تعبیر شوخی در خواب – دیدن شوخی در خواب

دیدن ترفندهایی در خواب
تعبیر خواب “قالب”
تعبیر دیدن شوخی در خواب توسط ابن سیرین
تعبیر خواب درباره زن باردار

شوخی / حقه بازی: اگر خواب ببینید کسی شما را فریب می دهد و از طریق شوخی شما را دستکاری می کند ، به این معنی است که او توانایی شما را دست کم می گیرد. ممکن است شخصیت شما زیر سوال برود.

اگر در خواب ببینید که خودتان شوخی می کنید ، این نشان می دهد که باید جدی تر شروع به کار کنید. دیدن چیزها را به شوخی متوقف کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا