تعبیر گاردین در خواب – چشم انداز گاودار در خواب

تعبیر خواب و ر ofیای گاو چران در خواب توسط ابن سیرین

در خواب ، او پیرزنی صادق است که پول را در بطری ها واریز می کند.

او در رویا در سفر است. شاید این زنی بود که در حال سقوط بود و نشانگر فقر و ثروت بود.

این را یک پیرزن که پول را به او تحویل داده است ، تفسیر می کند. و هر که در گاوصندوق دید آنچه را مانند آب و شیر و مانند آن ستایش می کنند ، خوب است و با تفکیک بین مجاز و حرام تفسیر می شود ، و اگر چیزی باشد که او مانند شراب و مانند آن متنفر است ، مخالف آن است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا