تعبیر خواب درباره هندوانه در خواب – دید هندوانه در خواب توسط ابن سیرین

تعبیر خواب درباره هندوانه در خواب – دید هندوانه در خواب توسط ابن سیرین

تعبیر خواب درباره هندوانه قرمز در خواب

تعبیر خواب هندوانه برای زن باردار

تعبیر خواب درباره هندوانه سبز

تعبیر خواب درباره خوردن هندوانه

تعبیر خواب درباره خرید هندوانه

تعبیر خواب درباره هندوانه زرد
تعبیر خواب درباره هندوانه در خواب ، دید هندوانه در خواب توسط ابن سیرین

ابن سیرین خواب درباره هندوانه را تعبیر کرد: این یک بیماری است یا یک بیمار مریض ، و گفته شد که جراحت او جراحتی است که از آن جایی که حساب نمی شود ، مردی دید که او در خانه اش هندوانه می اندازد ، بنابراین روایت کرد دید خود را به یک گذرگاه ، بنابراین او به او گفت: یکی از خانواده شما برای هر هندوانه می میرد ، و اینطور بود ، و هندوانه سبز هند یک مرد روحیه سنگین است ، از نظر مردم سرد است.

در مورد تعبیر خواب النبلسی درباره هندوانه: او در خواب مردی آشفته است ، بنابراین هر که او را ببیند او را رنج می دهد ، پایان او را نمی داند و هر که ببیند: که هندوانه می خورد ، از زندان آزاد می شود ، به خاطر گفتن حق تعالی: {یکی از شما را با این کاغذ خود به شهر بفرستید ، ببیند کدام یک از مواد غذایی پاکترین غذا است ، برای شما رزق بیاورد که} به معنای هندوانه است ، ابن سیرین گفت: هر که آن را ببیند او دست خود را به آسمان دراز کرد و یک هندوانه برداشت ، سپس به دنبال یک پادشاه است و آن را به سرعت به دست می آورد ، و اما هندوانه هند ، هر کسی آن را ببیند آن را به مردم داده است ، اگر از نظر سنگین و سرد باشد مردم ، یا او با کلمات سنگین صحبت می کند ، و آشپز مردان بستگان آنها است هندوانه برای کسی که می خواهد شخص دیگری را دوست داشته باشد ، و برای کسی که می خواهد فرد دیگری را ختنه کند و برای کسی که می خواهد تجارت کند خوب است. هندوانه برای او مضر است و نشان دهنده بیکاری است. سبز خام که نرسیده برای بدن سالم است و هندوانه سبز یک شهر ، یک پسر یا یک زن و یک هندوانه زرد برای زنان یا مردان است که بخاطر آنها ستایش می شود و خوب. این ممکن است به زنی با ویژگی های زیبا ، یا نقص ضعیف در ناهمواری پوسته و رنگ قرمز مایل به زرد نشانگر انواع جواهرات باشد.

و تعبیر خواب در مورد خواب هندوانه توسط ابن شاهین: در مورد هندوانه زرد ، از آن به بیماری و بیماری تعبیر می شود ، مخصوصاً برای کسانی که آن را می خورند ، و همچنین چیدن و جمع آوری آن ، به بیماری و خوردن آن آموزنده تر است ، و گفته شد که هندوانه زرد توسط یک مرد غمگین تفسیر می شود. در مورد هندوانه سبز ، شیرینی آن حکایت از فواید آن دارد و هرکس در زمان خود هندوانه سبز شیرین ببیند و از آن غذا بخورد ، این نشان دهنده از بین رفتن غم و اندوه متناسب با آن و به میزان باقی مانده از آن است. ، این امر با بروز پریشانی و اندوه تعبیر خواهد شد ، و هندوانه های سبز در زمان خود بهتر از هندوانه های زرد و جوانها از بزرگسالان بهتر هستند و هیچ آسیبی به آنها نمی رساند. او دید که او زیاد دارد هندوانه ، سپس این نشان می دهد که او به سختی و گرفتاری افتاده است ، به طوری که درمانی برای او نمی بیند. او در حبس بود ، زیرا به دلیل گفتن حق تعالی آزاد شد: {پس یکی از خود را با این مقاله خود بفرست به شهر بروید ، بنابراین بگذارید ببیند کدام یک از مواد غذایی خالص ترین غذا است ، بنابراین بگذارید از این طریق برای شما رزق و روزی بیاورد.} مفسران گفتند این هندوانه از هر نوع ، چه سبز و چه زرد ، و گفته شد هندوانه هند توسط مردی با روحیه سنگین ، از نظر انرژی سرد و بدون شکوه تفسیر می شود.به طور کلی ، رویای هندوانه به پنج روش تعبیر می شود: بیماری ، زن ، پسر ، سود و معیشت ، به ویژه اگر شیرین باشد .

هرکس در خواب هندوانه ببیند ، مردی نگران است و نگرانی هایی از او سر می زند که آخر آن را نمی داند * و هرکس ببیند هندوانه ای به خانه ای پرتاب می شود ، از مردم او خواهد مرد. آن خانه به همان اندازه که هندوانه در آن ریخته می شود.

و هندوانه زرد در خواب بیانگر نقص بد زبری پوست آن است ، * و هندوانه نشانگر یک مرد بیمار یا بیماری است و اینکه جراحت او آسیب تاریکی است و توهمی است که از آن به حساب نمی آید.

هندوانه سبز هند از نظر مردم سایه سنگین و سرد است و هرکس بخواهد کاری انجام دهد هندوانه خوب نیست و نشان دهنده بیکاری است و هرکس در خواب هندوانه زرد بخورد نشانگر بیماری و بیماری است.

و چیدن و جمع آوری هندوانه بیماری است و هندوانه زرد دلالت بر مردی بسیار اندوه دارد و هرکس هندوانه زرد را گرفتار کند و از آن بخورد بدون رستگاری دچار غم و نگرانی می شود و هر که هندوانه زیادی با او بیابد بدون یافتن درمانی به گرفتاری و دردسر افتاد.

تعبیر هندوانه در خواب – YouTube

تعبیر هندوانه قرمز در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا