تعبیر دیدن مردگان در خواب – دیدن مردگان در خواب

مطالب: دیدن مردگان در خواب یک دختر مجرد ، یک زن متاهل و یک زن باردار با یک پسر مرده ، سیرین.

تعبیر دیدن مردگان در خواب دیدن مردگان در خواب

تعبیر دیدن یک مرده در خواب

 1. دیدن مرحوم در خواب ، اگر چهره خوبی داشته باشد ، امید او وجود دارد
 2. اگر غیر این باشد ، این ممکن است از بیان مثلهایی از شیاطین باشد ، زیرا شیطان ممکن است با شخصی با چهره ای منفور مثالی بکشاند تا افراد زنده را غمگین کند ، زیرا شیطان مشتاق هر آنچه غم ، نگرانی و اندوه را برای مrsمنان به همراه دارد ، است. ، همانطور که خداوند متعال می فرماید (در حقیقت ، نجات از شیطان است تا کسانی را که ایمان آورده اند ناراحت کند و به آنها آسیب نرساند ، جز به خواست خدا)
 3. اگر ببیند آنچه در خواب درباره مردگان بدش می آید ، پس باید از شر شیطان و از شر آنچه دیده است ، به خدا پناه ببرد و هیچ کس نباید آنچه را در این مرده دیده و به آن وقت هیچ چیز به مرده آسیب نمی رساند.
 4. هرکس در خواب آنچه را دوست ندارد ببیند ، برای او تجویز شده است که از شر شیطان و از شر آنچه که دیده است ، به خدا پناه ببرد و سه بار به سمت چپ تف کند ، و از آن طرف بچرخد. او به آن طرف می خوابید ، و اگر وضو بگیرد و نماز بخواند ، بهتر و بهتر است ، و هیچ کس آنچه را دیده است نمی گوید پس از آنچه دید صدمه ای نخواهد دید.)
 5. رویای مردگان شامل حقیقت و دروغ است و ما نباید هر آنچه مرده به ما می گوید باور داشته باشیم و این لغزش بسیار خطرناک است. برخی از فرقه ها در آن فرو رفته اند و آنها را از نظر اعتقاد نابود می کنند.
 6. در مورد بینش برادر شما ، سخنان او مال شما است و من آن را فقط از رویاها نمی گیرم ، بلکه آن را از دینی می گیرم که تصاویر مردگان و دل بستن به آنها را ممنوع می کند و به کسانی که می گویند: من آنها را می خواهم توجه نمی کند. تا از طریق تصویرش به او رحم کند.
 7. مرگ ناگهانی سرعت ثروت فقرا را نشان می دهد
 8. مرگ پیامبران ، سلام بر آنها ، نشانگر ضعف دین است
 9. مرگ دنیا نشانگر ظهور بدعت در دین است
 10. مرگ والدین بیانگر سختی زندگی است
 11. مرگ همسر بیانگر عزیمت دنیا است
 12. مرگ پسر نشانگر قطع شدن نر است
 13. مرگ برادران نشانگر مرگ دشمنان است
 14. مردگان مشرک نشانگر دشمنان هستند
 15. گرفتن رزق و روزی از مردگان
 16. یک عمر با مردگان صحبت کردن

برنامه رویایی: تعبیر دیدن مردگان در خواب یا خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا