تعبیر زمین در خواب – چشم انداز زمین در خواب

تعبیر زمین در خواب – چشم انداز زمین در خواب

تعبیر خواب در مورد آسفالت برای یک زن مجرد ، برای یک زن متاهل ، برای یک زن باردار ، برای یک زن مطلقه ، قیر سیاه ، آسفالت ، و بیشتر برای ابن سیرین ، آسفالت

تعبیر زمین در خواب دید از زمین در خواب

دیدن آسفالت در خواب هشداری برای دشمنان حیله گر است. اگر دست ها یا لباس های شما آغشته به آسفالت است ، این امر بیماری و غم و اندوه را پیشگویی می کند
تعبیر زمین در خواب توسط ابن شاهین ، زیرا از آن به غم و اندوه ناشی از فرزندان و بستگان تعبیر می شود و مصرف آن جدی تر است.

تعبیر آسفالت در رویایی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا