معنی ازدواج در خواب تعبیر ازدواج در خواب نوشته ابن سیرین

تعبیر خواب در مورد دیدن مقاربت ، زنا ، یا مردی که در خواب با زنی ازدواج می کند
ازدواج دمار از روزگارمان درآورد

تعبیر خواب کسی که با مادرش ازدواج کرده است

ازدواج در خواب برای زنان مجرد

ازدواج در خواب برای یک زن متاهل

تعبیر خواب درباره ازدواج با یک مرد عجیب

هر کس که خواب ببیند که ازدواج می کند ، به اندازه زن ، فضیلت او ، خطر او ، معنی نام و زیبایی او ، اگر نام و تبار او را بداند ، مبتلا به اقتدار خواهد شد.

اگر خواب ببیند که همسرش را طلاق داده است ، از اختیارات خود محروم می شود ، مگر اینکه همسران و کنیزانی آزاد داشته باشد ، زیرا این کاهش برخی از اختیارات وی است.

اگر در خواب ببیند که برای او پسری دارد ، تحت تأثیر پریشانی شدید قرار می گیرد ، و اگر یک عروس داشته باشد ، نیکی می کند و به همین ترتیب خرید پسر و کنیز.

اگر ببیند که زنش متقلب است و بالاتر از آنچه که در شکل او است و با آن دراز است با او دراز کشیده است ، این یک سنت بارور است که به او می رسد و او چهره آنچه را از او می گیرد می داند ، و اگر او یک زن ناشناخته است ، سپس او قویتر است ، اما صاحب او چهره آنچه را که از سنت می گیرد نمی داند

هرکس در خواب ببیند که زنش حیض است ، پرونده اش به روی او بسته می شود و اگر ظاهر شود ، آن موضوع به روی او باز می شود و اگر در آن زمان با او رابطه برقرار کند ، کار او تسهیل می شود.

اگر ببیند که همسرش در حالی که از او دور است ازدواج کرده است ، شاید زندگی دنیوی او برای او پایدار باشد و اگر ببیند او حیض دارد ، حرفه او مسدود می شود.

هرکس ببیند که زن و زنا را با هم ترکیب می کند و زن زنا را نمی بیند ، پس او مردی نازپرور است که وسایل را به نمایش می گذارد و قادر به انجام آن نیست

اگر خواب ببیند که با یک حیوان شناخته شده ازدواج می کند ، پس از آن به خیر کسی پیوند می یابد که حق اتصال ندارد و به خاطر آن جایزه ای دریافت نکرده است ، و اگر حیوان ناشناخته باشد ، در دشمن خود برنده خواهد شد و او با او به پیروزی خواهد رسید که برای او مجاز نیست و دشمن لیاقت چنین چیزی را از او نداشت ، و همینطور اگر بود او به غیر از انسانها با حیوانات پرندگان و شکارچیان ازدواج نمی کند

هر کس در خواب ببیند که با زنی مرده ازدواج می کند و با او زن و شوهر کامل کرده است ، در این صورت او یک زن مرده به دست می آورد که او را فریب می دهد و به اندازه زیبایی آن زن در امور مهم است.

اگر ببیند که با شخص مشهور مرده ای ازدواج می کند ، تأثیر آن برای انجام دهنده بهتر از دعا یا نماز است.

اگر ببیند مرده مشهوری با شخص زنده ای ازدواج می کند و به شخص متاهل می رسد ، بهتر از میراث متوفی ، وراث وی یا فرزندان وی است ، خواه دانش باشد یا دیگران ، و بوسه عکس آن است ، زیرا فاعل موجود در آن بهتر از هدف آن است و آن را می پذیرد.

اگر ببیند که با یک شخص حرمت از مرگ در حال ازدواج است ، فاعل اثر را با چیز خوب مانند صدقه ، آیین یا دعا مرتبط می کند.

ر ofیای مقاربت بیانگر دستیابی به چیزی است که فرد در جستجوی آن است یا در آن قرار دارد یا از نظر مذهبی یا امور دنیایی مانند مسافرت ، شخم زدن ، ورود به سلطنت ، سوار شدن بر کشتی و جستجوی مفقود شده امیدوار است. لذت

هرکس در خواب ببیند که داماد است و همسرش را نمی بیند ، نه او را می شناسد ، نه نامی به او می دهند نه منسوب به او ، مگر اینکه داماد نامیده شود ، پس می میرد یا انسانی را می کشد و این گواه است. توسط شواهد

و اگر ببیند که همسرش را به عقد مردی در آورده و آن مرد به سراغ همسرش می رود ، آنگاه تحت تأثیر تجارت بیش از حد سودآور قرار می گیرد و عروسی برای آنکه آن را می گیرد ، بلایی است و برای کسی که اگر غذا نمی بیند ، او را با لذت و لذت فرا می خواند.

تعابیر دیگر از خواب ازدواج:

هرکس در خواب ببیند که خلیفه با او ازدواج کرده است ، به او سرپرستی اعطا می شود و اگر با یک مرد با افتخار مرد ازدواج کند ، از نگرانی راحت می شود و از بیماری ها درمان می شود.

هرکس در خواب ببیند پیرمرد ناشناخته ای با همسرش ازدواج کند ، در این صورت سود وافری به دست می آورد ، زیرا پیرمرد پدربزرگ اوست و اگر با او جوانی ازدواج کند ، دشمن او به او خدمت می کند و او را مجبور به انجام آن می کند. بی عدالتی و بدرفتاری ، و اگر کسی که ازدواج کرده زندانی شده است ، او را آزاد کنید.

هرکس در خواب ببیند که با مادر مرده خود در قبر او ازدواج می کند ، پس او به دلیل گفتن حق تعالی می میرد: “ما او را شما را آفریدیم و شما را به او باز خواهیم گرداند.”

اگر بیند که به روشی که جایز نیست با زنی ازدواج می کند ، بدون دلیل چیزی می خواهد و از آن بهره ای نمی برد.

اگر مردی در خواب ببیند که با برده یا کنیز خود ازدواج می کند ، ثروت و شادی خود را در دارایی خود افزایش می دهد

اگر ببیند که بدون اطلاع زن به زنی برهنه نگاه می کند ، اشتباه می کند

هرکس در خواب ببیند که با هوس یا لمس به واژن همسرش یا زنان دیگر نگاه می کند ، در این صورت معامله ای نفرت انگیز انجام می دهد.

و اما قبله برای شهوت ، این سیر ازدواج و غیر از شهوت را دنبال می کند ، زیرا فاعل شی accepts را می پذیرد و با آمدن خود یا با س andال و نیاز به او قصد می کند و اگر توانایی انجام آن را دارد ، آن را به دست می آورد. ، یا به او لبخند می زند و آن را از او دفع نمی کند ، و او انجام چنین کاری با او را انکار نمی کند.

هرکس در خواب ببیند که زنش حیض است ، پرونده اش به روی او بسته می شود و اگر ظاهر شود ، آن موضوع به روی او باز می شود و اگر در آن زمان با او رابطه برقرار کند ، کار او تسهیل می شود.

هرکس ببیند که زن و زنا را با هم ترکیب می کند و زن زنا را نمی بیند ، پس او مردی نازپرور است که وسایل را به نمایش می گذارد و قادر به انجام آن نیست

هرکس در خواب ببیند که در مقعد با همسرش رابطه برقرار می کند ، این نشان می دهد که او چیزی را درخواست می کند که در آن نوآوری باشد ، و در حالی که به سنت پایبند نباشد ، درخواست او برآورده نمی شود.

هرکس در خواب ببیند که مقاربت می کند و قادر به انزال نیست ، این گواه جستجوی علوم دشوار و حکمت پنهان است ، و اگر آلت تناسلی شل باشد ، درخواست او نتیجه ای نخواهد داشت ، و رابطه جنسی با محارم به ممنوعیت اشاره دارد. کودک ، و هرکس در خواب با رقیب خود ازدواج کند ، او را برنده می کند و هر که ببیند در خواب با کودکی ازدواج می کند ، آنچه را که نباید انجام می دهد ، انجام می دهد و این نشانگر سختی و پریشانی است

تعبیر خواب درباره ازدواج در خواب – YouTube
https://www.youtube.com/watch؟v=2yrSU8j8X4M

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا