تعبیر خواب درباره تپه دیدن تپه در خواب توسط ابن سیرین

تعبیر نشستن در جای مرتفع

تعبیر خواب درباره مکان مرتفع توسط ابن سیرین

تعبیر ایستادن در جای مرتفع

تعبیر خواب درباره بالا رفتن از یک مکان مرتفع

تعبیر خواب درباره ایستادن در مکانی بلند برای ابن سیرین

تعبیر خواب درباره ترس از سقوط از یک مکان مرتفع

تعبیر خواب درباره ترس از پایین آمدن از یک مکان مرتفع
تعبیر خواب تپه دیدن تپه در خواب توسط ابن سیرین

دیدن یک تپه در خواب بیانگر یک انسان بزرگ و خطرناک است و معماری اطراف او نشان دهنده خویشاوندان وی است. ، یا نشانگر وابستگی او به شخصی است و او را نگه داشته است.

دیدن تپه بیانگر ساختمانی است که صاحب آن در حال ساخت و روی آن ایستاده است و هرکس در خواب ببیند که در خواب بر روی تپه ها راه می رود ، این نشان دهنده رستگاری است و هرکس در خواب ببیند که بر روی تپه ای بالا می رود نشان می دهد که رئیس او یک روحانی است و هر کس در خواب ببیند که او بالاتر از یک مکان بلند فیدل برای شکوه و بلندی است ، و نشان دهنده افزایش پول و اعتبار او است.

اگر آرزو دارید از یک تپه بالا بروید ، اگر بتوانید به قله برسید ، فال خوب است. اما اگر به پشت بیفتید ، باید علیه حسادت و خصومت مبارزه کنید

تعبیر خواب تپه دیدن تپه در خواب توسط ابن سیرین

و هرکس در خواب ببیند که بالاترین تپه ساخته شده از خاک رس است ، این نشان دهنده سود پادشاه است ، و زمین مردم را نشان می دهد. هر چیزی که بلند می شود ، نشانگر ارتفاع موقعیت او است ، و تپه ها نشان دهنده مکان های نجیب و شریف است ، مجموعه خوب و درجات بالاتر. سرپرستی اگر او صلاحیت این کار را داشته باشد ، یا این نشان دهنده اذان ، خطبه یا دادگستری است زیرا نشانگر موقعیت نظارت مردم است.

و هرکس در خواب ببیند که زمین مسطح است و دارای یک تپه است ، این نشانگر مردی است که به اندازه سطح زمین در بین مردم موقعیت دارد و تپه موقعیتی را برای کسانی که روی آن نشسته اند نشان می دهد.

و هرکس در خواب ببیند که از مکانی بلند به پایین آمده است ، این نشانگر نگرانی و اندوه است و هرکس در خواب ببیند که او بالاترین کوه است و بیمار است ، این نشانگر تابوت او است و اگر مجرد باشد ، این نشان دهنده ازدواج او با یک زن عفیف است و او به همان اندازه که تپه شن و ماسه در آن وجود دارد ، از گستردگی جهان برخوردار است.

تفسیر دید تپه – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا