تعبیر خواب در مورد رابطه جنسی در خواب – تعبیر خواب در مورد رابطه جنسی در خواب

خواب جنسی در خواب – تعبیر بینایی و معنای رابطه جنسی در خواب – تعبیر رابطه در خواب تعبیر ازدواج و آنچه مربوط به آن است خریدن یک کنیز ، زنا و لواط

هرکس ببیند که او عروس است و زنی نمی بیند ، او را نمی شناسد ، و نه به او لقب داده اند و نه به او نسبت داده شده است ، مگر اینکه عروس نامیده شود ، پس می میرد یا انسانی را می کشد. ، و این توسط شواهد ثابت می شود. و معنای نام و زیبایی او اگر او نام یا اصل و نسب او را می دانست

و اگر خواب ببیند که همسرش را طلاق داده است ، پس از قدرت از او برکنار می شود ، مگر اینکه زنان آزاد و زن برده داشته باشد ، این به دلیل اقتدار او ، کمبود چیزی است. اگر برخی از فرزندان این جهان این را ببینند مشهور است که افراد خانه زن در امور دنیوی خود نیکی می کنند ، بنابراین اگر ببیند که او را فریب نداد ، اما مقصر را از او گرفت او ، پس ثروت افراد خانه اش کمتر از آن است ، زیرا تقلب بهتر و شیوا تر است.

و اگر ببیند یا خواب ببیند که با مادر ، خواهر یا زنی که دارای رحم است ازدواج می کند ، پس چنین چیزی را نمی بیند مگر کسی که رابطه خویشاوندی خود را قطع کرده و در حقوق آنها کوتاهی می کند. ، سپس او قویتر است ، اما صاحب او نمی داند که چه چیزی از سنت به دست می آورد. اختلاف یا دشمنی ، زیرا هدف آن از انجام دهنده یا نام او خوب است اگر شایسته آن یا معادل آن نباشد یا اگر مرد متاهل پیرمرد ناشناخته ای باشد ، شیخ پدربزرگ او است و آنچه به پدربزرگش می رسد ، نظر و تحمل خود را در او بهبود می بخشد و همچنین اگر می بیند که با یک مرد ، یا رابطه جنسی با او ، یا مخلوط کردن با او بدون اینکه شهوت بین آنها باشد ، پس او همانطور که در ازدواج توصیف کردید است ، با این تفاوت که از نظر قدرت و مقدار از او پایین است.

اگر ببیند که مردی غیر از بوسه شهوت را می پذیرد ، فاعل از شی of او خیر می گیرد و او را همانطور که قبول می کند ، می پذیرد

اگر مردی ببیند که خودش حامله است ، این امر باعث افزایش زندگی دنیوی او می شود و اگر ببیند که برای او پسری به دنیا آورده است ، تحت تأثیر پریشانی شدید قرار خواهد گرفت.

اگر ببیند که با حیوان شناخته شده ای ازدواج می کند ، پس به خیر کسی پیوند می یابد که حق اتصال ندارد و برای آن جایزه ای دریافت نکرده است. پرندگان و شیرها ، به غیر از شخص ، اگر ببیند که با شخص مرده شناخته شده است ، پس تأثیر آن برای انجام دهنده بهتر از دعا یا دعا است. شخص زنده ای که ازدواج کرده بهتر از اموال شخص مرده یا وارث وی یا اولاد او از دانش یا دیگران است و قبله برعکس است ، زیرا انجام دهنده آن بهتر از تأثیر آن عمل می کند و آن را می پذیرد.

هر کس در خواب ببیند که با یک زن مرده ازدواج کرده و با او وارد شده است ، پس از آن مردی به دست می آورد که او را فریب می دهد ، و به اندازه زیبایی آن زن در امور است. اگر ازدواج را با او به پایان نبرد یا تقلب نکرد او ، پس پیروزی او در این مسئله کمتر از این است که اگر با او رابطه برقرار کند ، و اگر زنی دید که مردی مرده با او ازدواج کرده و در خانه او یا با او وارد شده است. این کاهش پول او است ، تغییر در وضعیت و جدایی از امور او. اگر متوفی او را در حالی که ناشناخته است وارد خانه مرده کند ، می میرد و اگر خانه برای مرحوم شناخته شده باشد ، آن را به عنوان کاهش پول وی توصیف می کند. ، و اگر زنی ببیند که با زن دیگری ازدواج کرده ، از نعمت و احسان برخوردار خواهد شد ، و اگر مرد متاهل دیگری را ببیند ، به یک حاکم رنج خواهد برد ، و اگر با ده ازدواج کند ، این برای او خوب است. این در صورتی است که همسرش را ببیند ، یا به نام او نامگذاری شده باشد ، یا او را می شناسد ، و به همین ترتیب یک زن ، اگر با مردی ناشناس ازدواج کند ، که او نه او را دیده است و نه او را شناخته است ، و نه نام او گرفته شده است ، لطفاً خوشایند نیست ، و همچنین ازدواج یک مرد مرده توسط مردی که با زنی در مقعد خود ازدواج کرده و چیزی بدون چهره را امتحان کرده است نیز چنین است.

هرکس در خواب ببیند که وارد حرم پادشاه شود یا با آنها بخوابد ، این حرمتی است که متعلق به آن پادشاهان است ، اگر در خواب چیزی باشد که نشانگر درستی و نیکی است ، در غیر این صورت او به آن حرم عقب می زند.

هرکس در خواب ببیند که همسرش قاعدگی دارد ، پرونده اش برای او بسته می شود و اگر او پاک شود ، این موضوع به روی او باز می شود. اگر در آن زمان با او رابطه برقرار کند ، کار او تسهیل می شود. اگر ببیند که او حیض است ، به احرام خواهد رسید.

تفسیر محارم – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا