تعبیر خواب در مورد خون در خواب ، معنی خون در خواب

تعبیر خواب دیدن خون در خواب برای یک مرد ، یک زن مجرد و یک زن باردار

خونریزی از بینی در خواب

خونریزی از دهان در خواب

خون در خواب برای یک زن باردار

خون انداختن در خواب

خونریزی از واژن در خواب

خون در خواب بیرون می آید

خون پول حرام یا گناه است

و اگر ببیند که از خونش می چکد ، در این صورت با پول حرام یا گناه کبیره برمی گردد

و اگر از روی جایی که نمی داند روی پیراهن خود خون می بیند ، در مورد او دروغ می گوید بدون اینکه از داستان یوسف علیه السلام آگاه شود و اگر پیراهن خود را با خون با گربه سانان آغشته به خون دید ، حاکم مستبد و ناعادلانه در مورد او دروغ می گوید. اگر به خون قوچ آغشته شود ، یک مرد شریف ، ثروتمند و غیرقابل نفوذ در مورد او دروغ می گوید ، و به همین ترتیب خون همه حیوانات ، دروغ می گوید. حیوان؟

و اگر در خواب ببیند که خون شخصی را نوشیده است ، پس از آن پول و منفعت به دست می آورد و از هر آزمایش ، بلایا و سختی نجات می یابد. و هر که در چاه خون بیفتد ، به خون مبتلا می شود و یا ممنوع می شود. پول و جریان خون از بدن. سلامتی و ایمنی.
و اگر غایب بود ، با خیال راحت از سفر خود بازگشت و مردی از العد گفت كه وی گفت: مردی از بزرگان ما آخرین نماز عصر را با سلام و بصیرت با ما خواند و نابینا شد ، بنابراین ما نزد او آمدیم و به او گفتیم: این چیست كه تو را كوبید؟ او گفت: من در خواب آمدم ، بنابراین گرفتم ، بنابراین او مرا به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله برد و اگر او باشد او نشسته بود و روبروی او حوضچه ای پر از خون بود. او گفت ، “تو از جمله کسانی بودی که با الحسین جنگید.” من گفتم بله. بنابراین او این دو انگشت را گرفت ، به معنی شاخص و وسط ، و آنها را فرو برد خون. سپس او آنها را اینگونه در چشمان من گفت ، و او با دو انگشت خود را تکان داد و گفت: “بنابراین صبح من چیزی را نمی دیدم.” مردی نزد ابن المسیاب آمد و گفت: “من دیدم که من قطره ای خون در دستم بود و هرچه آنها را می شستم ، روشن تر می شد. او گفت: تو مردی هستی که از پسرت اجتناب می کنی ، پس از خدا بترس و او را جستجو کن. سفیان گفت: دیدم که خون وجود دارد روی لباسم ، بنابراین وقتی به مسجد رفتم و درب آن محل عبور بود ، من دید خود را به او گفتم ، و او گفت: او به تو دروغ می گوید ، بنابراین همانطور که او گفته بود بود.
در اینجا ، نبولسی خواب رویایی راجع به خون تعبیر کرد: این پول در خواب ممنوع است بنابراین هر کس که می بیند از خون می سوزد ، آن را به پول ممنوع یا گناهی بزرگ تبدیل می کند. اگر از روی آن پیراهنی را ببیند او منبع آن را نمی داند ، پس از جایی که احساس نمی کند به او دروغ می گوید. اگر پیراهن او به خون هفت رنگ آلوده شده است ، پس در مورد او دروغ می گوید. یک حاکم ناعادل ، ناعادل. اگر پیراهن او با خون قوچ ، سپس یک مرد شریف ، ثروتمند و غیر قابل تسخیر در مورد او دروغ می گوید ، و پس از دروغ گفتن ، او پول ممنوع را با توجه به مقدار خون و جریان آن از پوست به دست می آورد. اگر غایب باشد ، با خیال راحت از سفر خود برمی گردد و هر کسی که می بیند خون از بدن او خارج می شود و زخم هایی را در بدن خود می بیند ، بر سلامتی بدن و افزایش پول تأثیر می گذارد.
و اگر او به سلامت غیبت کند و به نیکی ، درستی و خوشبختی دست یابد ، و هر که ببیند که خون انسان را نوشیده است ، این پول و سود است و از هر فتنه ، بلا و سختی نجات خواهد یافت. گفته شد که هر که دید او به چاه خون افتاد ، به پول حرام مبتلا خواهد شد ، و هر كه دره خود را در جاي خود ببيند ، خون او در آنجا ريخته خواهد شد ، و هر كه خون را ببيند ، از او ناخواسته ، نه حجامت ، نه زخم ، اگر پول داشت ، به اندازه آن خون از او بیرون می آمد
و اگر فقیر باشد ، مانند او سود می برد ، و اگر خون در کوزه بسته شده با پارچه دیده شود ، این یک پیوند قاعدگی است ، و خون نشان دهنده زندگی صاحب آن ، قدرت او ، پول او و هر کسی است که کمک می کند از او حمایت می کند ، خواه یک حامی مالی باشد یا مالک ، و هر کسی که لباس او را بپوشاند یا آنچه را که او را تحسین یا تهمت می رساند ، و شاید این نشان دهنده اسپرم او است که با خروج آن ضعیف می شود. شاید این نشانگر پول و ممنوعیت آن است اگر خون بیش از حد در خواب از او خارج شود ، این نشان می دهد که او نمی تواند از کسی که او را خوشحال می کند مانند پدر ، پسر ، شریک زندگی ، یا بی پولی او ، یا او برخی از لباسهای خود را فروخته است ، یا جدایی همسر عزیز خود ، همسر یا دیگری ، و خون انسان نشان می دهد دیو او که جریان خون از او جریان می یابد در حالی که او در خانه خود مانند دشمن است ، و خون بیش از حد بیرون می آید ، شکایت و بیرون آمدن او در خواب در صورت لزوم تسکین و قطع نگرانی و خون قاعدگی برای یک زن مجرد شوهر است ، و برای یک زن باردار سقط جنین ، و برای کسانی که ناامید از قاعدگی هستند یک بیماری است ، و هر که ببیند که خون با آن آغشته می شود ، پس پول از او ممنوع است.
و همانطور که ابن شاهین خواب رویایی راجع به خون تعبیر کرد: هر که ببیند خون از او بدون زخم خارج می شود ، پس اگر در موقعیتی باشد ، رشوه را می پذیرد و می گیرد.
در غیر این صورت ، خسارت ایجاد می شود
و اگر ببیند که خون از جراحی ها خارج می شود ، منجر به پریشانی ، اندوه و از دست دادن خواهد شد ، و هر کسی ببیند که او خون می نوشد ، این بدان معناست که وی پول حرام را بدست آورده است یا خون را به ناحق ریخته است. و هر که ببیند جایی است بر روی بدن او که خون یا چرک از آن خارج می شود و بدن یا لباس خود را آغشته می کند ، پس از آن او مجاز به تحمیل پول ممنوع است.
اگر چیزی را لکه دار نکند ، از گناه خارج می شود و اگر ببیند از صورت خون یا چرک می چکد و لباس و بدن خود را لکه دار می کند ، در مورد اولی نیز همین امر وجود دارد.
و اگر شخص دیگری آنچه را که از آن خارج می شود آغشته کند ، اگر او را بشناسد پول خود را به او می دهد
و اگر از آن غافل باشد ، ضرر است ، و هر كه ببیند خون از چاقو با نیزه از بدن او خارج می شود ، بدن او سالم و ثروتش زیاد می شود.
و اگر مسافر باشد ، نشانگر ایمنی و بازگشت اوست و اگر ببیند از رگهایش خونریزی می کند ، پس از آن به کم شدن پولش به میزان خون تعبیر می شود.
و اگر فقیر بود ، طبق توانایی خود از پول بهره می برد. و هرکس ببیند از آلت تناسلی او خون خارج می شود ، این نشان دهنده سقط جنین همسرش است. و هر کس که خون از مقعد خود را بیرون می بیند ، اگر به بدن یا لباس او برخورد کند ، پول ممنوع دریافت می کند. و هر کسی که خون از دندان های او بیرون می آید ، توسط نزدیکان وی زخمی می شود. و هر کسی که خون را در یک مکان جمع شده ببیند و سپس در آن بیفتد ، وی به آنچه از کشتن یک شخص می ترسد متهم می شود به ناحق و هرکسی که در یک مکان رودخانه ای از خون یا یک زهکش تخلیه می کند ، خون می ریزد.
اگر خون کم بود و لباس او را لکه دار نکرد و ضعف دید ، این نشانگر فقر و بی پولی است
و اگر قدرت او پس از ضعف بازگشت ، پول حرام است
و اگر هنگام بیرون آمدن ضعف ندید و خون بسیار ناچیز بود ، کسانی که مضطرب و پریشان بودند را تسکین داد ، زیرا بعضی از آنها قطره ای خون گفتند و آنها را تسکین دادند.
و اگر ضخیم باشد ، نشان دهنده سقط باردار است و گفته شد که خون دماغ یک رنج گنج است. و هر که ببیند خون دماغش در جاده می چکد ، پس شرعاً زکات پول خود را می پردازد و هر که آن را ببیند بینی او دچار خون دماغ شده و فکر می کند که به نفع او خواهد بود ، او از رئیس خود پول و خوبی دریافت کرد.
و اگر فکر کند که این کار به او آسیب می رساند ، از رئیس خود پولی دریافت می کند که بر او تحمیل می شود و گرفتاری است و پس از آن چیزی که از او بدش بیاید بر او وارد می شود.

چشم انداز خون – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا