معنی مقیاس در خواب ، تعبیر خواب مقیاس توسط ابن سیرین

تعبیر تعادل در خواب جعفر الصادق
تعبیر خواب درباره مقیاس ابن سیرین
تعبیر خواب مقیاس برای یک دختر مجرد ، برای یک زن متاهل ، برای یک زن باردار ، برای یک زن مطلقه ، برای یک مرد
معنی مقیاس در خواب ، تعبیر خواب مقیاس توسط ابن سیرین

تعبیر مقیاس در خواب

المیزان: نشانگر هرکسی است که از او پیروی می کند و به خاطر او هدایت می شود ، مانند قاضی ، دانشمند ، سلطان و قرآن ، و شاید این زبان زبان صاحب آن را نشان می دهد. وزن آن قضاوت آن است و عدالت ، درهم گفتار مردم و اختلافات آنها است و رشته های آن یاران و عوامل آن هستند

این در خواب نشانگر یک وزن است و هر دو نشانگر ایمان و عدالت در گفتار است و بیانگر هزینه بدهی و تحقق نذورات است و مقیاس کار نشانگر مهندس و سازنده و مقیاس آسیاب نشانگر انسان با وقار در فروتنی خود در عزم ، بیان و حرکت خود است ، و مقیاس استخوان در زمان یا گنگ متولد شده است. تعادل مشک هشدار غفلت از غفلت و تمایل به نگه داشتن خود است مسئول نذورات ، و تعادل بیانگر قاضی است

و ترازوی مقیاس که قاضی را شنید ، و سنج در موقعیت عادلانی است که جدایی دادگستری با او انجام می شود.
و هرکس ببیند: مقیاسی از آسمان بر او نازل شد ، او در جستجوی حقیقت است ، و گفته شد سنج ها فقه قاضی هستند ، و اگر آنها کافی و کامل باشند ، قاضی در فقه کامل است ، و اگر آن باشد کم و ناقص است ، قاضی قادر به قضاوت نیست ، و ستون تعادل همان قاضی است ، و میخ حکم او است ، و نخ و زنجیر دستیاران او هستند. عوامل او ، و زبان زبان او است ، و کف دست او شنوایی اوست. اگر کف دست سوراخ شود ، قاضی رشوه می گیرد

اگر در خواب از یک ترازو برای سنجیدن چیزی استفاده می کنید ، این امر پیش بینی می کند که رفتار شما صاف خواهد بود و روزهای شما پر از چیزهای خوب خواهد بود.
اگر دختری در خواب ببیند که معشوق خود را وزن می کند ، این امر پیش بینی می کند که او یکپارچگی و استحکام او را کشف کرده و به او اخلاص را پاداش می دهد.

هرکس ترازو را ببیند ، این بیانگر سادگی عدالت و ظلم به ظلم است ، همانطور که حق تعالی می فرماید: “و ما مقیاس های عادلانه را برای روز رستاخیز تعیین می کنیم ، بنابراین هیچ کس ذره ای ستم نمی کند.”

توازن نشانگر قضات ، فرمانداران و هرکسی است که سخنان او را بپذیرد. زبان او: او واسطه و شاهد حقیقت است. و ساخت: بندگان و دستیارانش.
گردآورنده گفت: و شخصی به من گفت: من دیدم که مطابق آنچه که برای آن تهیه شده بود ، طلا وزن کردم. شخصی که برای یک مسجد ارزش قائل است به من گفت: من دیدم که یک پنی در ترازوی درهم وزن کردم و خراب شد ، گفتم: فانوس ها اسب های بدون آنها را جایگزین می کنند ، پس در این باره به خدا برگرد.

چشم انداز مقیاس قیامت در شش جهت تفسیر می شود: قاضی ، دانشمند ، فقیه ، مهندس ، قاضی مستقیم یا داوری نادرست.

مقیاس در خواب نشان دهنده بازپرداخت بدهی و وفای به عهد است

القبان: پادشاهی بزرگ ، و میخ او ظهور پادشاهی اوست ، عقرب او راز اوست ، زنجیرهایش بندگان او هستند ، شهرت او کافی است و انار قضاوت و عدالت اوست.

هرکس در خواب ببیند که در ظرف مقیاس یا وزن او قرار داده شده است: یا چیزی که از آن سنجیده شود ، پس احتمال آن بیشتر است ، پس او خیرات زیادی را نزد خدا دارد ، اگر با آن دلیل بر درستی و نیکی وجود دارد .

تعبیر مقیاس در خواب امام الصادق

جعفر الصادق گفت: چشم انداز مقیاس معاد در شش جنبه تفسیر می شود: قاضی ، دانشمند ، فقیه ، مهندس ، حکم مستقیم یا حکم دروغ.

اگر در خواب از یک ترازو برای سنجیدن چیزی استفاده می کنید ، این امر پیش بینی می کند که رفتار شما صاف خواهد بود و روزهای شما پر از چیزهای خوب خواهد بود. اگر دختری در خواب ببیند که معشوق خود را وزن می کند ، این امر پیش بینی می کند که او یکپارچگی و استحکام او را کشف کرده و به او اخلاص را پاداش می دهد.

تفسیر چشم انداز YouTube
https://www.youtube.com/watch؟v=FiCERCpbpCo

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا