تعبیر تره فرنگی در خواب تره رویا دیدن تره فرنگی در خواب

خواب دیدم که تره می خورم

تعبیر خواب درباره تره سبز

تره فرنگی در خواب برای یک زن باردار

تره از روزی ناشنوا تأمین می شود و گفته شد که آن که آن را خورد ، در قبح ستایش پول حرام و هولناکی خورد و گفته شد که این حق را به فقیر می بخشد و گفته شد که امرار معاش

و هر که تره بخورد ، چیزی می گوید که پشیمان می شود.
خوردن تره فرنگی پخته نشانگر توبه است

تره فرنگی در این باره اختلاف دارد. گفته شد که پول ممنوع است ، وحشتناک است ، و ستایش زشت است ، و حقوق فقرا را سلب می کند ، و خوردن آن به صورت پخته نشان دهنده توبه است.

چشم انداز سبز YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا