تعبیر خواب دیدن کشیشی که در خواب یک فالگیر و یک شعبده باز می بیند

تعبیر کلمات پیشگویی در خواب

تعبیر خواب جادوگر

تعبیر خواب درباره یک زن جذاب

تعبیر دیدن شعبده باز در خواب

تعبیر خواب درباره فال توسط ابن سیرین

تعبیر خواب درباره فال

تعبیر دیدن جادوگر در خواب توسط ابن سیرین

تعبیر خواب درباره فال زن
تعبیر خواب دیدن کشیشی که در خواب یک فالگیر و یک شعبده باز می بیند

هرکس در خواب کشیشی ببیند ، کاهن در خواب مردی را نشان می دهد که دارای باطل و استکبار است.
هرکس در خواب ببیند که کشیش شده است یا تبدیل به کشیش شده است ، پس این راهنمای خوبی برای مردم است.شاید این خواب بیانگر این باشد که وی نشانه ای از منزلت ، شهرت و منزلت بالا در جامعه خود است.
هرکس در خواب ببیند که با زبان و کلام کاهنان ، منجمان و مانند آن صحبت می کند ، این یک رویای دروغین و فساد جهان به حساب می آید.
اگر این در خواب درست باشد ، نشانگر ضعف دین و جهل در آن است
در مورد منجم یا فالگیر ، هرکس او را در خواب ببیند نشان می دهد که اسرار آشکار می شود و در آن حس کنجکاوی آشکار می شود و اگر نگران بود ، نگرانی خواب بیننده را برطرف می کند.
اگر مجرد باشد ، ازدواج می کند ، اما اگر بیمار باشد ، می میرد و اگر مقیم باشد ، به مسافرت می رود و این نیز نشان دهنده نجات زن باردار است.
دیدن راهب در خواب نشانگر صاحب بدعت و کسی است که جرأت کرده مرتکب آن شود و از آن غفلت کند
هرکس در خواب ببیند که راهب شده است ، در آن صورت خواهد بود و از اطرافیان خود ستایش خوبی دریافت می کند و تمام امور زندگی او با ترس و تحقیر همراه است.
یک رویا در مورد یک راهب نشان دهنده حیله گری ، خیانت ، فریبکار و بدعت است
او با دیدن یک شعبده باز در خواب ، مرد جذاب و وسوسه انگیزی است
هرکس ببیند که با یک سیب جادو می کند ، پسرش را فریب می دهد ، و اگر جادو در پروانه باشد ، همسرش را فریب می دهد

دیدن جادوگران در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا