تعبیر خوابیدن روی تخت با غریبه در خواب

خواب دیدم که با کسی که اعرف را نمی شناسم در رختخواب خوابیده ام
تعبیر خوابیدن روی تخت با غریبه در خواب

اگر در خواب می بینید که با کسی که نمی شناسید روی یک رختخواب می خوابید ، این نشانه سفر و بیگانگی است و بیشتر دانشمندان این خواب را به عنوان عمر طولانی و فراوانی رزق تعبیر می کنند.

تعبیر خواب YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا