تعبیر مردگان با پوشیدن لباسهای جدید در خواب توسط ابن سیرین

درصورتی که متوفی لباس جدید ، یا لباسهای تمیز ، پاره ، کثیف یا کهنه برای یک دختر مجرد ، زنان متاهل ، زنان باردار و مطلقه بپوشد ، و مرد لباس سفید شخص متوفی ابن سیرین و غیره را بپوشد.

تعبیر مردگان با لباس جدید

هر کس ببیند که مرده لباس جدیدی به تن دارد و از رابطه خود راضی است ، پس او برای او راحت است و از خدا می خواهیم که آمرزش و بهشت ​​را بدست آورد. در بیشتر موارد ، بیننده کار و رزق و روزی خود را بهبود می بخشد ، و خوشبختی در زندگی او تجدید می شود ، و اگر افراد مرده ای که او دیده بود لباس نجس به تن داشتند یا در غم و اندوه بودند ، فقر خانه او را آزار می دهد یا یکی از آنها مرتکب بدحجابی می شود.

و اما متوفی با پوشیدن لباس سبز یا سبز در حالی که از این امر راضی است ، این نشانگر مرگ وی به عنوان نوعی شهادت در راه خدا و وضعیت خوب وی پس از مرگ و آخرت وی است و ممکن است نشان دهنده وضعیت خوب پسرانش باشد. یا خانواده اش در این دنیا.

و اگر رویای زن این بود که او مرده ای را ببیند که لباسهای تمیز یا جدیدی به تن دارد ، پس برای مرحوم سعادت است و اگر او را بشناسد وضعیت خوبی است و اگر او را نشناسد ، این امر به خوبی به او برمی گردد. متوفی زن است و زن متاهل در خانه خود با همسر و افراد خانه اش خوشبختی دارد و برای یک دختر مجرد ازدواج یا دستیابی به خواسته ای که او با جدیت برای آن تلاش می کند وجود دارد.

تعبیر لباس در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا