تعبیر خواب درباره آب در خواب توسط ابن سیرین

تعبیر آب در خواب برای زن مجرد برای زن متاهل برای زن باردار برای زن مطلقه برای مرد نوشیدن آب ، آب باران ، خرید آب برای ابن سیرین ، امام صادق و غیره

آب – هرچه آب بیشتری از یک مکان عمیق به دست آید ، این نشان دهنده احساسات درونی است که فقط شما می توانید آنها را تشخیص دهید. آب نماد گذشته کودکی برای مادر است. اگر کدر باشد ، این به این معنی است که ایگو خود را در یک مبارزه پیدا می کند و به دنبال رهایی از احساسات گذشته است.

ابن سیرین می گوید اگر شخصی در خواب ببیند شخصی در یک فنجان به او آب می دهد ، این نشان می دهد که در این سال پسری برای او به دنیا می آید ، اما اگر شخصی در خواب ببیند مخزن آب دریافت می کند ، این نشان می دهد که این فرد ارث بزرگی به دست می آورد ، اما اگر شخصی در خواب ببیند که با آب تیره در حال شستشو است ، این نشان می دهد که از پریشانی رنج می برد ، اما خلاص می شود.

اگر شخصی در خواب ببیند که روی آب راه می رود ، این نشان می دهد که این فرد بسیار قوی است ، اما اگر شخصی در خواب ببیند که با آب سرد می شست ، این نشان می دهد که این شخص به خدا توبه خواهد کرد ، اما اگر فرد ببیند که از آب چاه می نوشد ، این نشان می دهد که این شخص از طریق حیله گری و فریب پول زیادی بدست خواهد آورد.

ابن شاهین می گوید اگر شخصی در خواب ببیند كه به شخص دیگری آب می نوشد و می نوشد ، این نشان می دهد كه این فرد فقط نرها را به دنیا خواهد آورد ، اما اگر شخصی در خواب ببیند كه آب سبز می نوشد ، این نشان می دهد که این فرد از یک بیماری طولانی رنج خواهد برد.

اما اگر شخصی در خواب ببیند که آب سیاه می نوشد ، این نشان دهنده نابینایی این فرد است ، اما اگر شخصی در خواب ببیند که آب گرم می ریزد ، این نشان می دهد که از نگرانی های زیادی رنج می برد.

حقوقدانان تعبیر خواب می گویند اگر دختری در خواب ببیند که آب می خورد ، این نشان می دهد که همه آرزوها را برآورده می کند ، اما اگر ببیند که با آب خالص وضو می گیرد ، این نشان می دهد که به زودی ازدواج خواهد کرد ، اما اگر دختر در خواب ببیند که روی آب راه می رود ، این نشان می دهد که او به هر آنچه می خواهد برسد و به موفقیت و برتری دست یابد.

اگر دختری متاهل در خواب ببیند که در حال نوشیدن آب است ، این نشان می دهد که او به زودی بچه دار خواهد شد ، به خصوص اگر کسی که به او آب می دهد شوهر او باشد ، اما اگر ببیند که آب در دستان او جاری است ، این نشان می دهد که او پول زیادی خواهد داشت

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا