تعبیر خواب درباره اسب سیاه در خواب

دیدن یک اسب سیاه در خواب ، برای یک دختر مجرد ، برای یک زن متاهل ، برای یک زن باردار ، برای یک زن مطلقه ، برای یک مرد ، چه تعقیب اسب ، سوار بر اسب سیاه برای ابن سیرین و موارد دیگر

تعبیر خواب درباره اسب سیاه در خواب

دیدن اسب تیره در خواب

 1. تعبیر اسب در خواب بیانگر قدرت ، استعدادهای نهفته ، هیجان ، انرژی و امید است
 2. اسب سیاه نشانگر کسب پول ، افتخار و اعتبار است ، در حالی که از کار خود غفلت می کند
 3. و گفته شد که سوار شدن بر اسب ادهم با مسافرت و سیاه پوستان و صدمه دیدن جلال در آن سفر تعبیر می شود
 4. و هر کسی که خواب ببیند سوار بر اسب ادهم است ، این امر تسکین کسانی است که هستند و او از سلطان شادی همراه با شکوه و خوشبختی را تجربه خواهد کرد.
 5. اگر دختری خواب ببیند که سوار اسب سیاه شده است ، این بدان معناست که با اقتدار خردمندی برخورد خواهد کرد و برخی خواسته ها در زمان های غیر منتظره محقق می شوند.
 6. این نشان می دهد که رنگ سیاه در اسب در تأخیر در پیش بینی وجود دارد
 7. اگر مادیانی با پاهای ضعیف می بینید ، این بدان معناست که پریشانی غیر منتظره خود را در موقعیت فرخنده شما فرو می برد.
 8. اگر بخواهید نعل اسبی را خیلی کوچک نصب کنید و در پای اسب شکسته باشید ، به معامله های متقلبانه با طرف های ناآگاه متهم خواهید شد.
 9. اگر با اسب از یک تپه پایین بیایید ، بدون شک امور تجاری شما ناامید می شوند
 10. اگر دختری در خواب ببیند که دوستش پشت سر او سوار اسب شده است ، این بدان معناست که وی مورد توجه بسیاری از مردان برجسته و موفق قرار خواهد گرفت.
 11. اگر وحشت زده شود احساس حسادت را تحریک می کند
 12. اگر اسب پس از پیاده شدن به خوک تبدیل شود ، دیگر به پیشنهادهای شرافتمندانه ازدواج اهمیت نخواهد داد ، آزادی را به او ترجیح می دهد تا زمانی که تمام فرصت های ازدواج مورد نظر را از دست بدهد.
 13. اگر بعداً ببیند که خوک روی سیم های تلگراف و تلفن بلغزد ، با حیله گری مرکز خود را به جلو می کشد

من در خواب رویای اسبهای سیاه را دیدم –

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا