تعبیر باران در خواب ، آب باران در خواب

چشم انداز باران کم باران بر روی شخص ، برای یک زن مجرد ، برای یک زن متاهل ، برای یک زن باردار ، برای یک مرد که در زیر باران راه می رود ، برای باران شدید یا سبک ، برای ابن سیرین

 1. دیدن باران در خواب نماد رهایی احساسات و احساسات درونی از سرکوب آنها است
 2. وقتی می بینید که با آب باران خیس شده اید ، این نشان می دهد که به زودی از نگرانی ها و مشکلات خلاص خواهید شد
 3. دیدن باران از پنجره نشان دهنده خبرهای خوبی است که دریافت خواهید کرد
 4. دیدن باران همراه با آفتاب ، موفقیت جدی را نشان می دهد
 5. باران در خواب آرام و سبک است ، نمادی از این که شما در دروازه یک تجربه راحت هستید
 6. یا باید از فکر و مشغله نگرانی ها و افکار نسبت به یک حالت آرامش خارج شوید
 7. سنگین بودن و نزدیکتر شدن به طوفان نمادی از احساسی است که شما را غرق می کند و ذهن شما را به خود مشغول می کند ، مانند غم یا اندوه بزرگ
 8. بابت پایان رابطه یا قطع رابطه دوست متاسفم
 9. دیدن زمین در خواب که شاهد وضعیت طغیان پس از باران یا هنگام آن است ، نشان دهنده از دست دادن حواس شما در مورد موقعیتی است که در آن از سرکوب رهایی یافته اید ، که شما را در معرض خطر قرار گرفتن در واکنش های ناخواسته قرار می دهد.
 10. دیدن باران در خواب بیانگر بازگشت برخی احساسات پس از یک دوره رکود عاطفی یا کمبود احساس به دلیل مشغله ذهنی نسبت به سایر امور است.
 11. هر کس در خواب ببیند که با آب باران شسته یا با آن وضو گرفته است ، این در دین و امور دنیوی او صالح است.
 12. هرکس در خواب ببیند که در آغاز سال یا ابتدای ماه باران می بارد ، سعادت و برکت در آن سال یا در آن ماه اتفاق می افتد.
 13. اگر باران به شدت سیل پایین بیاید ، مردم آن مکان دچار پریشانی شدید می شوند
 14. اگر باران خاص باشد ، مانند اینکه بر روی خانه یا محلی باریده باشد ، این یک بیماری و یک بیماری یا یک بلا و مصیبت است.
 15. اگر باران بیاید خوب است یا سودمند
 16. هرکس در خواب ببیند که با آب باران پاک می کند از ترس در امان خواهد بود.
 17. هرکس خواب ببیند که باران از آسمان نازل می شود ، مانند ظاهر باران نیست ، اگر نوع آن دوست داشته شود ، خوب است و اگر منفور باشد ، گرفتاری و آزمایش است
 18. اگر فرد بیمار خواب ببیند که باران سبک و مکرر می بارد ، بهبود می یابد و اگر باران شدید ببیند ، در دوره های مکرر باران می بارد و در آن بیماری از بین می رود.
 19. هر که خواب ببیند از آب باران می نوشد ، اگر صاف باشد ، حالش خوب می شود و اگر بیمار باشد ، به همان اندازه که نوشیده بود ، بیمار خواهد شد.

هر کسی که باران عمومی در کشور ببیند ، اگر مردم بسیار حاصلخیز باشند و قیمت آنها ارزان باشد ، یا با باران همانطور که او دیدم یا برای همراهی وی یا کشتی هایی که غذا را ارائه می دهند ، و اگر آنها تحت ستم ، عذاب و بیماری هستند ، پس آنها را تسکین دهید باران در آن زمان سودمند است و اگر مضر باشد یا سنگی در آن باشد یا آتشی که در آن هستند چند برابر شود و بر اساس قدرت و ضعف باران بر روی آنها تکرار شود

اگر اسپری باشد ، آنچه که نشان می دهد موضوع سبک است. و هر که خود را در زیر باران ببیند یا در زیر سقف یا دیواری از آن محصور باشد ، به او دستور داده شده است که با کلمات و آسیب به او آسیب برساند ، یا او با توجه به میزان بارانی که به او وارد شده است ، یا اگر بیمار باشد ، یا اگر وقت او باشد یا مکان

هر کسی که در خانه شخصی خود و بدون مردم باران ببیند ، بهره ، نیکی و کرامت دریافت خواهد کرد. و هر کس ببیند از هر طرف باران می بارد و درختان را از ریشه می کند ، این امر از طرف سلطان فتنه و ویرانی است و اگر زمین ببارد روی آن خون ، مجازات است و اگر کشاورز باران را ببیند ، برای او بشارت و مثمر ثمر است. و گفته شد که اگر باران حاوی خاک بدون گرد و غبار باشد ، بارور است

اگر باران عسلی است ، برای همه افراد مفید است ، همچنین اگر غلیظ ، شیر ، روغن و مانند آن باشد. باران نشان دهنده رحمت ، دین ، ​​تسکین و کمک خداوند است. شاید این نشان دهنده آفت هایی است که از آسمان به پایین می آیند ، مانند ملخ ، تگرگ و باد ، به ویژه اگر در آن آتش وجود داشته باشد و آب آن گرم باشد و این ممکن است نشان دهنده وسوسه و خون ریخته شده باشد.

هرکس باران سنگینی از ناراحتی را ببیند که در فواصل زمانی مکرر نازل می شود ، در آن بیماری نابود خواهد شد. و هرکس که باران سنگین ناراحتی را ببیند که در فواصل زمانی مکرر ، همیشه به موقع می بارد ، مردم آن مکان گرفتار خصومت ، بیماری و مصیبت می شوند. و هر که ببیند با آب باران پاک شده است ، از ترس در امان است.

و هر که خواب ببیند از هر قطره باران صدایی می آید که بر عزت و اعتبار او افزوده می شود ، و نام او در آن مکان گسترش می یابد. و اگر ببیند که باران بزرگی فرو می ریزد و رودخانه ای در هر جای آن جاری است ، و بیننده چنین می کند از آن صدمه ای وارد نکنید ، او نسبت به پادشاه متعصب است و شر خود را از خود دور می کند ، و اگر نتواند از آن عبور کند ، نمی تواند شر او را پرداخت کند

تعبیر باران در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا