تعبیر ورود چوب به دست در خواب توسط ابن سیرین

تعبیر ورود چوبی به خواب در خواب برای یک دختر مجرد ، برای یک زن متاهل ، برای یک زن باردار ، برای یک زن مطلقه ، برای یک مرد ، چه من خواب ببینم چوبی وارد دست من شود ، یا در ناخن با درد باشد در دست ، یا خون از امام صادق و نبولسی و غیره بیرون می آید

تعبیر ورود چوب به دست در خواب توسط ابن سیرین

اولین :

تعبیر چوب در خواب

بطور کلی

 1. دیدن چوب در خواب ممکن است نشان دهنده کار بدی باشد که بیننده خواب در زندگی خود انجام خواهد داد
 2. دیدن چوب در خواب ممکن است نشان دهنده تقلب رویابین باشد
 3. دیدن چوب در خواب ممکن است بیانگر این باشد که فرد بیننده خواب متقلب است
 4. دیدن یک تخته چیدمان خوب نشان دهنده خوبی است که بیننده خواهد داشت
 5. دیدن تخته شکسته نشانگر بدرفتاری با مردم و پذیرش تقلب و دروغ به عنوان یک اصل اساسی در برخورد با گفتار متعال است “مثل اینکه آنها با چوب پشتیبانی می شوند.”
 6. دیدن چوب های شکسته ممکن است بیانگر بد گفتاری و شایعات باشد
 7. دیدن چوب در خواب نماد یک فرد با افتخار است و هرچه چوب محکم تر باشد ، موقعیت او در بین مردم و اقتدار او بیشتر می شود
 8. هرکسی دید که او در حال چوب زدن یا بریدن چوب است ، این نشان دهنده پیروزی بر دشمن است

تعبیر ورود چوب در دست در خواب

 1. رویابین که می بیند چوبی به دست وارد شده نشانگر غم ها و نگرانی هایی است که صاحب خواب در زندگی او با آن روبرو خواهد شد.
 2. رویابین که می بیند ممکن است خار چوبی وارد دست شود ، بیانگر مشکلات و بی عدالتی ای است که زنان برای وی ایجاد می کنند ، خواه همسر ، خواهرش ، مادر ، معشوق و …
 3. هرکس ببیند که خار خار یا یک تکه چوب کوچک وارد دست می شود ، این نشان می دهد که صاحب خواب به دلیل دشواری پرداخت بدهی های گردن خود ، از اندوه و ناراحتی رنج می برد.
 4. هر کس ببیند که یک پرتو وارد دست او می شود و احساس درد می کند ، این در واقع نشان دهنده آسیب دیدگی در زندگی بیننده است

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا