تعبیر مویی در خواب ، بند اسب در خواب

چشم اندازی از یک موی برای یک زن مجرد ، برای یک زن متاهل ، برای یک زن باردار ، برای یک زن مطلقه ، افتادن ماسوره ، برداشتن زین از مادیان و افسارها ، افسار ابن سیرین

و افسار در صورت خود تعبیر می کند ، بنابراین هرکس ببیند افسار اسب او قطع یا گم شده باشد ، نشانگر کاهش عزت و اعتبار وی است.

(افسار) این در خواب برای همه کسانی است که صنعت و قدرت پول دارند ، و افسار نگهبان پادشاهی است که با آن پادشاه منافاتی نداشته باشد. و هر کس که با یک افسار بر روی یک موی سوار شود ، او اختیار دارد سلام. هرکس دهان خود را به صورت موی بسته ببیند ، سلام داده می شود و در مورد آنچه که مربوط به او نیست صحبت نمی کند و اگر محاکمه ای داشته باشد ، استدلال او رد می شود.
(و هر که دید) افسار اسب خود را برید ، بنده اش كه آن را هدایت می كند و آن را كنترل می كند مرد ، و افسار نشانگر عصمت کسانی است كه اسب به او نشان داد و ممكن است نشانگر زكات پولی باشد كه حفظ شده است.
(و هرکس ببیند) که افسار اسب او از سر او افتاد یا از دست او دور شد ، دستور او از بین رفت و وضع او خراب شد ، یا همسرش بر او حرام شد ، یا او زیر عصمت بدون عصمت بود.
(و هر كه در خواب ببيند) كه آن افسار است ، پس آن براي گناهان كافي است و ممكن است نشانگر روزه باشد ، زيرا روزه داشتن يك افسار است و افسار بريده شده براي پادشاهان خوب است و هيچ سودي براي صاحب آن ندارد.

مدیریت و قدرت خوب در پول و دستیابی به رهبری که توسط او هدایت و اطاعت می شود و نشانگر تقوا ، دین ، ​​عصمت و مقام است ، گناهان را متوقف می کند ، و در حدیث ملجام متقی نقل شده است.

افسار ارباب یک پادشاه است و هرکس با مویی به یک موی سوار شود ، حالتی را دنبال می کند که در آن هیچ کس حق سوگند خوردن را پیدا نمی کند. روی پول زکاتی که پس انداز می کنید ، و هر که این را ببیند افسار اسب از سرش افتاده یا از دست او رفته است ، مسئله او از بین می رود و وضعیت او خراب می شود ، یا همسرش او را تحریم کرده است.

این به طرق مختلف تفسیر می شود: هر کسی می بیند که بند اسبش قطع یا گم شده است ، این نشانگر کاهش عزت و اعتبار او است. برای کسانی که آن را در دهان خود دارند ، با ادب تعبیر می شود ، و هر کسی که آن را درست کند ، او دیگران را نظم می دهد ، و به طور کلی ، دیدگاه موی سر در شش جنبه تفسیر می شود: عزت ، اعتبار ، روزه ، سکوت و ادب و وقار در امور.

تعبیر موی اسب در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا