تعبیر ادرار در خواب – معنای دیدن ادرار در خواب

تعبیر ادرار در خواب – معنای دیدن ادرار در خواب

معانی ادرار و ادرار برای یک دختر مجرد ، برای یک زن متاهل ، برای یک زن باردار ، برای یک زن مطلقه ، برای مدفوع و بیشتر برای ابن سیرین و امام صادق ، ادرار کودک ، زرد ادرار

تعبیر ادرار در خواب معنای دیدن ادرار در خواب است

هرکس در خواب ببیند که در جایی ادرار کرده که نیاز به مکان او باشد ، پس از اضطراب و پریشانی رهایی می یابد و هرکس ببیند که با خون ادرار کرده است ، پس از آن کودکی معیوب متولد می شود و هرکس ببیند که ادرار کرده است قرآن ، سپس فرزندی نزد او خواهد آمد ، او دانش آموز دانش خواهد بود ، و هر کس ببیند که او ادرار کرده و مردم صورت خود را از ادرار او پاک می کنند ، پس فرزندی به سراغ او می آید. نیکی ، و هرکس ببیند که در مسجد ادرار کرده است ، پس پول خود را پس انداز می کند ، یا فرزندی نزد او می آید ، برای مردم امام خواهد بود ، و هر که ببیند در مکانی ناشناخته ادرار می کند ، پس با زن ناشناسی ازدواج می کند و هر کس که می بیند ادرار می کند و دیگری نیز ادرار می کند و ادرار آنها مخلوط می شود ، در پیوستگی و ازدواج قرار می گیرند. او با صرف پول خود را برای او می رساند ، و هر کسی که می بیند ادرار می کند در یک بطری یا یک لگن ، سپس او با یک زن ازدواج خواهد کرد

ادرار کردن در خواب نشانگر عدم کنترل خود و هشدار دهنده ای است که لازم است متوقف شود و به موضوعات جدی تر بپردازد ، و ممکن است منادی ظهور سودهای مادی باشد. ادرار در خواب در اشکال مختلف ، از جمله وقتی شخصی ادرار خود را می بیند یا ادرار دیگران را می بیند یا معاینه ادرار هر بینایی تفسیرها و تفسیرهای مختلفی دارد.

اگر لیسانس ببیند که در یک مکان خاص ادرار می کند ، در این صورت با زنی در همان مکان ازدواج می کند و ممکن است بینایی نشان دهد که او مقداری پول خرج می کند و به او بازمی گردد.
هرکس ببیند که در چاه ادرار می کند ، از درآمد حلال پول می گیرد.
و هرکس ببیند که در مکانی شبیه محراب ادرار می کند ، پسری صاحب علم به دنیا می آورد.
هرکس ببیند که او روی قرآن ادرار می کند ، پس یکی از پسرانش قرآن را حفظ می کند
در مورد هرکسی که ببیند بخشی از ادرار خود را ادرار کرده و قسمت دیگر را زندانی کرده است ، در صورت داشتن پول زیاد ، بخشی از پول خود را از دست خواهد داد ، یا ممکن است خبر خوبی از دست دادن و رفع برخی نگرانی ها باشد.
هر کس در خواب ببیند که با شخص دیگری ادرار می کند و ادرار آنها با آنها مخلوط می شود ، در این صورت نسب در میان آنها وجود خواهد داشت.
اما هر که ببیند در محلی که ادرار می کند ادرار می کند ، اگر فقیر باشد ، نگرانی های خود را برطرف می کند و آواز می خواند ، اما اگر ثروتمند باشد ، پول خود را از دست می دهد.
هرکس ببیند که ادرار می کند و مردم در ادرار او پاک می کنند ، پس صاحب پسری می شود و رهبری می شود که مردم او را دنبال می کنند.
هر کسی که ببیند شیر ادرار می کند و شخص دیگری آن را می نوشد ، این نشان می دهد که او برای آن پول حلال خرج خواهد کرد.
هرکس در خواب ببیند که آتش می زند ، پس پسری صاحب اختیار برای او به دنیا می آید.
و هر که ببیند پرنده ادرار می کند ، پس فرزندی برای او متولد می شود که با توجه به کیفیت این پرنده ، بهتر از شر او متفاوت خواهد بود.
هرکس ببیند که در پیراهن خود ادرار می کند ، پس از او متولد می شود یا اگر ازدواج نکرده ازدواج می کند.
اگر ببیند که در یک خانه ، روستا یا کشور خاص ادرار می کند ، پس با آنها و دامادشان ازدواج می کند.
هرکس در خواب ببیند که در مسجد ادرار می کند ، پس پسری پاک خواهد داشت.
و اما هر که ببیند در کیسه ، چاه ، لگن یا شیشه ادرار می کند ، ازدواج خواهد کرد.
هر که ببیند در دریا ادرار می کند ، پس زکات یا دهم آن را به حاکم می پردازد.
روایت شده است که مردی در خواب دید که در محراب ادرار می کند ، پس عبارتی را پرسید و گفت: متولد می شود ، پسری امام می شود که از او پیروی کند.

خروج ادرار نشان دهنده رزق و روزی زیاد و خروج آن و انسداد ادرار نشان دهنده عجله در امر و خطا است.
ادرار در چاه نشان دهنده صرف هزینه با سود زیاد است
دیدن ادرار روی یک کالا نشان می دهد که این کالا ضرر می کند.
هرکس در خواب ببیند که آب دهان خود را ادرار می کند ، این نشانه این است که در پول خود اسراف می کند.
اگر شخصی ببیند که خاک رس ادرار می کند ، نشانه این است که وضو خوبی نمی گیرد و ادرار می تواند سود یا پول ممنوع را نشان دهد.
دیدن ادرار در خواب ممکن است نشان دهنده بیماری یا اخبار ناخوشایند باشد.
مشاهده انتشار ادرار در یک مکان خاص نشان دهنده ترس درونی از دست دادن پول یا مسئولیت است و این دید با احساس بد نسبت به دیگران همراه است
دیدن ادرار در خواب می تواند نشانگر تلاش برای خلاص شدن از یک وضعیت بد یا نگرانی در مورد آینده باشد.
ادرار زیاد در خواب ممکن است بیانگر اسراف باشد.
دیدن لباس زیر خیس نشانگر مشکلات اجتماعی و لزوم دوری از اختلافات است

ادرار با توجه به موقعیتی که در آن خواب دیده شده معانی و تعابیر بسیاری دارد
اگر در خواب ادرار می بینید ، تعبیر آن این است که این بیماری باعث می شود شما برای دوستانتان بی قرار باشید و غیرقابل قبول باشید. و اگر خواب ببینید ادرار می کنید ، این پیش آگهی بدشانسی است ، زمانی نامناسب برای روابط عاشقانه.
1- ادرار در توالت یا در محل تعیین شده ، زیرا باعث رفع ناراحتی و پریشانی می شود
2- هرکسی که خون ادرار کند فرزندی ناقص یعنی فرزند معلول به دنیا می آورد
3 – هرکس به قرآن ادرار کند و امانت به مفسر ابن سیرین باشد ، فرزندی نزد او می آید که دانشجوی دانش و حافظ خواهد بود.
4- اگر دیدید که ادرار می کنید و مردم با آن صورت خود را پاک می کنند ، پس شما پسر هستید.
5- ادرار در مسجد نشان دهنده صرفه جویی در هزینه برای یک نیاز و یا مراجعه کودک به آن است
6- ادرار كردن در مكان نامعلوم ازدواج با زن ناشناس است
اگر دیدید که در یک مکان کنار خود ادرار می کنید و ادرار به شما می رسد ، این یک پیوند بین این دو طرف است
ادرار روی شما ، این نشان دهنده شخصی است که پول خود را برای او خرج می کنید

هرکس در خواب ببیند که در جایی ادرار کرده که نیاز به مکان او باشد ، پس از اضطراب و پریشانی رهایی می یابد و هرکس ببیند که با خون ادرار کرده است ، پس از آن کودکی معیوب متولد می شود و هرکس ببیند که ادرار کرده است قرآن ، سپس فرزندی نزد او خواهد آمد ، او دانش آموز دانش خواهد بود ، و هر کس ببیند که ادرار کرده و مردم صورت خود را از ادرار او پاک می کنند ، پس فرزندی به سراغ او می آید

هرکس در خواب ببیند که در مسجد ادرار می کند ، پس از آن پول خود را پس انداز می کند ، یا پسری نزد او می آید که برای مردم امام خواهد بود. و هر کسی که می بیند در مکانی ناشناخته ادرار می کند ، با یک زن ناشناس ازدواج می کند. می بیند که در بطری یا لگن ادرار می کند ، سپس با زنی ازدواج می کند

شخصی به من گفت: دیدم که از دهانم ادرار می کنم و روی مردم می افتد ، گفتم: در مورد علائم آنها کلمات بدی می گویی. دیگری گفت: من دیدم كه مردم در رگها ادرار می كنند در حالی كه من آنها را جابجا می كنم و از آنها می نوشم. گفتم: شما پزشك می شوید و بطری های ادرار به شما می آیند تا نگاه كنید و برای این كار از مزد خود می خورید.
در مورد مدفوع ، اگر آلوده باشد ، یا مردم آن را ببینند ، یا برخلاف عرف باشد ، همه اینها پریشانی است ، همانطور که ذکر کردیم ، به دلیل بیزاری مردم از آن ، و ظاهر و بوی زشت آن آی تی. و دفع ادرار از آن آسان تر است ، زیرا بیشتر مردم در خیابان ها و در بین مردم ادرار می كنند ، و آنها اغلب از این امر خجالتی نیستند ، و به سرعت پیش می رود ، و مدفوع همان كاری است كه او در این موارد انجام می دهد به جز کسانی كه تصوری ندارند و به همین ترتیب او در میان مردم باد نمی گذارد و آثار مدفوع در مکان مضر برای کسی که روی او می افتد باقی می ماند.

و اگر چیزی از آن نبود ، راحتی خروج او را در نظر بگیرید. همانطور که شخصی به من گفت: دیدم که زیاد مدفوع می کنم و در آن آرامش یافتم و گفتم: وقتی زندانی آزاد می شود خوشحال می شوی. دیگری گفت: دیدم که پس از خستگی مقدار زیادی ادرار از یادم ریخت و در آن آرامش یافتم و گفتم ، او از این بیماری ریزش شما راحت شد ، بنابراین بهبود یافت. دیگری گفت: دیدم که از شدت باد در قلبم مضطرب هستم ، بنابراین در میان حیوانات قرار گرفتم ، آنها را بیرون آوردم و استراحت کردم ، گفتم: با بیرون آوردن آنچه در قلب تو است ، کمی استراحت خواهی کرد کلماتی که صدمه می زند و فاش کردن راز شما برای کسانی که آن را از شما منتقل نمی کنند درک شده

ادرار در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا