تعبیر خونریزی در خواب – دیدن خون در خواب

دیدن خون در خواب
خون در خواب ، تعبیر خواب ، به معنای خواب توسط ابن سیرین
معنای خون در خواب

رویای خونریزی رحم

رویای خونریزی برای زن باردار
تعبیر خونریزی در خواب ، دیدن خون در خواب

فلبوتومی:
(خون از هر مایعی تخلیه می شود .. روشی برای درمان با برش در محل
داخل پوست برای از بین بردن خون از آن)
هر کس در خواب ببیند که پیرمردی حرف او را قطع کرده است ، پس او سخنان و توصیه های یک دوست را می شنود
عرق خون است ، پس از آن پاداش می گیرد
گناه ، اگر او آن را به صورت ضربدری متوقف کند ، صحبت درباره او را قطع می کند ، و اگر او آن را از طول مسدود کند ، افزایش می یابد
آن را صحبت کنید و ضرب کنید.
و هرکس در خواب ببیند که جوانی او را به درازا می کشد ، در این صورت از دشمن می فهمد که او را با چاقو خنجر زده و پولش زیاد می شود.
اگر مرد جوان آن را به طور گسترده برش دهد ، این مرگ برخی از نزدیکان او است ، و اگر مرد جوان آن را به طول برش دهد و خون از آن خارج شود ، پس او
دستوری از سلطان به او می رسد و او به مقدار خون بیرون آمده از او پول می گیرد
سلطان تابع او است.
– و هر که توسط عالمی قطع شود و خون زیادی در ظرفی از او خارج شود ، پس بیمار می شود و پولش به دست بچه ها می رود.
و پزشکان .. چون ظرف پزشک است ، بنابراین اگر آن را قطع کند و خون یا خراش نبیند ، کلمات را از
نزدیکان او به اندازه درد او هستند. اگر غذا بخورد و از خون بیرون آمده متنفر باشد ، بیمار می شود و در قلبش آسیب می بیند.
پولش را ، و اگر در وجدانش باشد که فلبوتومی به نفع او است و خون از او به مقدار مشخصی خارج می شود ، دین او معتبر است
بدن او نیز در آن سال سالم خواهد بود.
فلبوتومی در سمت راست افزایش پول و در سمت چپ افزایش دوستان است
او زنی دارد که چربی زیادی پیدا کرده و زندگی دنیوی خود را گسترش داده است ، اگر عرق سر او قطع شود ، از رئیس دیگری بهره مند می شود.
و اگر هیچ خونی از عرق او خارج نشود ، پس گفته می شود که او حقیقت است.
– و هرکس در خواب ببیند که از شخصی خونریزی می کند ، گناهکار از گناه خارج می شود ، و اگر خواب ببیند که بعد از خون خون می رود
اگر خونریزی توبه است ، پس از گناه توبه می کند زیرا خونریزی توبه است
گناه کبیره … زیرا خون گناه است و بیرون آمدن آن توبه است.

تعبیر خونریزی در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا