تعبیر خواب در مورد زخم ، معنی زخم در خواب

زخم رویایی در صورت ، دست ، شکم ، مرد ، گردن ، شانه ، پا ، پستان ، بدون خون ، گونه ، خون و چرک خارج

تعبیر خواب در مورد زخم ، معنی زخم در خواب

و هرکس در خواب ببیند که زخم در بدن او است ، این نشانه خوبی است و پولی که به او وارد خواهد شد ، و اگر زخم در دست راست باشد ، این همان پولی است که مردان از آن بهره مند می شوند ، و اگر زخم در دست چپ باشد ، عکس این پول است که به نفع زنان است.
و هر كه در خواب ببيند زخم در پاي او است يا پاي چپش آسيب ديده است ، پس پول او از شخم و كاشت خواهد بود و هر كه از پاشنه يا پشت خود آسيب ببيند ، پس از آن پول از راه او درمي آيد. پدر……………………..
و هرکس ببیند که او زخمی یا زخمی شده و خون از او خون می آید ، پس بدهی خواهد داشت و باید آن را بپردازد.
و هرکس در خواب ببیند که بدن یا بدن او با زخم تازه ای زخمی شده و خون از آن خارج می شود ، این نشانگر آسیب دیدن رویاب در پول او است و اگر از ناحیه سر آسیب دیده باشد ، باید نگه دارد پولش.
یک زخم و خون از او جاری می شود ، پس او پولی خواهد داشت که تأثیر آن بر او مشهود است. اگر ببیند که یک امام یا سلطان مانند اینکه از ناحیه سرش زخمی شده و پوست و استخوانش بریده شده است ، دو زندگی می کند و مرگ یارانش را می بیند ، و اگر استخوان خرد شود ، ارتش او شکست می خورد و رهبری او ضعیف می شود ، اگر از دست چپ زخمی شود ، ارتش او ضعیف می شود ، اگر او در دستش مجروح است اگر آنچه در دست او است دست یا پادشاهی او ضعیف می شود ، اگر در شکم زخمی شود ، پول بیت المال او ضعیف می شود ، و اگر در ران خود زخمی شود ، قبیله خود را چند برابر می کند ، و اگر از پاها زخمی شود ، زندگی او دو برابر شود ، و اگر او از پاهایش زخمی شود ، استواری او در پادشاهی اش دو برابر خواهد شد. در حقیقت ، اگر او زخمی شود و خون از مجروح خون خارج شود ، آن کسی که او را می زند گناه می کند و دیگری که ضربه خورده است برای او اجاره داده می شود ، و اگر کسی که به قربانی ضربه بزند خون او را آغشته می کند ، در این صورت او متناسب با مقدار خون آغشته شده به او گناه و ثروت حرام دریافت می کند………… ………………. – (و هر كه در خواب ببيند) كه كافرى را زخمى كرده يا خونى از او خارج شده است ، پس بر دشمنى كه دشمنى آشكارى دارد ، تسلط دارد و در او حقيقت را مي گويد و به اندازه خون از او پول مي گيرد ، زيرا خون کافر برای مiمن مجاز است. – (و اگر ببیند) شخصی را که او را زخمی کرده است و هیچ خونی از او خارج نمی شود ، پس در مورد فرد مجروح یک کلمه واقعی می گوید که جوابی نخواهد داشت. – (اگر ببیند) که زخمی شده و خون از او خارج شده است ، پس با آنچه باور دارد در حال لگ زدن به او است

هرکس ببیند که او زخمی شده و خون از او خارج شده است ، پس او در حال معافیت است

هرکس در خواب ببیند که در بدنش آسیب دیده است ، این پولی است که از بدنش به او وارد می شود و اگر از ناحیه دست راست زخمی شود ، این پول است که از خویشاوندی یا رابطه خویشاوندی او سود می برد. از پسرش ، اگر زخمی داشته باشد و خون از او جاری شود ، او بدهی دارد و آن را خرج می کند ، و برای هر زخمی که زخمی خواهد کرد. – (و هر کس ببیند) که بدن یا معده او یک عمل جراحی نرم انجام می دهد که از آن خون خارج می شود ، پس این برای مالک آن مضر است با پول و کلمات شخصی که به او می افتد ، پاداش آن را می گیرد. به سر او ضربه می زند و او پول دارد ، بگذارید آن را نگه دارد. و هر کسی که زخمی شود و خون بریزد ، پس او پول خواهد داشت که تأثیر آن بر او آشکار خواهد شد. اگر امام یا سلطانی را ببیند گویا زخمی دارد در سر و چند پوست و یک استخوان ، سپس او دو زندگی می کند و مرگ همراهان خود را می بیند ، و اگر استخوان خرد شود ، ارتش برای او شکست می خورد و رهبری او ضعیف می شود. دست چپ او ، ارتش او ضعیف خواهد شد. اگر او در دست راست خود زخمی شود ، آنچه در دست او است یا پادشاهی او ضعیف می شود. اگر در معده خود زخمی شود ، پول خزانه او ضعیف می شود. از ناحیه ران زخمی می شود ، قبیله او چند برابر می شود. اگر از ناحیه پاها زخمی شود ، زندگی او دو چندان می شود. اگر از ناحیه پا زخمی شود ، استواری خود را در پادشاهی خود دو چندان خواهد کرد. بر کسی که به او ضربه زده بود در حقیقت ، اگر زخم و خون او از زخمی بیرون آمد ، زیرا کسی که ضربه خورده است گناه می کند ، و کسی که ضربه خورده است برای او پاداش می گیرد ، و اگر کسی که زده شده با او آغشته شود خون ، سپس او گناه و مال حرام را متناسب با مقدار خون آغشته شده دریافت خواهد کرد…………. – (و هر که ببیند) كه كافرى را زخمی كرده یا خونى از او خارج شده ، پس بر دشمنى كه خصومت آشكار دارد ، تسلط دارد و در او حقیقت را می گوید ، و به اندازه خون از او پول می گیرد ، زیرا خون کافر برای مeverمن مجاز است. – (و اگر بیند) شخصی او را زخمی کرد و هیچ خونی از او خارج نشد ، سپس در مورد مرد زخمی گفته ای درست می گوید که جوابی ندارد. – (اگر بیند) که زخمی شده و خون از او خارج شده ، پس با آنچه باور دارد ، او را پس می زند ، و کسی که ضربه خورده است از گناه بیرون می آید ، و کسی که زده شده از او بیرون می آید. گناه به همان اندازه که خون بیرون آمد (و هرکس در خواب ببیند) که با چاقو یا آهن دیگری زخمی شده است ، این نشان دهنده فساد او است و هیچ خیری در او نیست. – (و هر کسی که ببیند) مثل اینکه در بعضی از قسمت های بدنش جراحی شده باشد ، بیان آن برای عضوی است که باید در آن جراحی انجام شود. اگر در سینه یا قلب باشد ، پس در آن است زنان و مردان جوان این نشان دهنده عشق در بزرگترها و افراد مسن نشان دهنده غم و اندوه است و اگر در انگشت شست دست راست باشد ، نشان دهنده سوار شدن بر بدهی و ابزاری است که روی آن نوشته شده و غم و اندوه. (و هرکس ببیند) که فرشته ای از فرشتگان او را با شمشیر در شکمش زخمی کرده است ، گویی که مرده است. – (و هر کس که دید) که در گردنش زخمی است که به پشت پاشنه پسرش ضربه می زند و جراحی شست دست راست او گواهی بدهی به او است

تعبیر زخم در خواب –

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا