تعبیر خرید لباس شب در خواب

پیراهن خواب در خواب توسط ابن سیرین
دیدن پیراهن سفید در خواب ، تعبیر پیراهن قرمز
تعبیر خواب خرید لباس شب برای زن متاهل

تعبیر خواب خرید لباس شب برای زنان مجرد

تعبیر خواب پیراهن خوابیده برای زن باردار
تعبیر خرید لباس شب در خواب

این خواب بیانگر این است که شما از آسایش جسمی و روحی برخوردار نیستید
و اینکه در درون شما هرج و مرج است و فکر شما دور از منطق است
و در نتیجه تلاش مداوم شما برای جلب رضایت دیگران ، ناراحتی و اضطراب وجود دارد

از طرف دیگر ، شما از مسائل عاطفی و صمیمی خود آنقدر ناراضی هستید که می خواهید چیز بهتری داشته باشید
بنابراین شما نیاز به آرامش و محافظت معنوی دارید

چشم انداز ابن سیرین از لباس زیر – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا