تعبیر خواب در مورد کفن ، دیدن قبر ، دفن و گورستان در خواب

کفن در رویای زنان مجرد

تفسیر دید یک مرد مرده

تعبیر خواب کفن و مرگ

کفن در خواب امام صادق

تعبیر خواب خریدن کفن

کفن سیاه در خواب

تعبیر خواب درباره کفن سفید برای زنان مجرد

دیدن مرده ای که در خواب توسط ابن سیرین کفن پوشیده است

خوابی که از گور بیرون آورده شد و سپس به آن بازگشت
و هرکس در خواب ببیند که او را از گور بیرون آورده اند و دوباره به نزد او برگردانده اند ، منافع سلطان و خوبی را می بیند ، اگر به پادشاهی با شغل نسبت داده شود و اگر باشد به زندان می افتد. در غیر این صورت ، پس از آن با توجه به موقعیت او اندازه گیری می شود ، و در مورد حفار قبر ، او یک مرد سرنوشت بزرگ با شکوه است ، و اما در مورد گورها ، آنها عشق به نادان هستند ، یا فساد در دین او ، بلا ، توهم و پشیمانی از همراهی جاهل ، پس از آن توبه می شود.
رویایی که روی سطحی خاک می کند
و هر کسی که ببیند در حال کندن خاک بر روی یک سطح است ، پس از آن او یک عمر طولانی زندگی می کند ، و بسیاری از گورها در یک مکان ناشناخته نشانگر مردان ریاکار است ، و اما در مورد گورهای شناخته شده ، آنها توسط یک موضوع واقعی تفسیر می شوند. او در یک قبر است
و هر کس که خواب ببیند در گور است ، پس مضطرب خواهد شد
رویایی که او برای خودش یا دیگران گور کند
الكرماني گفت: “هر كس در خواب ببيند براي خودش يا براي شخص ديگري قبر يا گودالي حفر كرده است ، پس در آن كشور خانه مي سازد يا در آنجا اقامت مي كند.”
خوابی که من در مورد ورود به گورستان تبلیغ می کردم
هرکس در خواب ببیند که با ورود به گورستان به او آموخته شده است ، پس در کار خود منصف خواهد بود و اگر موعظه نکند ، در یک امر واقعی است و از آن بی خبر است.
رویای سبز گورها را ببینید
و هرکس در خواب ببیند که گورها سبز هستند ، مردم آنها رحم می کنند
رویای آرامگاه باریدن
و هرکس ببیند که قبور در حال باریدن است ، پس این رحمتی است از جانب خدا برای آنها
رویا در گور مدفون شد
هر کس که خواب ببیند بدون مرگ در گور دفن شده است ، زندانی خواهد شد و ممکن است در مسئله خود دچار پریشانی شود
رویایی درباره مردی که او را به گودال قبر تحویل داد
ابو سعید ، واعظ گفت: “هر كه ببیند مردی او را به گودال قبر تحویل می دهد ، او را به فنا می اندازد.”
ر Aیایی در مورد شخصی که به درون یک قبر فرود آمد و سپس از آن خارج شد
هرکس در خواب ببیند شخصی در قبر فرود می آید و سپس از آن قیام می کند و می خواهد بیننده را در آن فشار دهد ، پس شخص زندانی او را متهم می کند
ر dreamیایی در قبر بدون پس زدن
و هر کس که خواب ببیند در قبرى است بدون پساب ، پس از آن در مسافت بسیار دور است و در سفرهاى خود نیکی و سود می یابد ، طبق گفته خداوند متعال: “سپس او را کشت و او را دفن کرد ، سپس اگر خواست برای انتشار آن. “
رویایی در قبر او و روی قبرش چیزی که نوشته شده است
و برخی از رهگذران گفتند که هر که ببیند در قبر وی و بر روی قبر او چیزی نوشته شده است ، پس در زندان جاودانه می شود ، به عنوان مثال راه رفتن در میان مردم بر روی زنجیر او جاودانه نوشته شده است
رویایی بر اساس قبر یک مرد ثروتمند
و هرکس در خواب ببیند که بر روی قبر یک مرد خوب به سر می برد ، ممکن است به او بخاطر گفتن حق تعالی یک زندگی دنیوی داده شود: “و بر قبر او نایستید.”
رویایی بر اساس قبر او
و هرکس در خواب ببیند که روی قبرش ایستاده و به او نگاه می کند ، گناهانش آمرزیده می شود
رویای یک قبر معروف به خانه او تبدیل شد
و هرکس ببیند که یک قبر معروف به خانه او تبدیل شده است ، این نشانگر ازدواج یکی از فرزندان او است
رویایی که در قبر به شکل مردگان دفن شده است الأم
و هرکس در خواب ببیند که در گوری به شکل مرده و بدون تپه دفن شده است ، پس با زنی ازدواج خواهد کرد
رویایی درباره یک قبرستان و پرسه زدن در اطراف گورها
و هر کس که خواب ببیند در گورستان است و به اطراف قبرها رفته و از آنها استقبال کند ، شکسته خواهد شد و از مردم س peopleال خواهد کرد
رویایی که در قبر او و مونکر و ناکر قرار گرفته است
و هرکس در خواب ببیند که در قبر او دراز کشیده است و منکر و ناکیری از او س askingال می کند ، این نشانگر این است که پادشاه در یک مسئله و درخواست برایش دستیاران می فرستد. اگر ببیند که آنها به آنها پاسخ صحیح داده است پاسخ دهید ، پس او از کنار خود در امان است و اگر در جواب اشتباه می کند ، مخالف آن است.
خواب در گور دراز کشید
و هر کسی که خواب ببیند او را در گور قرار داده اند ، پس از آن خانه پادشاهی را بدست خواهد آورد
رویایی که یک قبر را دفن می کند
و هرکس در خواب ببیند که در حال دفن قبر است ، عمر او طولانی می شود و سلامتی او پایدار می ماند
رویایی که بر روی آن خاک آلوده شده است
و هر که ببیند دارد خاکش را تسطیح می کند ، پول می گیرد
خوابی که در گورها گشت زده و از آنها دور می شود در حالی که آنها باز هستند
و هرکس در خواب ببیند که گورها را طواف می کند و در حالی که آنها گشوده اند از آنها دور می شود ، سپس وارد خانه های افراد نوآوری یا زندان های زندان خواهد شد
رویایی حفر قبر مردی که خانه ، نام و کنیه خود را می دانست
و هر کسی که خواب ببیند در حال حفر قبر مردی است که خانه ، نام و نام خانوادگی خود را می داند ، در این صورت راهی را می پیماید ، مخصوصاً اگر به آن برسد
رویایی نبش قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم
و هرکس در خواب ببیند که در حال نبش قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله است ، در این صورت آنچه را که از سنت بزرگوارش آموخته است تجدید می کند و از طریق دستان او به خیر مردم می رساند.
رویایی در حال حفر قبر ، و یک انسان زنده از آن بیرون آمد
و هرکس در خواب ببیند که در حال گوربرداری است و یک انسان زنده از او پدیدار می شود ، این امر خوب و شادی آور است ، مخصوصاً اگر از اهل تقوا باشد ، زیرا این بهترین دنیا و آخرت است.

تعبیر دیدن کفن در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا