خود ملتحمه را ببیند ، این یک نقص در دین اوست ، و کوری در کمبود شدیدتر است ، و چشم پادشاه جاسوس او است ، و چشم از دیده بان عبور می کند ، و از چشم آب عبور می کند.
 14. هرکس ببیند که چشمهایش را شفا می دهد ، دین خود را درست می کند یا پولش را درست می کند.
 15. هرکس ببیند بینایی اش تیزتر و قویتر از آن است که فکر می کند ، پس راز او در دینش بهتر از گشودگی است.
 16. هرکس چشمش را آبی دید ، یک مجرم است.
 17. هر که ببیند چشم یک مرد را می خورد ، پولش را می خورد.
 18. هرکس ببیند که چشمهایش مژه ای ندارد ، پس دلش برای قوانین خدا و دین تنگ می شود ، و اگر شخصی آنها را کند ، دشمنش او را برملا می کند.
 19. اگر دید که لب های چشمانش سفید شد ، نشانگر بیماری است.
 20. شاید رویای چشم زیبا نشانگر جادو ، مرگ و زندگی ، یا تمام خانواده ، اقوام یا فرزندان باشد.
 21. اگر چشم به جای اشتباه بدن منتقل شود ضایعه را نشان می دهد.
 22. تیرگی چشم گواه عذاب خدای متعال است و چشم راست پسر و چشم چپ دختر را نشان می دهد.
 23. اگر قرمزی در چشمان خود می دید ، عصبانی یا عصبانی بود ، به دلیل اتفاقی که برای او افتاده بود.
 24. هرکس در خواب ببیند که نابینا است و قصد دارد او را معالجه کند ، این دلیل بر مرتکب کاری است که مجاز نیست و قصد او ترک آن است.
 25. هرکس چشمان خود را بدون آنچه مردم فکر می کنند یا کلمات یا ضعف می بیند ببیند و مردم از آن چیزی نمی دانند ، راز او بیش از صراحت اوست.
 26. هر که چشم هایش را سفید دید ، غم انگیز است و آنها هم هستند.
 27. هر که بیند چشمانش سفید است ، پس از او جدا می شود ، سپس چیزی را می پوشاند که او را پوشانده است ، و گفته شد که او خوشحال و خشنود است
 28. هر کسی که چشمانش را سفید می بیند و سپس سفید می شود ، سپس با غایب مفقودالاثر که مدتهاست دور است یا با شخصی که برای او عزیز است دیدار می کند
 29. هرکس مضطرب باشد ، خداوند نگرانی و غم و اندوه او را برطرف خواهد کرد ، زیرا این سخنان حق تعالی فرموده است: “هنگامی که بشارت رسید ، او را روی صورت خود انداخت.” سوره یوسف ، آیه 93-101
 30. هرکسی خواب ببیند که یک چشم او وارد چشم دیگر شده و اگر یک پسر و یک دختر دارد ، مراقب باشد ، زیرا پسر ممکن است خواهرش را بگیرد تا او را باز کند
 31. هر کسی در خواب ببیند که در دست او چشم است یا چشم ، خواه چشم یک انسان باشد یا شخص دیگری ، پس او در هر صورت پول است

تعبیر چشم در خواب – YouTube

تعبیر چشم در خواب چشم در خواب امام صادق

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا