تعبیر خواب در مورد نماز دیدن قطع نماز در خواب

تعبیر خواب درباره نماز خواندن در مسجد در خواب

تعبیر نماز در خواب برای زنان مجرد

تعبیر خواب درباره نماز برای زنان مجرد

تعبیر خواب درباره دعا برای دختر

تعبیر نماز در خواب برای یک دختر

تعبیر خواب درباره نماز برای یک زن متاهل

تعبیر خواب خواندن نماز در مسجد برای زنان مجرد

تعبیر خواب درباره بریدن نماز
تعبیر خواب در مورد نماز دیدن قطع نماز در خواب

هرکس در خواب ببیند که در روز واضح نماز ظهر نماز می خواند ، افتخاری به ارث می برد ، و اگر نماز عصر بخواند ، کمی از کار خود باقی می ماند ، و اگر نماز عصر را در وقت نماز بخواند. بعد از ظهر ، او بدهی خود را پرداخت خواهد کرد.
و هرکس در خواب ببیند که یکی از دو نماز برای او قطع شده است ، نیمی از بدهی خود را پرداخت می کند و اگر مغرب را بخواند ، به امور خانواده اش رسیدگی می کند و اگر نماز عصر بخواند ، از قلب خانواده اش شاد باشید و روح آنها را آرام کنید و اگر نماز فجر بخواند ، امرار معاش و مستمری خانواده اش را برطرف می کند.
و اگر زنی این را ببیند ، در همان روز قاعدگی می یابد و هرکس در خواب ببیند امام در حالی که سوار می شوند با مردم دعا می کند ، اگر در جنگ باشند پیروز می شوند و هر که در باغی نماز بخواند ، او از خداوند طلب آمرزش می کند ، و هر که در زمینی سرسبز و کاشته نماز بخواند ، خدا بدهی او را پرداخت خواهد کرد ، و هر که در جماعتی که ردیف های او سطح او نماز می خواند بسیار ستایش می کنند و سجده به معنای پیروزی و توبه از گناهان ، عمر طولانی و رهایی از خطرات.
و هرکس در خواب ببیند که بر کوهی به خدا سجده می کند ، پس از آن او بر یک مرد شکست ناپذیر پیروز خواهد شد. بدون چپ او برخی از امور او درست خواهد بود ، و هر که به سوی کعبه دعا کند مستقیم خواهد بود ، دین او مستقیم خواهد بود ، و هرکس به جهتی غیر از قبله بپوشد که لباس سفید بپوشد و قرآن بخواند ، به او حج واگذار می شود و هرکسی که خود را در خواب به عنوان یک امام ببیند یا مادر مردم ، حکمی شرافتمندانه دریافت کرده و از او اطاعت می شود ، و این مادر آنها در یک صف کامل رو به قبله است ، و او اقتدار را به دست می آورد.
و هرکس در خواب ببیند که با هم زن و مرد نماز بخواند ، اگر صلاحیت آن را داشته باشد قوه قضاییه را تحویل می گیرد ، یا اصلاح بین مردم را انجام می دهد ، هرکس نماز را با مردم تمام کند ، مأموریت خود را کامل می کند و هرکس که ادا کند نماز داوطلبانه با مردم ضمانتی وارد می کند که به او آسیب نرساند و اگر مردمش او را امام کنند ، او ارث می برد.
و هرکس در خواب ببیند که در پشت بام با مردم نماز می خواند ، به مردم نیکی خواهد کرد ، و از آن شهرت خوبی کسب خواهد کرد ، و هر که با دعای معلوم التماس دعا کند ، یک نماز واجب به جا می آورد ، و هر که برای خود دعا و دعا کند به روشی خاص ، پسری خواهد داشت و هر كه در تاریكی به پروردگار خود التماس كند ، از اندوه نجات خواهد یافت.
و هرکس ببیند که در خواب از خدا طلب آمرزش می کند ، صاحب فرزند و حلال می شود و هرکسی که بگوید “سبحان الله” خدا نگرانی هایش را از جایی که انتظار ندارد برطرف خواهد کرد. و هر که بعد از نماز ، او در دین و یا رزق و روزی یک پسر هدایت و نور خواهد داشت ، و هر که بعد از نماز خدا را شکر کند ، بر لطف و قدرتش افزوده خواهد شد.
و هرکس ببیند که او نماز جمعه را خواند ، پس از سختی راحت خواهد شد ، و هر که نماز را تمام کند و آن را قضا کند ، از روزی و بخشش فراوان از جانب خدا خواهد آمد ، و هر که نماز را حفظ کند ، جلال و افتخار کسب می کند ، و هر که نماز بخواند و ترک کند مسجد به رزق و روزی می رسد.

و هرکس در خواب ببیند که بدون بهانه نماز می خواند ، کار او پذیرفته نمی شود و هرکس که در یکی از پهلوها نماز بخواند بیمار خواهد شد و هرکس هنگام سواری نماز بخواند ، ترس زیادی بر او فرو خواهد رفت و هرکس در دستشویی نماز بخواند کشتارگاه مرتکب گناه می شود یا پسر را مورد آزار و اذیت قرار می دهد و هرکسی که بخواهد نماز واجب بخواند دلش برای او تنگ می شود و جایی پیدا نمی کند ، قادر به رسیدن به خواسته خود نخواهد بود و هرکسی که یک نماز واجب را از دست بدهد ، برخی از قوانین را دست کم می گیرد.
و هر كه در خواب ببيند به غير خدا سجده كند ، نياز او برآورده نمي شود و اگر سلحشور يا بازرگان باشد ، ضرر خواهد كرد ، و هر كه هنگام نماز عسل بخورد ، در حال روزه نزد همسرش خواهد آمد ، و هر كه نمازش را تمام می کند و در سمت چپ به جای راست سلام می کند ، بعضی از شرایط او اشتباه خواهد شد.
و هر كه به سوى مغرب نماز بخواند ، این نشانگر جسارت او در ارتكاب گناهان و ضعف فرقه خود است ، و هر كه به سوى شرق نماز بخواند نشانگر نوآورى و مشغله خود با باطل است ، و هر كه با پشت به سوى قبله نماز بخواند ، این نشانگر رد او از اسلام و ارتکاب برخی از گناهان کبیره ، و هر که به قبله راهنمایی نکند گیج است ، و هر که ببیند که او زیاد شده است اگر چیزی در نمازش گم شود یا تغییر کند ، در مأموریت خود ستم می شود و فقیر می شود ، و سارق او را آزار دهد.
و اگر هنگام نشستن نمازگزاران ایستاده نماز بخواند ، در حق آنها کوتاهی نخواهد کرد ، در حالی که آنها در حق او کوتاه می آیند ، یا از افراد بیمار مراقبت می شود ، و هر که در مقابل افرادی که نشسته اند نماز بخواند ، سقوط می کند در مساله ای که مراقبت می کند کوتاه است ، و اگر در میان مردم نماز بخواند ، برخی ایستاده و برخی نشسته ، امور ثروتمندان و فقرا را عهده دار می شود ، هر کسی که با مردم نماز بخواند در حالی که آنها نشسته اند ، آنها تحت تأثیر فقر ، غرق شدگی ، یا دزدی از لباس آنها قرار دارد ، و هر کسی که با زنان نماز بخواند عهده دار امور افراد ضعیف خواهد بود و هرکس که مادران دراز کشیده یا پهلو داشته باشند و لباس سفید بپوشد و موقعیت خود را انکار کند و بزرگ نشود و در دعای خود نمی خواند ، او می میرد و مردم بر سر او دعا می کنند.
و اگر زنی ببیند که مردان را رهبری می کند ، می میرد ، و هر که ببیند حاکم مردم را هدایت می کند ، برکنار می شود و هر که از او بریده شود ، ولایت او قطع شده و سخنان او و او احکام اجرا نشده است ، و هر که به تنهایی نماز بخواند و مردم به طور جداگانه در میان خوارج باشند ، و هر که با مردم نماز بخواند و خوانش خود را بهبود ن بخشد ، چیزی را می خواهد و نمی یابد.
و هرکس در خواب ببیند که در حال دعایی است که در آن دعایی بدون نام خدا وجود دارد ، نماز او خودنمایی می کند و هرکسی که نماز خود را تمام کند و از خدا طلب آمرزش کند در حالی که رو به قبله است ، گناهی مرتکب می شود که منجر به او می شود. مرگ ، و اگر او از آمرزش چشم پوشی کند ، این نشان دهنده ریاکاری اوست ، و اگر از زنی بخواهند که برای گناه خود آمرزش بطلبد ، او به یک گناه متهم می شود. او شنا می کند ، غم و اندوه او را تحت تأثیر قرار می دهد ، نماز جمعه را در مسجد خواند و او تکبیر ، سجده ، رکوع و تشهد را می شنود و به مسجد نرفت و من فکر می کنم مردم از نماز برگشته اند ، وی برکنار می شود و فرماندار آن شهر

تعبیر خواب درباره دعا – YouTube

https://www.youtube.com/watch؟v=8H5Zh-ZkJeE

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا