تعبیر شیر حیوانات در خواب رویایی درباره شیر حیوانات در خواب

تعبیر شیر فیل ، شیر گرگ در خواب – دید شیر خوک – خواب نوشیدن شیر روباه – دیدن شیر ببر در خواب – دیدن شیر گوزن در خواب – تصور نوشیدن شیر پلنگ در خواب

شیر فیل حاکی از پول ممنوع یک پیرمرد است

شیر گرگ نشان دهنده ترس و وحشت شدید یا از دست دادن یک موضوع مهم است

شیر خوک نشانگر جنون و کمبود ذهن او است ، و شاید نشان دهنده مصرف پول ممنوعه است و شاید نشان دهنده بروز غم و اندوه و مصیبت است.

شیر روباه حیله گری ، فریب و مذهب است

شیر ببر نشانگر پیروزی بر دشمن است و ممکن است دشمن برای او ظاهر شود

شیر گوزن ظرفیت رزق و روزی را نشان می دهد

شیر پلنگ نشان می دهد که او پول حرام را از دشمن خود به دست آورده است

تعبیر شیر
https://www.youtube.com/watch؟v=6AOyXjakcnA

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا