تعبیر بریدن دست در خواب – دیدن دست قطع شده در خواب

معنی بریدن دست ، چه چپ و چه راست ، با چاقو با اره برقی ، دست قطع شده ، قطع دست و خون جاری به مجرد برای زن متاهل ، به زن باردار به زن مطلقه ، توسط ابن سیرین و امام صادق

با دیدن تکه های شخصی که دید انگار هیچ دستی ندارد ، پس از آن چیزی را که به آن نمی رسد می طلبد
هرکس در خواب ببیند که با یک مرد مسلمان دست می دهد و دست او را می گیرد ، پس او یک امانت را می پردازد و آن را برآورده نمی کند
هرکس در خواب ببیند که هنوز دست راستش قطع شده است ، پس او یک متحد است
هرکس در خواب ببیند که دست راست او را بریده و جلوی او قرار داده اند ، پس از آن او از طریق درآمد تحت تأثیر قرار خواهد گرفت ، و کمبود دست گواه کمبود قدرت و یاوران است.

و شاید بریدن دست نشانگر این باشد که او شغلی را ترک کرده است که در حال انجام آن است و اگر ببیند که دست او از کف قطع شده است ، پس این پول است که برای او بدل می شود و اگر از مفصل بریده شود ، سپس او (ما دست شما را با برادر شما سفت خواهیم کرد) اگر او برادر یا کسی را ندارد که جای او را بگیرد ، پول خود را بگویید

و اگر در خواب ببیند که حاکمی دست و پای رعایای خود را قطع می کند ، پس پول آنها را می گیرد و درآمد و امرار معاش آنها را خراب می کند. از ابن سیرین در مورد مردی پرسید که دید دستش قطع شده است ، بنابراین او گفت: این مردی است که کاری را انجام می دهد و از او به شخص دیگری روی می آورد. دست و پایش و دیگری را مصلوب کرد ، بنابراین گفت: اگر دید شما درست است ، این شاهزاده و سرپرست دیگران را عزل کنید ، بنابراین از آن روز اخراج کرد ، فتان بن مادرک ، ولی الجراح بن عبدالله

و اگر خواب ببیند که حاکمی سوگند خود را به زور قطع می کند ، و اگر در خواب ببیند که چپ خود را قطع می کند ، این مرگ یک خواهر یا برادر ، یا قطع صمیمیت بین او و آنها ، یا قطع رابطه است. خویشاوندی ، جدایی شریک زندگی یا طلاق یک زن.
هرکس ببیند که دست و پایش از دو طرف بریده شده است ، به این دلیل که خداوند متعال می گوید: {پاداش برای کسانی است که با خدا و پیامبرش می جنگند} فساد یا قیام علیه حاکم را افزایش می دهد.

و مردی دید که دستش قطع شده است ، بنابراین بینایی خود را در یک گذرگاه نقل کرد و گفت که یک برادر ، یک دوست یا یک شریک از او قطع خواهند شد ، بنابراین به او ارائه شد که یکی از دوستانش کوتاه شدن دست گواهی از دست دادن خواسته و ناتوانی در انجام این کار و خیانت عوامل و برادران است.
هرکس در خواب ببیند که بازو کوتاه و بازو است ، خواب او نشانگر دزد ، خائن یا ظالم بودن او است و اگر در خواب ببیند که بازوها و بازوهایش از آنچه که درازتر است بلندتر است ، پس سخاوتمند ، سخاوتمند و شجاع است. مرد

و همانطور که النابلسی رویای خواب قطع شدن دست را تعبیر کرد: در خواب ، این نشان دهنده ترک نماز است ، یا کسی که از درخواست ثروت یا توبه بریده است ، و قطع دست و پا به دلیل به فساد در دین ، ​​و قطع زبان برای باطل کردن یک بحث یا خیرخواهی به او با قطع زبان از سوال. او به دور از خانواده ، پسر و قبیله خود سفر می کند

و ضایعه در انگشتان شاهدی بر اوضاع و احوال کودک است. اگر او فرزندی نداشته باشد ، دلیل بر هدر دادن نماز است. گفته شد هرکس دید که صورتی او گردن فرزندش را قطع می کند.

تعبیر خواب: قطع دستی – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا