تعبیر خواب درباره ماه دیدن ماه و هلال در خواب

تعبیر دیدن ماه در خواب برای زنان مجرد

تعبیر خواب درباره ماه بسیار بزرگ است

تعبیر دیدن ماه کامل در خواب

دیدن ماه در یک ماه کامل بزرگ در خواب

دیدن ماه گرفتگی در خواب

تعبیر خواب درباره ماه نزدیک به زمین

ماه در خواب می افتد

تعبیر خواب درباره ماه برای یک زن باردار
تعبیر خواب درباره ماه دیدن ماه و هلال در خواب

ماه در خواب دروغگو ، دانشمند بزرگ ، یا پادشاه عادل است و هرکس در خواب ببیند ماه در دام او افتاده است ، ازدواج می کند و اگر زن کافر در خواب ببیند که ماه افتاده است. در دامان خود ، پس از آن او را تحویل خواهد داد ، و هر کس که باردار است و به ماه نگاه می کند در رویا او چهره ای را دید ، سپس او یک کودک پسر را بشارت می دهد.
و هرکس ماه را ببیند خورشید شده است ، از مادر ، پدر یا همسرش پول ، خوبی و افتخار دریافت خواهد کرد و ماه به همسر ، دختر ، خواهر ، پدر و مادر ، کشتی ، مسافرت ، تجارت یا کار اشاره دارد. در دامان خود * و باردار بود ، پسری به دنیا می آورد و هرکس در خواب ببیند ماه و خورشید برای او سجده می کنند ، والدینش از او راضی خواهند بود.
دیدن ماه کامل در خواب چیز خوبی است و هرکس ماه را در خواب در نشانه برج حمل ببیند ، راهنمای خوبی برای دیدار با بزرگ است و هر که در خواب ماه را در نشانه سرطان ببیند ، این زمان معتبری برای ازدواج است ، و اگر او آن را در نشانه ماهی ببیند ، برای بیعت و نگه داشتن تیپ خوب است ، و هر کسی که ماه را در نشانه سرطان ببیند و خورشید و ستاره ها در موقعیت مدار آنها ، بنابراین برای شاه قابل قبول خواهد بود ، یا یک مصیبت برای او.
و هرکس در سمت چپ ، راست ، جلوی و پشت خود یک خورشید و ماه ببیند ، پس آن پریشانی ، بلا ، شکست و ترس است ، و هرکس در خواب هلال را ببیند ، سود آن در تجارت یا فرزند پسر است. ، و هرکس ببیند خانواده اش در خواب جمع شده اند ، حج می گذارد.
و هرکس در خواب ببیند که هلال بر زمین افتاده است فرزندی برای او متولد می شود و ظاهر هلال نشانگر دریافت پول یا اخلاص قول است و دیدن هلال پیروزی بر دشمنان است و هر که آن را ببیند در فصل حج به حج می پردازد ، گناهکار توبه می کند ، کافر تحویل داده می شود ، زندانی آزاد می شود و بیمار شفا می یابد.

وی درباره شر دیدن ماه و هلال در خواب گفت:

و هرکس در خواب ببیند که ماه در خانه اش در حال سقوط است ، و چیزی از آن بردارد و آن را در تکه پارچه ای بپیچد ، پسری پسری به دنیا خواهد آورد و او خواهد مرد.
ماه و خورشید پدر و مادر در نظر گرفته می شوند ، و هر كه در خواب به ماه نگاه كند و صورتى را ببیند ، خواهد مرد و هر كه فرشته باشد و ماه را ببیند ، در خواب تیره شده است ، آنگاه رعایا به او آسیب می رسانند ، و دیدن ماه برای بیماران نشان دهنده مرگ است ، و هر کسی در خواب ببیند که ماه توسط ابرها پنهان شده است ، این نشان دهنده از دست دادن پول یا بیماری است.
و هرکس ماه را در مکانی ببیند که نتواند به آن برسد ، پس آن پسر بچه نر را آرزو می کند و به آن نمی رسد و هرکس در خواب ببیند که برای ماه یا خورشید سجده می کند ، از وزیر یا پادشاه اطاعت خواهد کرد. دروغ یا گناه بزرگی مرتکب شوید وزیر
و هر کسی که ماه را ببیند در خواب تبدیل به مردی با شخصیت بد شده است ، او وزیر را برکنار خواهد کرد. دیدن ماه در خواب بیانگر بیماری های ناشی از رطوبت و سرما است ، چقدر خورشید نشانگر گرما است ، و ماه نشان دهنده دلپذیری و خوشایند ، قمار ، سوگند یاد کردن ، یا بهبودی از بیماری ها.
و هرکس ماه را در علامت برج ثور ببیند و در خشکی سفر کند ، این چیز بدی است ، و هر که او را در علامت جوزا در خواب ببیند ، در نزد غلامی مقصر است و برای خریدن حیوانات شایسته است. و هر که او را در علامت لئو ببیند برای مخلوط کردن پول و مشارکت خوب نیست. خوب نیست ، و هر که او را در علامت عقرب دید برای مسافرت و لذت بردن از دستشویی خوب نبود ، و هر که او را در علامت دید از قوس برای کاشتن درختان بد بود ، و هرکس هلال قرمز را در خواب ببیند ، همسرش قبل از کامل شدن حاملگی خود را رها می کند ، و ظاهر هلال از جای دیگر آن شر است و ظاهر هلال سپس نبود او بیانگر اتفاقی است که نخواهد افتاد

تعبیر خواب درباره ماه –
https://www.youtube.com/watch؟v=OBI69teGVBc

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا